Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VENDIM Nr.357 datë 11.07.2024 PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 97, DATË 29.02.2024 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR,“PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 1/2024, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATES, ZNJ.{…}, ME FUNKSION GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË” DHE VIJIMIN E SHQYRTIMIT TË TIJPostuar Më : 16-07-2024

VENDIM Nr. 355, datë 11.07.2024 PËR PËRFUNDIMIN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KËSHILLTARES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË ZNJ.{…}Postuar Më : 16-07-2024

V E N D I M Nr.347 Datë 09.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 240, NR. 245 DHE NR. 247, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 18-07-2024

V E N D I M Nr. 346 Datë 09.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM,PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 239, NR. 244 DHE NR. 247, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 18-07-2024

V E N D I M Nr. 345 Datë 09.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 241, NR. 244 DHE NR. 245, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 18-07-2024

VENDIM Nr.344, datë 09.07.2024 PËR VIJIMIN E VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 79, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATIN {…}Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.339, datë 09.07.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 244 DHE NR. 246 DATË 02.05.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.338, datë 09.07.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 244, NR. 245 DHE NR. 246 DATË 02.05.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.337, datë 09.07.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 244 DHE NR. 246 DATË 02.05.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT  Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.336, datë 09.07.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 245 DHE NR. 246 DATË 02.05.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.335, datë 09.07.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 245 DATË 02.05.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr. 333, datë 09.07.2024 PËR ZËVENDËSIMIN E NËPUNËSES PËRGJEGJËSE PËR VLERËSIM ZNJ. {…} NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËS {…}Postuar Më : 12-07-2024

VENDIM Nr.327, datë 03.07.2024 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z.{…}, PËR POZICIONIN NDIHMËS LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 10-07-2024

VENDIM Nr.322 , datë 03.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.321 , datë 03.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.320, datë 03.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.318, datë 03.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.317, datë 03.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.316, datë 03.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr.315, datë 03.07.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 11-07-2024

VENDIM Nr. 313, datë 25.06.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016

Postuar Më : 04-07-2024

VENDIM Nr.312, datë 25.06.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 02-07-2024

VENDIM Nr.311, datë 25.06.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 10-07-2024

VENDIM Nr. 309, datë 25.06.2024 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z. {…}, PËR POZICIONIN NDIHMËS LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM Postuar Më : 01-07-2024

VENDIM Nr. 308, datë 18.06.2024 PËR PËRSËRITJEN E KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSORPostuar Më : 24-06-2024

VENDIM Nr. 307, datë 18.06.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PERIUDHA E VLERËSIMIT VITI KALENDARIK 2022, PËR GJYQTARIN {…}Postuar Më : 19-06-2024

VENDIM Nr.306, datë 18.06.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2017-2021PËR GJYQTAREN {…}, E CILA KA PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRËPostuar Më : 19-06-2024

VENDIM Nr. 305, datë 18.06.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016.Postuar Më : 27-06-2024

VENDIM Nr.304, datë 18.06.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,Postuar Më : 24-06-2024

VENDIM Nr.303, datë 18.06.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË SHPALLUR ME VENDIMINPostuar Më : 24-06-2024

VENDIM Nr.296, datë 05.06.2024 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 258, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 10-06-2024

VENDIM Nr.295, datë 05.06.2024 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 257, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 10-06-2024

VENDIM Nr.294, datë 05.06.2024 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 256, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 10-06-2024

VENDIM Nr.292, datë 05.06.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 239, DATË 24.05.2023, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}
Postuar Më : 10-06-2024

VENDIM Nr. 290, datë 05.06.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 01-07-2024

VENDIM Nr. 283, datë 29.05.2024 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}Postuar Më : 04-06-2024

VENDIM Nr. 282, datë 29.05.2024 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}Postuar Më : 04-06-2024

VENDIM Nr. 281, datë 29.05.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 236, DATË 24.05.2023, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 10-06-2024

VENDIM Nr.273, datë 29.05.2024 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES SË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR ZNJ.{…}, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 01.01.2019-15.04.2021 Postuar Më : 04-07-2024

 

VENDIM Nr.265, datë 24.05.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.256 DATË 24.05.2023, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 29-05-2024

 

VENDIM Nr. 232, datë 02.05.2024 PËR KËRKESËN E Z. {…} PËR CAKTIMIN NË POZICIONIN GJYQTAR NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM Postuar Më : 28-05-2024

VENDIM Nr.268 datë 29.05.2024 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARES ZNJ.{…}Postuar Më : 25-06-2024

VENDIM Nr.267, datë 24.05.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, TË GJYQTARIT TË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR ZNJ.{…}, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 02.03.2020- 14.06.2023Postuar Më : 27-05-2024

VENDIM Nr. 261, datë 16.05.2024 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, ZNJ.{…}Postuar Më : 23-05-2024

VENDIM Nr. 259, datë 16.05.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 31-05-2024

VENDIM Nr.256, datë 09.05.2024 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË Z. {…}, PËR PËRJASHTIMIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS NGA PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES PËR LËVIZJE PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 256, 257 DHE 258, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 24-05-2024

VENDIM Nr.255, datë 09.05.2024 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARIT {…} “PËR PËRJASHTIMIN E RELATORES ZNJ. {…} NGA PROCEDURA E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PËR PERIUDHËN 2017-2019” Postuar Më : 24-05-2024

VENDIM Nr. 231, datë 02.05.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES SË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR ZNJ. MARINELA OSMANI PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 10.02.2020-21.11.2022 Postuar Më : 14-05-2024

VENDIM Nr.227, datë 25.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2023, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 27-04-2024

VENDIM Nr.222, datë 25.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMNISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.256, NR.257 DHE NR.258 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 03-05-2024

VENDIM Nr.221, datë 25.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMNISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.256, NR.257 DHE NR.258 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 03-05-2024

VENDIM Nr.220, datë 25.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMNISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.256, NR.257 DHE NR.258 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr.219, datë 25.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMNISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR.256, NR.257 DHE NR.258 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 218, datë 25.04.2024 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER, ZNJ. {…}Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 217, datë 25.04.2024 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM PËR GJYQTARIN Z. {…} Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 216, datë 25.04.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN.Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 214, datë 25.04.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË.Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr.212, datë 25.04.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 245 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT  Postuar Më : 03-05-2024

VENDIM Nr. 211, datë 25.04.2024 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË  Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 208, datë 18.04.2024 PËR RRËZIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR CAKTIM MASE DISIPLINORE NDAJ GJYQTARIT Z. {…}

Postuar Më : 05-07-2024

VENDIM Nr.207, datë 17.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PERIUDHA E VLERËSIMIT VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 19-04-2024

VENDIM Nr.201, datë 17.04.2024 PËRCAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATES ZNJ. {…}ME FUNKSION GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN

Postuar Më : 19-04-2024

VENDIM Nr.198, datë 17.04.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 23-04-2024

VENDIM Nr. 197, datë 17.04.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 23-04-2024

VENDIM Nr. 196, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 77, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 195, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË DHE DURRËS, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 73, NR.78 DHE NR. 83, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 194, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 73, NR. 75 DHE NR. 78, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 193, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË,PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 80 DHE NR. 81, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr.192, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË,PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.79, NR. 80 DHE NR. 81 DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 15-04-2024

VENDIM Nr.191, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 80 DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 15-04-2024

VENDIM Nr.190, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.86, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 15-04-2024

VENDIM Nr.189, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË DHE DURRËS, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.74, NR. 82 DHE NR. 83 DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 15-04-2024

VENDIM Nr.188, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS,PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR.84 DHE NR.86, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 15-04-2024

VENDIM Nr.187, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT, {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.86, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 15-04-2024

VENDIM Nr.186, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.86, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 15-04-2024

VENDIM Nr.185, datë 09.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS,Postuar Më : 15-04-2024

VENDIM Nr. 184, datë 09.04.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 245, DATË 24.05.2023, PËR KANDIDATIN Z. {…} Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 183, datë 09.04.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR PERIUDHËN 2020 – 2022 Postuar Më : 14-05-2024

VENDIM Nr. 182, datë 09.04.2024 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDIMIN DISIPLINOR, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË Postuar Më : 12-04-2024

VENDIM Nr. 181, datë 09.04.2024 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 3/2024, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr.180 datë 09.04.2024 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARES ZNJ.{…}Postuar Më : 23-05-2024

VENDIM Nr. 174, datë 03.04.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2022Postuar Më : 11-04-2024

VENDIM Nr.173, datë 03.04.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019Postuar Më : 11-04-2024

VENDIM Nr. 172, Datë 03.04.2024 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR Postuar Më : 12-04-2024

VENDIM Nr. 171, Datë 03.04.2024 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR Postuar Më : 12-04-2024

VENDIM Nr.170, datë 03.04.2024 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS

Postuar Më : 08-04-2024

VENDIM Nr.169, datë 03.04.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ.{…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASANPostuar Më : 08-04-2024

VENDIM Nr.168, datë 03.04.2024 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 252 DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 08-04-2024

VENDIM Nr. 166, datë 03.04.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 246 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 29-04-2024

VENDIM Nr. 165, datë 03.04.2024 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2021, PËR GJYQTARIN MARKELIAN KOÇA Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 164, datë 03.04.2024 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 76 DHE NR. 81, DATË 20.02.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 160, datë 03.04.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 24-04-2024

VENDIM Nr.159, datë 27.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 239, 240, 241 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 08-04-2024

V E N D I M Nr.158, datë 27.03.2024 PËRPËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 242, NR. 246 DHE NR. 247, DATË 24.05.2023, PËR KANDIDATIN Z. {…}

Postuar Më : 03-04-2024

VENDIM Nr. 157, datë 27.03.2024 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES {…} NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN, NË NJËSINË E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE, NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 02-04-2024

VENDIM Nr. 156, datë 27.03.2024 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES {…} NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN, NË NJËSINË E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE, NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 02-04-2024

VENDIM Nr. 155, datë 27.03.2024 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES {…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR, NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME, NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 02-04-2024

VENDIM Nr. 154, datë 27.03.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 23-04-2024

VENDIM Nr.153, datë 27.03.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016

Postuar Më : 16-04-2024

VENDIM Nr.152, datë 27.03.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 16-04-2024

VENDIM Nr. 150, datë 19.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM Postuar Më : 27-03-2024

VENDIM Nr. 149, datë 19.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE PREJ KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM Postuar Më : 27-03-2024

VENDIM Nr. 148, datë 19.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM Postuar Më : 27-03-2024

VENDIM Nr. 147, datë 19.03.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 28-03-2024

VENDIM Nr. 146, datë 19.03.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 27-03-2024

VENDIM Nr. 131, datë 13.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}, TË TRE PREJ KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM Postuar Më : 26-03-2024

VENDIM Nr. 99, datë 29.02.2024 “PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…}” Postuar Më : 26-03-2024

VENDIM Nr. 143, datë 18.03.2024 PËR MIRATIMIN E ZGJEDHJES SË ANËTARIT NË VENDIN VAKANT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR. Postuar Më : 18-03-2024

VENDIM Nr.139, datë 13.03.2024 PËR PËRJASHTIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, NGA PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI “NDIHMËSMAGJISTRAT” NË GJYKATËN KUSHTETUESE

Postuar Më : 13-03-2024

VENDIM Nr.138, datë 13.03.2024 PËR DËRGIMIN E EMRIT TË KANDIDATIT I CILI KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONIN “NDIHMËSMAGJISTRAT” NË GJYKATËN E LARTËPostuar Më : 13-03-2024

VENDIM Nr.136, datë 13.03.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502 DATË 21.11.2022, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 18-03-2024

VENDIM Nr.135, datë 13.03.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN E KËSHILLIT NR.247 DATË 24.05.2023, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 18-03-2024

VENDIM Nr.134, datë 13.03.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.23 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 18-03-2024

VENDIM Nr.133, datë 13.03.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.22 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATIT Z. {…}Postuar Më : 18-03-2024

VENDIM Nr.132, datë 13.03.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.24 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATIT Z. {…}Postuar Më : 18-03-2024

VENDIM Nr.119, datë 06.03.2024 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.118, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.117, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. S{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.116, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.115, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.114, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLUR ME VENDIMET NR. 235, 238 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.113, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 240 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.112, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 244, 246, 247 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr. 111, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 244 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIMNr.110, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 242, 244, 247 DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.109, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr.108, datë 06.03.2024 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELITPostuar Më : 11-03-2024

VENDIM Nr. 100, datë 29.02.2024 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SE VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR Z. {…} Postuar Më : 08-03-2024

VENDIM Nr. 97, datë 29.02.2024 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 1/2024, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATES, ZNJ. {…}, ME FUNKSION GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË Postuar Më : 07-03-2024

VENDIM Nr. 107, datë 29.02.2024 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË KOMANDIMIT TË Z. {…}Postuar Më : 06-03-2024

VENDIM Nr. 106, datë 29.02.2024 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…} ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM GJIROKASTËR.

Postuar Më : 06-03-2024

VENDIM Nr. 105, datë 29.02.2024 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË.Postuar Më : 06-03-2024

VENDIM Nr. 104, datë 29.02.2024 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË.Postuar Më : 06-03-2024

VENDIM Nr. 103, datë 29.02.2024 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS.Postuar Më : 06-03-2024

VENDIM Nr. 102, datë 29.02.2024 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS.

VENDIM Nr. 98, datë 29.02.2024 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…} NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-03-2024

VENDIM Nr.96, datë 23.02.2024 PËRCAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT Z.{…}ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORËPostuar Më : 23-02-2024

VENDIM Nr.95, datë 23.02.2024 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDIMIN DISIPLINOR NR. 4 2024 TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË, NDAJ MAGJISTRATIT Z.{…}DIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM GJIROKASTËRPostuar Më : 23-02-2024

VENDIM Nr. 94, datë 20.02.2024 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} NË POZICIONIN PEDAGOG I BRENDSHËM, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS.Postuar Më : 27-02-2024

VENDIM Nr. 93, datë 20.02.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË.Postuar Më : 27-02-2024

VENDIM Nr. 92, datë 20.02.2024 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDIMIN DISIPLINOR NR. 32024, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË, NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË.Postuar Më : 22-02-2024

VENDIM Nr. 91, datë 20.02.2024 PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE TË PAPËRFUNDUAR NGA Z. RIDVAN HADO Postuar Më : 22-02-2024

VENDIM Nr. 72, datë 20.02.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2022. Postuar Më : 04-03-2024

VENDIM Nr. 61, datë 07.02.2024 PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË MAGJISTRATES {…}, ME FUNSKION GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË Postuar Më : 16-02-2024

VENDIM Nr. 61, datë 07.02.2024 PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË MAGJISTRATES {…}, ME FUNSKION GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË. Postuar Më : 07-02-2024

VENDIM Nr. 34, datë 31.01.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË INSPEKTORES PRANË INSPEKTORATIT TË ISH-KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË. Postuar Më : 07-02-2024

VENDIM Nr.49, datë 31.01.2024 PËR PËRFUNDIMIT PARA AFATIT TË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM PËR GJYQTARIT Z.{…} Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.48, datë 31.01.2024 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM PËR GJYQTAREN ZNJ.{…} Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.47, datë 31.01.2024 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM PËR GJYQTAREN ZNJ.{…} Postuar Më : 05-02-2024

 VENDIM Nr.46, datë 31.01.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS PENALE Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.45, datë 31.01.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT {…}, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.44, datë 31.01.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS PENALE Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.43, datë 31.01.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.42, datë 31.01.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS PENALE Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr. 41, datë 31.01.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.40, datë 31.01.2024 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATES ZNJ.{…} Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.39, datë 31.01.2024 PËRCAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATES ZNJ.{…} Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.36, datë 31.01.2024 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}, SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr. 35, datë 31.01.2024 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.30, datë 24.01.2024 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDIMIN DISIPLINOR NR. 2/2024, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË, NDAJ MAGJISTRATES ZNJ. {…} ME FUNKSION GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPostuar Më : 26-01-2024

VENDIM Nr.29, datë 24.01.2024 PËRCAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDIMIN DISIPLINOR NR. 1/2024, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË, NDAJ MAGJISTRATES ZNJ. {…} ME FUNKSION GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPostuar Më : 26-01-2024

VENDIM Nr. 26, datë 24.01.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2020 – 2022 Postuar Më : 19-02-2024

VENDIM Nr. 25, datë 24.01.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.19, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.17, datë 18.01.2024 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…} NË POZICIONIN E“NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN” NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-01-2024

VENDIM Nr. 16, datë 18.01.2024 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT  DISIPLINOR NR. 1/2021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATES ZNJ. {…}, ME FUNKSION GJYQTARE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM.Postuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 15, datë 18.01.2024 PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË PAPËRFUNDUARA PËR SHKAK TË MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ZNJ. {…}Postuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 9, datë 18.01.2024 PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURAT E VERIFIKIMIT TË KANCELARIT NË DETYRË DHE KANDIDATËVE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR NDIHMËS LIGJORË, TË PAPËRFUNDUARA PËR SHKAK TË MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTAREVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ZNJ. {…}DHE ZNJ. {…} Postuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 7, datë 18.01.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr. 6, datë 18.01.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARIT {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr. 5, datë 18.01.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr. 4, datë 18.01.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr. 3, datë 18.01.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr. 2, datë 18.01.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr.1,datë 18.01.2024 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT{…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr. 740, datë 26.12.2023 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 42023, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJË Postuar Më : 18-01-2024

VENDIM Nr.738, datë 12.12.2023 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Z.{…}Postuar Më : 12-12-2023

VENDIM Nr.737, datë 12.12.2023 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ZNJ.{…}Postuar Më : 12-12-2023

VENDIM Nr.736, datë 12.12.2023 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ZNJ.{…}Postuar Më : 12-12-2023

VENDIM Nr. 735, datë 07.12.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 14-12-2023

VENDIM Nr.734 datë 07.12.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 19-12-2023

VENDIM Nr. 733, datë 07.12.2023 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…},Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJËPostuar Më : 12-12-2023

VENDIM Nr. 732, datë 07.12.2023 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}, PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT.Postuar Më : 14-12-2023

VENDIM Nr. 731, datë 07.12.2023 PËR KOMANDIMIN E Z. {…} NË POZICIONIN KËSHILLTAR JURIDIK NË GJYKATËN EVROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUTPostuar Më : 12-12-2023

VENDIM Nr.730, datë 07.12.2023 PËR DËRGIMIN E EMRIT TË KANDIDATIT I CILI KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONIN “NDIHMËSMAGJISTRAT” NË GJYKATËN KUSHTETUESEPostuar Më : 11-12-2023

VENDIM Nr.729, datë 07.12.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2021Postuar Më : 11-12-2023

VENDIM Nr.728, datë 07.12.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019Postuar Më : 11-12-2023

VENDIM Nr.727, datë 07.12.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2022Postuar Më : 11-12-2023

VENDIM Nr.726, datë 07.12.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016

Postuar Më : 11-12-2023

VENDIM Nr. 723, datë 07.12.2023 PËR MBYLLJEN E PROCEDIMIT DISIPLINOR TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT {…}, ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS.Postuar Më : 14-12-2023

VENDIM Nr. 720, datë 06.12.2023 PËR DËRGIMIN E EMRIT TË KANDIDATES E CILA KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONIN “PEDAGOG I BRENDSHËM” NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS.Postuar Më : 07-12-2023

VENDIM Nr. 717, datë 06.12.2023 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR VIJIMIN E SHQYRTIMIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…}ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS Postuar Më : 07-12-2023

VENDIM Nr.713, datë 06.12.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 19-12-2023

VENDIM Nr.712 , datë 06.12.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 19-12-2023

VENDIM Nr.711 , datë 06.12.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 19-12-2023

VENDIM Nr. 710, datë 04.12.2023 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDIMIN DISIPLINOR NR. 4/2023, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË, NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…} ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJË. Postuar Më : 05-12-2023

VENDIM Nr. 708, datë 04.12.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019. Postuar Më : 14-12-2023

VENDIM Nr. 707, datë 04.12.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 19-01-2024

V E N D I M Nr. 704, datë 30.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSITË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATAVE TË APELIT.Postuar Më : 14-12-2023

VENDIM Nr. 703, datë 30.11.2023 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SE VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR Z. {…}.Postuar Më : 14-12-2023

VENDIM Nr. 702, datë 30.11.2023 PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMEVE NR. 304 DATË 14.02.2013 DHE NR. 354 DATË 19.07.2013 TË ISH-KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË, PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRAT.Postuar Më : 01-12-2023

VENDIM Nr. 701, datë 30.11.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTARIN {…}Postuar Më : 12-12-2023

VENDIM Nr. 700, datë 30.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2022. Postuar Më : 19-12-2023

VENDIM Nr. 699, datë 30.11.2023 “PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARIT {…}”.Postuar Më : 12-12-2023

VENDIM NR. 697, DATË 21.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QELLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016.Postuar Më : 22-11-2023

VENDIM Nr. 696, datë 21.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT ARDIT MUSTAFAJ, PËR VITIN 2019 Postuar Më : 16-01-2024

VENDIM Nr. 694, datë 21.11.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR TË FILLUAR NDAJ ISH MAGJISTRATIT Z. {…}, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR.Postuar Më : 12-12-2023

VENDIM Nr.693, datë 21.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 06-12-2023

VENDIM Nr. 687, datë 14.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2021.Postuar Më : 14-12-2023

VENDIM Nr. 686, datë 14.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT ASTRIT KALAJA, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 16-01-2024

VENDIM Nr. 685, datë 14.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016.Postuar Më : 28-02-2024

VENDIM Nr. 684, datë 14.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016.Postuar Më : 16-11-2023

VENDIM Nr. 683, datë 14.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2021.Postuar Më : 23-11-2023

VENDIM Nr.681, datë 08.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr.680, datë 08.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. ERJON NEBIAJ PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr.679, datë 08.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr.678, datë 08.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr. 677, datë 08.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}.Postuar Më : 09-11-2023

VENDIM Nr. 676, datë 08.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}Postuar Më : 09-11-2023

VENDIM Nr. 675, datë 08.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, Z.{…}.Postuar Më : 09-11-2023

VENDIM Nr. 672, datë 08.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES ALMA KODRALIU PËR PERIUDHËN 2017 – 2019  Postuar Më : 16-01-2024

VENDIM Nr. 671, datë 08.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT ARDIT MUSTAFAJ, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 16-01-2024

VENDIM Nr. 669, datë 02.11.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} ,PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024.
Postuar Më : 17-11-2023

VENDIM Nr.668, datë 02.11.2023 PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË NDËRMJETËM DATË 16.02.2023 “PËR PEZULLIMIN E SHQYRTIMIT TË PROJEKTVENDIMIT PËR KUALIFIKIMIN/SKUALIFIKIMIN E ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËSPostuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr. 667, datë 02.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT GENTI SHALA, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 16-01-2024

VENDIM Nr. 666, datë 02.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019.Postuar Më : 16-11-2023

VENDIM Nr. 665, datë 02.11.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES OLKEDA LIÇE, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 16-01-2024

VENDIM Nr. 663, datë 02.11.2023 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR, TË SHQYRTIMIT TË KËRKESËS SË ZNJ. {…}Postuar Më : 17-11-2023

VENDIM Nr. 660, datë 02.11.2023 PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 559, DATË 01.12.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR TË FILLUAR NDAJ ISH MAGJISTRATIT {…} DHE VIJIMIN E SHQYRTIMIT TË TIJPostuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr.658, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 26-10-2023

VENDIM Nr.657, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 26-10-2023

VENDIM Nr.656, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 26-10-2023

VENDIM Nr.655, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 26-10-2023

VENDIM Nr.654, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 26-10-2023

VENDIM Nr.653, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, 

PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024.Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.652, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,

PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.651, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,

PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.650, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,

PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.649, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,

PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.648, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024
Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.647, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024
Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.646, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024
Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.645, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024.
Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.644, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024.
Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.643, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 26-10-2023

VENDIM Nr.642, datë 26.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 26-10-2023

VENDIM Nr.639, datë 26.10.2023 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN ZNJ.{…}

Postuar Më : 31-10-2023

VENDIM Nr. 636, datë 19.10.2023 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARES SË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 24-10-2023

VENDIM Nr.635, datë 19.10.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 123, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 634, datë 19.10.2023 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TË ZNJ. {…}Postuar Më : 24-10-2023

VENDIM Nr.633 , datë 19.10.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 183, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.632, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.631, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.630, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.629, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.628, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.627, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.626, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.625, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.624, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.623, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.622, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.621, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.620, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.619, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.618, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.617, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.616, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 615, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 614, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 613, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 612, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 611, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 610, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 609, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 608, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 607, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 606, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 605, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 604, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 603, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 602, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 601, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 600, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 599, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 598, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 597, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 596, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 595, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 594, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr. 593, datë 19.10.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2023

VENDIM Nr.592, datë 18.10.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 591, datë 18.10.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016.

Postuar Më : 23-10-2023

VENDIM Nr. 590, datë 18.10.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016.

Postuar Më : 09-11-2023

VENDIM Nr.589, datë 18.10.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 19, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 588, datë 18.10.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË.Postuar Më : 19-10-2023

 VENDIM Nr.587, datë 18.10.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 15, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”.Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 586, datë 18.10.2023 PËR PËRFUNDIMIN E AFATIT TË KOMANDIMIT SI NËPUNËS PËRGJEGJËS NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, TË MAGJISTRATIT Z. {…}Postuar Më : 19-10-2023

V E N D I M Nr.585, Datë 18.10.2023 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, Z.{…}”Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 584, datë 18.10.2023 PËR PËRFUNDIMIN E AFATIT TË KOMANDIMIT SI INSPEKTORE NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË, PËR MAGJISTRATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 19-10-2023

V E N D I M Nr. 583, Datë 18.10.2023 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, ZNJ.{…}”Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 581, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 580, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 579, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 578, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 577, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 576, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 575, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 574, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 573, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 572, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 571, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 570, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 569, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 568, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 567, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 566, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 565, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 564, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 563, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 562, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 561, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 560, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 559, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr.558, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr.557, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr.556, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr.555, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr.554, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr.553, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr.552, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 551, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…} Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 550, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…} Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 549, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 548, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 547, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 546, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 545, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 544, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…}Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 543, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…} Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 542, datë 12.10.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË Z. {…} Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 540, datë 12.10.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES TË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT.Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 539, datë 12.10.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT.Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 538, datë 12.10.2023 PËR CAKIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 537, datë 12.10.2023 PËR CAKIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr.536,datë 12.10.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES{…} PËR PERIUDHËN 2020 – 2022Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr. 535, datë 12.10.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019Postuar Më : 07-11-2023

VENDIM Nr.534, datë 12.10.2023 datë 12.10.2023 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…} NË POZICIONIN NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTËPostuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr.533, datë 12.10.2023 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…} NË POZICIONIN NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË

Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr.532, datë 12.10.2023 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…} NË POZICIONIN NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTËPostuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr.531, datë 12.10.2023 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022Postuar Më : 19-10-2023

VENDIM Nr. 530, datë 11.10.2023 PËR PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT Z. {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË

Postuar Më : 12-10-2023

VENDIM Nr. 529, datë 11.10.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT Z. {…} NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN

Postuar Më : 12-10-2023

VENDIM Nr.528 datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Postuar Më : 04-12-2023

VENDIM Nr. 528, datë 11.10.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT Z. {…} NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË

Postuar Më : 12-10-2023

VENDIM Nr.527, datë 11.10.2023 PËRTRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARES ZNJ. {…} NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPostuar Më : 12-10-2023

VENDIM Nr.526, datë 11.10.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPostuar Më : 12-10-2023

VENDIM Nr.525, datë 11.10.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ.{…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASANPostuar Më : 04-12-2023

VENDIM Nr.521, datë 05.10.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.19 DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.520, datë 05.10.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z.{…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASANPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.519, datë 05.10.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z.{…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASANPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.518, datë 05.10.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ.{…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.517, datë 05.10.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË,   PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.19 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATIT Z. ERVIN SULAJPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.509, datë 05.10.2023 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}, PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 12-10-2023

VENDIM Nr.508, datë 05.10.2023 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}, PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT ME JURIDIKSION TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 12-10-2023

VENDIM Nr. 507, datë 28.09.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 504 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.

VENDIM Nr.506, datë 28.09.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Postuar Më : 04-12-2023

VENDIM Nr. 505, datë 28.09.2023 PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI NË KOMISIONIN PËR MBROJTJEN E GJYQTARËVE NGRITUR PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.

Postuar Më : 02-10-2023

VENDIM Nr.502, datë 28.09.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN),PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 06-10-2023

VENDIM Nr.501, datë 28.09.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN),PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 06-10-2023

V E N D I M Nr. 498, datë 28.09.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ.{…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSITË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATAVE TË APELITPostuar Më : 11-10-2023

V E N D I M Nr. 497, datë 28.09.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ.{…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSITË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATAVE TË APELITPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr. 493, datë 21.09.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË.Postuar Më : 27-09-2023

VENDIM Nr.492, datë 21.09.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.504 DATË 21.11.2022, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 22-09-2023

VENDIM Nr. 486, datë 21.09.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2022. Postuar Më : 28-09-2023

VENDIM Nr.483, datë 13.09.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502 DHE NR. 503 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 22-09-2023

VENDIM Nr. 481, datë 13.09.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019Postuar Më : 19-09-2023

VENDIM Nr. 480, datë 13.09.2023PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS. Postuar Më : 19-09-2023

VENDIM Nr. 479, datë 13.09.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…} NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË. Postuar Më : 19-09-2023

VENDIM Nr.478, datë 13.09.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 18, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”.Postuar Më : 22-09-2023

VENDIM Nr. 477, datë 13.09.2023PËR KONFIRMIMIN SI NDIHMËSMAGJISTRAT NË GJYKATËN E LARTË TË GJYQTARES {…} DHE ZGJATJEN E MANDATIT TË KOMANDIMIT ME 1 (NJË) VIT. Postuar Më : 19-09-2023

VENDIM Nr. 474, datë 13.09.2023 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT Z. {…} Postuar Më : 19-09-2023

VENDIM Nr.465, datë 25.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.253, DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 25-07-2023

VENDIM Nr.464, datë 25.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.251, DATË 24.05.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 25-07-2023

VENDIM Nr.463, datë 25.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT ARDIT KUKA DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 249, DATË 24.05.2023, NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN. Postuar Më : 25-07-2023

VENDIM Nr. 461, datë 25.07.2023 PËR PËRFUNDIMIN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARES SË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR SHKAK TË DORËHEQJES. Postuar Më : 18-09-2023

VENDIM Nr.460, datë 25.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT TË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Z.{…} PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 01.01.2019-01.06.2020Postuar Më : 12-09-2023

VENDIM Nr. 459, datë 25.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES TË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR ZNJ. {…} PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 01.01.2019-07.02.2020. Postuar Më : 25-07-2023

VENDIM Nr. 458, datë 25.07.2023 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES ZNJ. {…}. Postuar Më : 25-07-2023

VENDIM Nr. 453, datë 24.07.2023 PËR MIRATIMIN E PENSIONIT TË PARAKOHSHËM DHE MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}, GJYQTARIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DIBËR. Postuar Më : 24-07-2023

VENDIM Nr.449, datë 24.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.19, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 24-07-2023

VENDIM Nr.448, datë 24.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.14 DHE NR.15, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 24-07-2023

VENDIM Nr. 457, datë 24.07.2023 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM PËR GJYQTAREN ZNJ. {…}. Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 456, datë 24.07.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…} PËR SHKAK TË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË. Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 455, datë 24.07.2023 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM PËR GJYQTARIN Z. {…}. Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 454, datë 24.07.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…} PËR SHKAK TË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË. Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 440, datë 19.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2022 Postuar Më : 20-07-2023

VENDIM Nr. 439, datë 19.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019. Postuar Më : 26-07-2023

V E N D I M Nr. 438, datë 19.07.2023 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 2/2023, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDISKIONIT TË PËRGJITHSHËM KUKËS. Postuar Më : 25-07-2023

V E N D I M Nr. 437, datë 19.07.2023 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 1/2023, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDISKIONIT TË PËRGJITHSHËM KUKËS. Postuar Më : 25-07-2023

V E N D I M Nr. 436, datë 19.07.2023 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 3/2022, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDISKIONIT TË PËRGJITHSHËM KUKËS. Postuar Më : 25-07-2023

VENDIM Nr. 434, datë 18.07.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR METË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 12, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR” Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 433, datë 18.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 20-07-2023

VENDIM Nr. 432, datë 18.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2022 Postuar Më : 20-07-2023

VENDIM Nr.430, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.429, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.428, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.427, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.426, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.425, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.424, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.423, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.422, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.421, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.420, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.419, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.418, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.417, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.416, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.415,datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.414, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.413, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.412 , datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.411, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.410, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.409, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.408, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.407, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.406, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.405, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.404, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.403,datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.402, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.401, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.400, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.399, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.398, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.397,datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.396,datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.395, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.394, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.393, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.392, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr.391, datë 18.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ.{…}Postuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr. 390, datë 17.07.2023 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTAREN ZNJ. {…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr. 389, datë 17.07.2023 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARES SË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.388, datë 17.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.21, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 17-07-2023

VENDIM Nr.377,datë 13.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 17-07-2023

VENDIM Nr.373, Datë 13.07.2023 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARES SË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.371, datë 13.07.2023 “PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTARIN {…}”Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.370, datë 13.07.2023PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.369, Datë 13.07.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ.{…}, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.368, Datë 13.07.2023 PËR CAKIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.367, Datë 13.07.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ.{…}, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.366, Datë 13.07.2023 PËR CAKIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.365, Datë 13.07.2023 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.364, Datë 13.07.2023 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z.{…}Postuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.363, datë 13.07.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 128, DATË 01.04.2021,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 14-07-2023

VENDIM Nr.360, Datë 13.07.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË MBARIMIT TË KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT PËR Z.{…} GJYQTAR I GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM KUKËS, AKTUALISHT I KOMANDUAR NË MINISTRINË E DREJTËSISË

Postuar Më : 19-07-2023

V E N D I M Nr. 349, datë 06.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019. Postuar Më :26-07-2023

VENDIM Nr.357, datë 06.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMET NR. 502 DHE NR. 504, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 07-07-2023

VENDIM Nr.352, datë 06.07.2023 PËRKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 22, DATË 18.01.2023,DHEPËRFUNDIMIN E PROCEDURËS PËR POZICIONIN E SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 23, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 07-07-2023

VENDIM Nr.350, datë 06.07.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 07-07-2023

VENDIM Nr.347, datë 06.07.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502 DHE NR. 503, DATË 21.11.2022, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 07-07-202

VENDIM Nr.351, datë 06.07.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.23, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 07-07-2023

VENDIM Nr.344, datë 27.06.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.14, DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATIN Z. {…} Postuar Më : 06-07-2023

VENDIM Nr.343, datë 27.06.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.24 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATIT Z. {…}Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr.341, datë 27.06.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË INSPEKTORITPRANË INSPEKTORATIT TË ISH-KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISËPostuar Më : 11-07-2023

VENDIM Nr. 340, datë 27.06.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË KORÇË.Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr. 339, datë 27.06.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS.Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr. 338, datë 27.06.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË. Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr. 337, datë 27.06.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr. 336, datë 21.06.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM , PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 27-06-2023

VENDIM Nr. 335, datë 21.06.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 27-06-2023

VENDIM Nr. 332, datë 21.06.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 23, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 22-12-2023

VENDIM Nr. 333, datë 21.06.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 22, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 22-12-2023

VENDIM Nr. 331, datë 21.06.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.19 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATIT Z. {…}. Postuar Më : 21-06-2023

VENDIM Nr. 330, datë 21.06.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 537, DATË 17.11.2021,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 30-06-2023

VENDIM Nr. 327, datë 14.06.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, TË GJYQTARES SË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR, ZNJ.{…}, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 10.02.2020-21.11.2022. Postuar Më : 16-06-2023

VENDIM Nr. 324, datë 14.06.2023 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më : 16-06-2023

VENDIM Nr. 323, datë 14.06.2023 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më : 16-06-2023

VENDIM Nr. 322, datë 14.06.2023 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më : 16-06-2023

VENDIM Nr. 321, datë 14.06.2023 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më : 16-06-2023

VENDIM Nr. 320, datë 14.06.2023 PËR KOMANDIMIN E Z. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRAT NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më : 16-06-2023

VENDIM Nr. 319, datë 14.06.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…}. Postuar Më : 20-06-2023

VENDIM Nr. 318, datë 14.06.2023 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}, GJYQTAR I GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS.Postuar Më : 16-06-2023

VENDIM Nr.317, datë 14.06.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.21 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATIT Z. {…} Postuar Më : 15-06-2023

VENDIM Nr.313,datë 06.06.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR
ME VENDIMIN NR. 501, DATË 21.11.2022, SI DHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMET NR. 502 DHE NR. 504, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET
Postuar Më : 09-06-2023

VENDIM Nr. 312, datë 06.06.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 499, NR. 500 DHE NR. 501, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr. 311, datë 06.06.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 500, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr. 310, datë 06.06.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 499, NR. 500 DHE NR. 501, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT .Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr.309, datë 06.06.2023 PËRPËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.18 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATIT Z. {…}.Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.308, datë 06.06.2023 PËRPËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.18 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr. 307, datë 06.06.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016.Postuar Më : 07-06-2023

VENDIM Nr. 306, datë 06.06.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 13-06-2023

VENDIM Nr. 305, datë 05.06.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022.
Postuar Më : 27-06-2023

VENDIM Nr.297,datë 30.05.2023 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT Z.{…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.296 datë 30.05.2023 “PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…}” Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.293, datë 30.05.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{…}TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA
ME VENDIMET NR. 500 DHE NR. 501, DATË 21.11.2022, SI DHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 503, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.292, datë 30.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 09-06-2023

VENDIM Nr.291, datë 30.05.2023 PËRKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.290, datë 30.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502, NR. 503 DHE NR. 504, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 09-06-2023

VENDIM Nr.287, datë 29.05.2023 PËRPËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021, PËR KANDIDATIN Z.{…}Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr. 284, datë 25.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES FITUESE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2022 – 2023, PROFILI NDIHMËS LIGJOR, ZNJ. {…}. Postuar Më : 28-07-2023

VENDIM Nr. 283, datë 25.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502, NR. 503 DHE NR. 504, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr.282, datë 25.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502 DHE NR. 504 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr.281, datë 25.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr.280, datë 25.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 503 DHE NR. 504 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr.279,datë 25.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 504 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Më : 31-05-2023

VENDIM Nr.277, datë 25.05.2023 “PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2022, PËR GJYQTARIN {…}”Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.276, datë 25.05.2023 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE, TË KANDIDATES ZNJ.{…}, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.19, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr. 274, datë 25.05.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.502, NR. 503 DHE NR.504, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR KËTO TRE POZICIONE. Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr.273, datë 25.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHAHËM TIRANË DHE GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.17 DHE NR. 21, DATË 18.01.2023,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr.270,datë 25.05.2023 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES ZNJ.{…}Postuar Më : 29-05-2023

VENDIM Nr. 284, datë 25.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES FITUESE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2022 – 2023, PROFILI NDIHMËS LIGJOR, ZNJ. {…}Postuar Më : 29-05-2023

VENDIM Nr.268, datë 24.05.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 501, DATË 21.11.2022, SI DHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIVENDIM Nr.268, datë 24.05.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}Postuar Më : 29-05-2023

VENDIM Nr.267, datë 24.05.2023 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{…}TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 503 DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 06-06-2023

 

VENDIM Nr.266, datë 24.05.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË
NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 499, NR. 500 DHE NR. 501, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.265,datë 24.05.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONINDHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURAME VENDIMET NR. 500 DATË 21.11.2022, SI DHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMET NR. 503 DHE NR. 504, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.264, datë 24.05.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONINDHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR
ME VENDIMIN NR. 499, DATË 21.11.2022, SI DHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.502 DHE NR. 503, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.263, datë 24.05.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{…}TË KATËR KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 500, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 30-05-2023

VENDIM Nr. 262, Datë 24.05.2023PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA
ME VENDIMET NR. 499 DHE NR. 501, DATË 21.11.2022, SI DHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 30-05-2023

VENDIM Nr.261, datë 24.05.2023 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË POZICIONIT PASURISË DHE FIGURËS PËR Z. {…}, ISH/KANCELAR NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR BERAT Postuar Më : 30-05-2023

Nr. 260, datë 24.05.2023 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË SHQYRTIMIT TË KËRKESËS PËR PASJE/NJOHJE TË STATUSIT TË KËSHILLTARIT/NDIHMËSIT LIGJOR JOMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË TË Z. {…}

VENDIM Nr. 259, datë 24.05.2023PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË PEZULLIMIT ME NR. 642,DATË 23.12.2020, “PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR PASJE/NJOHJE TË STATUSIT TË KËSHILLTARIT/NDIHMËSIT LIGJOR JOMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË TË Z. {…}”

VENDIM Nr. 230, datë 11.05.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË INSPEKTORES PRANË INSPEKTORATIT TË ISH-KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË.Postuar Më : 15-05-2023

VENDIM Nr. 228, datë 11.05.2023 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATËVE, Z. {…} DHE Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTARË TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDISKIONIT TË PËRGJITHSHËM. Postuar Më : 15-05-2023

VENDIM Nr.227,datë 08.05.2023 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË Z.{…}Postuar Më : 11-05-2023

VENDIM Nr.226,datë 08.05.2023 PËR PËRJASHTIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…}, NGA PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI PEDAGOGE E BRENDSHME PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËSPostuar Më : 12-06-2023

VENDIM NR. 225, DATË 08.05.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 11-05-2023

 VENDIM Nr.224,datë 08.05.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË INSPEKTORES PRANË INSPEKTORATIT TË ISH-KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISËPostuar Më : 09-05-2023

VENDIM Nr.223,datë 08.05.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË MUNDËSISË FIZIKE DHE MENDORE PËR USHTRIMIN E FUNKSIONIT TË GJYQTARIT NGA Z.{…}

Postuar Më : 11-05-2023

VENDIM Nr. 222, datë 08.05.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES FITUESE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2021 – 2022, PROFILI KËSHILLTAR LIGJOR, ZNJ. {…}Postuar Më : 11-05-2023

VENDIM Nr.221 datë 28.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHËPostuar Më : 08-05-2023

VENDIM Nr.220,datë 28.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT {…}, NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHËPostuar Më : 08-05-2023

VENDIM Nr.219,datë 28.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…},NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASANPostuar Më : 08-05-2023

VENDIM Nr.218,datë 28.04.2023,PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…},NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 08-05-2023

VENDIM Nr.216,datë 28.04.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.215,datë 28.04.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARIT {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.214, datë 28.04.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.213,datë 28.04.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 02-05-2023

VENDIM PARAPRAK Nr.212,datë 28.04.2023 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 535, DATË 17.11.2021,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 03-05-2023

VENDIM Nr. 210, datë 26.04.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTARIN {…}Postuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr.209, datë 26.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.208, datë 26.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502 DHE NR. 504 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.207, datë 26.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 500 DHE NR. 501, DATË 21.11.2022, SI DHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502, DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.206, datë 26.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 503 DHE NR. 504 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.205, datë 26.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 504 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.204, datë 26.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 500, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.203, datë 26.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 13 dhe NR. 17 DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.202, datë 26.04.2023PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË DHE GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS, PËR POZICIONET NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT NR. 11 DHE NR. 24, DATË 18.01.2023 Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.201,datë 26.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONETE LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 12, NR. 13 DHE NR. 15 DATË 18.01.2023,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.200, datë 26.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 14 DATË 18.01.2023,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr.199,datë 26.04.2023 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATËVE, Z. {…} DHE {…}, ME FUNKSION GJYQTARË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASANPostuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr.197,datë 26.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR PËRMETPostuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr.195,datë 26.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KAVAJËPostuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr.194, datë 26.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KRUJËPostuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr.193,datë 26.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJËPostuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr.192,datë 26.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR PUKË

VENDIM Nr.191,datë 26.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TROPOJËPostuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr. 190, datë 26.04.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR MATPostuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr.189, datë 25.04.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 11, NR. 12 DHE NR.13 DATË 18.01.2023, PËR KANDIDATËT Z.{…}.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.188, datë 25.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.18, NR.19 DHE NR.20 DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.187, datë 25.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.18, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.186, datë 25.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.16 DHE NR.18 DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr. 185, datë 25.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.12,NR.17 DHE NR.20 DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr. 184, datë 25.04.2023 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.502, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR KËTË POZICION.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr. 183, datë 25.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.502, NR. 503 DHE NR.504, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR KËTO TRE POZICIONE.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr. 182, datë 25.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NËDETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.502, NR. 503 DHE NR.504, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR KËTO TRE POZICIONE. Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.181, datë 25.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË,  PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.11 DHE NR. 12, DATË 18.01.2023,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.180, datë 25.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.12 DHE NR. 20, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.179, datë 25.04.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.15, DATË 18.01.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.178, datë 25.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502 DHE NR. 503 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.177, datë 25.04.2023 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 504 DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr. 176, Datë 25.04.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT TË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Z.{…}, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 01.01.2019-01.06.2020.Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr. 175, Datë 25.04.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT TË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR ZNJ.{…}, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 01.01.2019-15.04.2021. Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr. 174, Datë 25.04.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT TË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR ZNJ.{…}, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 01.01.2019-07.02.2020 Postuar Më : 26-04-2023

VENDIM Nr.172,datë 14.04.2023 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 3/2023, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATËVE Z. {…} DHE Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTARË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN Postuar Më : 14-04-2023

VENDIM Nr. 161, datë 06.04.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR VITIN 2021 Postuar Më : 18-04-2023

VENDIM Nr. 155, datë 29.03.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr. 154, datë 29.03.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…}. Postuar Më : 13-06-2023

VENDIM Nr. 153, datë 29.03.2023 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES {…} NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN, NË NJËSINË E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE, PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 06-04-2023

VENDIM Nr. 152, datë 29.03.2023 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}Postuar Më : 06-04-2023

VENDIM Nr.143, datë 28.03.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE Postuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 126, datë 15.03.2023 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2017-2019, PËR GJYQTARIN {…}Postuar Më : 24-03-2023

VENDIM Nr. 124, datë 15.03.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 501, DATË 21.11.2022, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 24-03-2023

VENDIM Nr. 123, datë 15.03.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502 DHE NR. 503, DATË 21.11.2022, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 24-03-2023

VENDIM Nr.122, datë 15. 03.2023 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 502, DATË 21.11.2022, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 24-03-2023

VENDIM Nr. 121, datë 15.03.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 16-03-2023

VENDIM Nr. 120, datë 15.03.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr. 119, datë 15.03.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 16-03-2023

VENDIM Nr. 118, datë 15.03.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 04-04-2023

VENDIM Nr. 117, datë 15.03.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 24-03-2023

VENDIM Nr. 114, datë 13.03.2023 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 2/2023 NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…}, AKTUALISHT ME FUNKSION GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KUKËS. Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr. 113, datë 13.03.2023 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 1/2023, NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…}, AKTUALISHT ME FUNKSION GJYQTA. Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr. 111, datë 13.03.2023 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}, GJYQTAR I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KURBIN. Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr. 110, datë 13.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…}, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS PENALE. Postuar Më : 20-03-2023

PËRCAKTIMIN E RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 2/2023, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT Z.{…},ME FUNKSION GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËVENDIM Nr.105,datë 06.03.2023Postuar Më : 09-03-2023

PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 1/2023, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËSVENDIM Nr.104,datë 06.03.2023Postuar Më : 09-03-2023

VENDIM Nr.102,datë 06.03.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-03-2023

VENDIM Nr.100, Datë 06.03.2023 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIM Nr.99, datë 06.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËSTË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIM Nr.98, datë 06.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIM Nr.97, datë 06.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIM Nr.96, datë 06.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIMNr.95, datë 06.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIM Nr.94, datë 06.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIM Nr.93, datë 06.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIM Nr.92, datë 06.03.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 13-03-2023

VENDIM Nr. 90, datë 23.02.2023 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARES SË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT TË ZNJ. {…}Postuar Më : 03-03-2023

VENDIM Nr.84, datë 16.02.2023 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 06-06-2023

VENDIM Nr. 83, datë 16.02.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 22-02-2023

VENDIM Nr. 80, datë 16.02.2023 PËR TRANSFERIMIN E NDIHMËSIT LIGJOR Z. {…}, NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPostuar Më : 20-02-2023

VENDIM Nr. 76, datë 13.02.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTARIN {…}Postuar Më : 17-02-2023

VENDIM Nr. 75, datë 13.02.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 22-02-2023

VENDIM Nr. 74, datë 13.02.2023 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTARIN {…}Postuar Më : 21-02-2023

VENDIM Nr. 73, datë 13.02.2023 PËR MOSFILLIMIN E PROCEDURËS SËVLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 21-02-2023

VENDIM Nr. 72, datë 13.02.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019Postuar Më : 21-02-2023

V E N D I M Nr. 70, datë 9.2.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290 DATË 06.07.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR . Postuar Më : 01-03-2023

VENDIM Nr. 69, datë 09.02.2023 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}, GJYQTAR I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR SHKODËRPostuar Më : 14-02-2023

VENDIM Nr. 64, DATË 01.02.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR Postuar Më : 07-02-2023

VENDIM NR. 63, DATË 01.02.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË APELIT DURRËS Postuar Më : 07-02-2023

VENDIM NR. 62, DATË 01.02.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË APELIT KORÇË Postuar Më : 07-02-2023

VENDIM Nr. 61, DATË 01.02.2023 PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË APELIT VLORË Postuar Më : 07-02-2023

VENDIM NR. 60, DATË 31.01.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË Postuar Më : 08-02-2023

VENDIM Nr. 59, datë 31.01.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS PENALE Postuar Më : 03-02-2023

VENDIM Nr. 58, datë 31.01.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS PENALE Postuar Më : 03-02-2023

VENDIM Nr. 57, datë 31.01.2023 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES {…}, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, NË NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E SË DREJTËS PENALE Postuar Më : 03-02-2023

VENDIM Nr. 51, datë 27.01.2023 PËR USHTRIMIN E TË DREJTËS SË ZGJEDHJES PËR TRANSFERIM TË Z. {…} NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË ME JURIDIKSIONIN TË PËRGJITHSHËM Postuar Më : 30-01-2023

VENDIM Nr. 50, datë 27.01.2023 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË Postuar Më : 31-01-2023

VENDIM Nr. 43, datë 27.01.2023 “PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…}”Postuar Më : 07-02-2023

VENDIM Nr. 42, datë 27.01.2023 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2017-2019, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 07-02-2023

VENDIM Nr. 41, datë 27.01.2023 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2017-2019, PËR GJYQTARIN {…}Postuar Më : 07-02-2023

VENDIM Nr. 38, datë 23.01.2023PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR Postuar Më : 24-01-2023

VENDIM Nr. 36, DATË 19.01.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 27-01-2023

VENDIM NR. 35, DATË 19.01.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË Postuar Më : 27-01-2023

VENDIM Nr. 33, DATË 18.01.2023 PËR KONFIRMIMIN SI NDIHMËSMAGJISTRAT NË GJYKATËN E LARTË TË GJYQTARES {…} DHE PËRSËRITJEN E MANDATIT TË KOMANDIMIT ME 3 (TRE) VITE. Postuar Më : 20-01-2023

VENDIM Nr. 10, datë 18.01.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 9, datë 18.01.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 8, datë 18.01.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË GJYQTARES {…} PËR SHKAK TË SUPRIMIMIT TË POZICIONIT NË GJYKATËN KU ËSHTË CAKTUAR NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 7, datë 18.01.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR PERIUDHËN e VLERËSIMIT 2018-2020, GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË.Postuar Më : 19-01-2023

 

VENDIM Nr.6,datë 16.01.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Postuar Më : 04-12-2023

VENDIM Nr. 5, datë 16.01.2023 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 
Postuar Më : 02-02-2023

VENDIM Nr. 4, DATË 16.01.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 20-01-2023

VENDIM NR.3, DATË 16.01.2023 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR VITIN 2021. Postuar Më : 17-01-2023

VENDIM Nr. 549, datë 22.12.2022 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARIT {…} PËR VIJIMIN E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT ME PAGESË ”.Postuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr. 547, datë 22.12.2022 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR QËNDRIM NË DETYRË DERI NË MOSHËN 70 VJEÇ TË Z. {…}, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË.Postuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr. 546, datë 22.12.2022 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR QËNDRIM NË DETYRË DERI NË MOSHËN 70 VJEÇ TË Z. {…}, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR.Postuar Më : 30-12-2022

V E N D I M Nr.543, datë 14.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES FITUESE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2022 – 2023,PROFILI NDIHMËS LIGJOR, ZNJ.{…}Postuar Më : 09-01-2023

VENDIM Nr.541, datë 14.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} ,PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 10-01-2023

VENDIM Nr.540 datë.14.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 10-01-2023

VENDIM Nr. 539, datë 14.12.2022 PËR “DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË POZICIONIT, TË PASURISË DHE FIGURËS, PËR  ISH KANCELARIN NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DIBËR Z. {…}”.Postuar Më : 22-12-2022

VENDIM Nr.538,datë14.12.2022 PËR KOMANDIMIN E Z.{…} SI DREJTOR I PËRGJITHSHËM I DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË ANTIKORRUPSIONIT, NË MINISTRINË E DREJTËSISË.Postuar Më : 20-12-2022

VENDIM Nr.537, datë 14.12.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR VITIN 2021.Postuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr. 536, datë 14.12.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 21-12-2022

VENDIM Nr.533, datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 15-12-2022

VENDIM Nr.532, datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 15-12-2022

VENDIM Nr.531, datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 15-12-2022

VENDIM Nr. 530, datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023.Postuar Më : 08-11-2023

VENDIM Nr. 529, datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023. Postuar Më : 22-11-2023

VENDIM Nr. 527, datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES FITUESE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2022 – 2023, PROFILI NDIHMËS LIGJOR, ZNJ. {…}Postuar Më : 19-12-2022

VENDIM Nr. 526, datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 21-12-2022

VENDIM Nr.525, datë 06.12.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Postuar Më : 21-12-2022

VENDIM Nr.523, datë 06.12.2022 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SE VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR ZNJ. {…}Postuar Më : 19-12-2022

VENDIM Nr.514,datë 21.11.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN ZNJ.{…}Postuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.513, datë 21.11.2022 PËR DËRGIMIN E EMRIT TË KANDIDATIT I CILI KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONINPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.512,datë 21.11.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN ZNJ.{…}Postuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr. 511, datë 21.11.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICION E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 22-11-2022

VENDIM Nr. 510, datë 21.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE , SHPALLUR ME VENDIMIN NR.178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 22-11-2022

VENDIM Nr. 509, datë 21.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE , SHPALLUR ME VENDIMIN NR.178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 22-11-2022

VENDIM Nr. 508, datë 21.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 23-11-2022

VENDIM Nr. 507, datë 21.11.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICION E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 22-11-2022

VENDIM Nr. 506, datë 21.11.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICION E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT,Postuar Më : 22-11-2022

VENDIM Nr. 496, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 30-11-2022

VENDIM Nr. 495 , datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 30-11-2022

VENDIM Nr. 494, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 30-11-2022

VENDIM Nr. 493, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 30-11-2022

VENDIM Nr. 492, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 30-11-2022

VENDIM Nr. 491, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 490, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
Postuar Më : 22-11-2023

V E N D I M Nr. 489, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023. Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 488, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
Postuar Më : 24-10-2023

VENDIM Nr. 484, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 483, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 482, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 481, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 480, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr.479, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 478, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 27-12-2022

VENDIM Nr. 477, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 22-11-2022

VENDIM Nr. 476, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
Postuar Më : 30-11-2022

VENDIM Nr. 475, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
Postuar Më : 30-11-2022

VENDIM Nr. 474, datë 07.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 22-11-2022

VENDIM Nr. 472, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 471, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 470, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 469, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 468, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 467, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 466, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 465, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT,PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 464, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 463, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT,PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 462, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT,PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 461, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 460, datë 03.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË Z. {…}Postuar Më : 02-12-2022

VENDIM Nr. 457, datë 02.11.2022 PËR PËRFUNDIMIN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DIBËR, Z. {…}, PËR SHKAK TË DORËHEQJESPostuar Më : 11-11-2022

VENDIM Nr. 456, datë 02.11.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 03-11-2022

VENDIM Nr.453, datë 02.11.2022 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 11-11-2022

VENDIM Nr.452, datë 02.11.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 11-11-2022

VENDIM Nr.451, datë 02.11.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 11-11-2022

VENDIM Nr.450, datë 02.11.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 11-11-2022

VENDIM Nr.449, datë 02.11.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 11-11-2022

VENDIM Nr.448, datë 02.11.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 11-11-2022

VENDIM Nr.447, datë 02.11.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËSPostuar Më : 11-11-2022

VENDIM Nr. 446, datë 01.11.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 571, DATË 07.12.2021 PËR KANDIDATIN Postuar Më : 02-11-2022

VENDIM Nr. 445, datë 01.11.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË Z. {…} Postuar Më : 02-11-2022

VENDIM Nr. 444, datë 01.11.2022 “PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË KOMANDIMIT TË ZNJ. {…}”Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 443, datë 01.11.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 02-11-2022

VENDIM Nr. 442, datë 01.11.2022 PËR NDËRPRERJEN E AFATIT TË LEJES SË PAPAGUAR PRINDËRORE PËR GJYQTAREN {…}. Postuar Më : 07-11-2022

VENDIM Nr. 439, datë 27.10.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…} PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 27-10-2022

VENDIM Nr. 437, datë 25.10.2022 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…}NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 25-10-2022

VENDIM Nr. 436, datë 25.10.2022 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z.{…}, NË DETYRËN E ZËVENDËSKRYETARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 07-12-2022

VENDIM Nr. 434, datë 21.10.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARES SË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 18-10-2022

VENDIM Nr.432, datë 18.10.2022  PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…} NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS NË NJËSINË E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 18-10-2022

VENDIM Nr. 430, datë 14.10.2022 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES {…} NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr.429, datë 14.10.2022 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016,PËR GJYQTARIN {…}Postuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr. 428, datë 14.10.2022 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTAREN {…} Postuar Më : 17-10-2022

VENDIM Nr. 423, datë 14.10.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr. 422, datë 14.10.2022 PËR CAKIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr. 421, datë 14.10.2022 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 ,Postuar Më : 31-01-2023

VENDIM Nr. 420, datë 14.10.2022 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSORPostuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr. 419, datë 14.10.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr. 418, datë 14.10.2022 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr.416,datë 10.10.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} për PERIUDHËN 2017 – 2019Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr. 414, datë 10.10.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT KORÇË,Z. {…}Postuar Më : 12-10-2022

VENDIM Nr.408,datë 04.10.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019Postuar Më : 07-10-2022

VENDIM Nr. 398, Datë 23.09.2022 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUARPostuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr.397,datë 23.09.2022 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIMPËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN), PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016, PËR GJYQTARIN{…}Postuar Më : 05-10-2022

VENDIM Nr. 396, Datë 23.09.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KORÇË Z. {…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.393,datë 19.09.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 392, datë 19.09.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019 Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.391,datë 19.09.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.390,datë 19.09.2022 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJËPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.389,datë 19.09.2022 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT{…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËSPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 384, datë 19.09.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIMIN DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z. {…} PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 383, datë 19.09.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIMIN DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z. {…} PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTËPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 382, datë 19.09.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIMIN DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z. {…} PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTËPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.381, datë 19.09.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSITË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATAVE TË APELITPostuar Më : 03-10-2022

V E N D I M Nr. 380, datë 19.09.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 132, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 14-04-2023

VENDIM Nr.379,datë 19.09.2022PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMINNR. 118, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORMë : 03-10-2022

VENDIM Nr.378,datë 19.09.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN
NR. 117, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.377, datë 19.09.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONINPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.376,datë 19.09.2022 PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR.273, DATË 20.07.2022 “PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U EMËRUAR MAGJISTRAT Z.{…}” Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 370, datë 13.09.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 252, DATË 07.07.2022 “PËR CAKTIMIN E GJYKATAVE DHE GJYQTARËVE UDHËHEQËS GJATË PRAKTIKËS PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2022-2023”,
TË NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 357, DATË 27.07.2022
Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 369, datë 13.09.2022 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES {…} NGA PROCEDURAT E NDARJES SË ÇËSHTJEVE GJYQËSORE ME SHORTPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 368, datë 13.09.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 367, datë 13.09.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.178, DATË 11.05.2022,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 366, datë 13.09.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTËPËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 365, datë 13.09.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË,PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 364, datë 13.09.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 359, datë 03.08.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË GATSHME ZNJ.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJËPostuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr.357,datë 27.07.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 252, DATË 07.07.2022Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.356,datë 27.07.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,PËR POZICION E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 178, DATË 11.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.355,datë 27.07.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICION E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.178,DATË 11.05.2022,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.354,datë 27.07.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2022, PËR KANDIDATIN Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.353,datë 27.07.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DURRËS ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.352,datë 27.07.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ.{…} PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTËPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.350,datë 27.07.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.349,datë 27.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.348,datë 27.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION,NË MËNYRË TË PËRHERSHME,NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.347,datë 27.07.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.346,datë 27.07.2022 “PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË MAGJISTRATES,ZNJ.{…},ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN”Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.345,datë 27.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.344,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR Znj.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.343,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.342 datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.341,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.340,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.339,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.338,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.337,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR Znj.{…}Postuar Më : 03-10-2022

ENDIM Nr.336,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR Znj.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.335,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.334,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.333,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.332,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.331 datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.330,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.329,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.328,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.327 datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.326,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.325 datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.324,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.323,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.322,datë 22.07.2022 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 321, datë 21.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022. Postuar Më : 14-04-2023

VENDIM Nr. 320, datë 21.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 15-12-2022

VENDIM Nr. 319 datë 21.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022.
Postuar Më : 24-10-2023

VENDIM Nr.317,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.316,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.315,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.314,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.313,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.312,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.311,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.310,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.309,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.308,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.307, Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.306, Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.305,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.304,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.303,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.302,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.301, Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.300,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.299,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.298,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.297,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.296,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.295,Datë 20.07.2022 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.294,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.293,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.292,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.291,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.290,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.289,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.288,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.287,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.286,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.285,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.284,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.283 ,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.282 ,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.281,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.280,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.279,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.278,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.277,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.276,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,ZNJ.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.275,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.274,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.272,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.271,datë 20.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,Z.{…}Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 269, datë 19.07.2022 PËR PËRFUNDIMIN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARES SË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, ZNJ. {…} PËR SHKAK TË DORËHEQJESPostuar Më : 02-12-2022

VENDIM Nr. 268, datë 19.07.2022 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË LEJES SË PAPAGUAR PRINDËRORE PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr.267,datë 19.07.2022PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATIT, Z.{…}Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr.258, datë 15.07.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 535, DATË 17.11.2021, PËR KANDIDATIN Z.{…}Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr.257,datë 15.07.2022 PËR NJOHJEN E NIVELIT TË VLERËSIMIT TË GJYQTARES {…} GJATË KOHËS SË KOMANDIMIT NË POZICIONIN E PEDAGOGES SË BRENDSHME TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS,PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2019-2021Postuar Më : 30-09-2022

VENDIM Nr. 255, datë 07.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022.
Postuar Më : 24-10-2023

VENDIM Nr.253,datë 07.07.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 249, DATË 09.06.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 08-07-2022

VENDIM Nr. 251, datë 06.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr. 250, datë 06.07.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
Postuar Më : 30-11-2022

VENDIM Nr.248,Datë 06.07.2022 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËSPostuar Më : 07-07-2022

VENDIM Nr.247,datë 06.07.2022 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ.{…},NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 07-07-2022

VENDIM Nr.246,datë 06.07.2022 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…}Postuar Më : 07-07-2022

VENDIM Nr. 243, datë 30.06.2022 PËR PËRFUNDIMIN E FUNKSIONIT SI KRYETAR I GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË KORÇË, TË Z.{…}. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM Nr.240, datë 30.06.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr. 238, datë 30.06.2022 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARIT {…} PËR VIJIMIN E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT ME PAGESË ”. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM Nr. 235, datë 30.06.2022 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr. 234, datë 30.06.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE VLORË, PËR DY POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 129 DHE NR. 135, DATË 01.04.2021 DHE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 128 DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 22-12-2022

VENDIM Nr. 230, Datë 20.06.2022 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS Postuar Më : 21-06-2022

VENDIM Nr. 229, datë 20.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT VLORË Postuar Më : 21-06-2022

VENDIM Nr. 228, datë 20.06.2022 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…} Postuar Më : 21-06-2022

VENDIM Nr. 227, datë 20.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS  Postuar Më : 21-06-2022

VENDIM Nr. 226, datë 20.06.2022 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}  Postuar Më : 21-06-2022

VENDIM Nr. 225, datë 20.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR Postuar Më : 21-06-2022

VENDIM Nr. 224, datë 20.06.2022 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…} Postuar Më : 21-06-2022

VENDIM Nr. ­­­223, datë 20.06.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 22-06-2022

VENDIM Nr. ­­­222, datë 20.06.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 22-06-2022

VENDIM Nr. ­­­221, datë 20.06.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË. Postuar Më : 22-06-2022

VENDIM Nr.217,Datë 16.06.2022 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES DIAMELA GOXHA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË. Postuar Më : 17-06-2022

VENDIM Nr.215, datë 16.06.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË Z.{…}Postuar Më : 17-06-2022

VENDIM Nr.208,datë 09.06.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT Z.{…}Postuar Më : 10-06-2022

VENDIM Nr.207,datë 09.06.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES ZNJ.{…}Postuar Më : 10-06-2022

V E N D I M Nr.206,datë 07.06.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 09-01-2023

VENDIM NR. 205, DATË 07.06.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022. Postuar Më : 16-06-2022

V E N D I M Nr.204, datë 07.06.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 09-01-2023

VENDIM Nr.202,datë 31.05.2022 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT{…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 02-06-2022

VENDIM Nr.201,datë 31.05.2022 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, NË GJYKATËN E APELIT SHKODËRPostuar Më : 02-06-2022

VENDIM Nr.200, datë 31.05.2022 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË LEJES SË PAPAGUAR PËR GJYQTAREN{…}Postuar Më : 02-06-2022

VENDIM Nr.199,datë 31.05.2022 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z.{…}Postuar Më : 02-06-2022

VENDIM Nr. 196, datë 27.05.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT Z. {…}. Postuar Më : 30-05-2022

VENDIM NR. 188, DATË 17.05.2022 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTARIN Z. {…}. Postuar Më : 19-05-2022

VENDIM NR. 187, DATË 17.05.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT DURRËS TË Z. {…}. Postuar Më : 19-05-2022

VENDIM Nr.183,datë 11.05.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 17-05-2022

VENDIM NR. 182, DATË 11.05.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 13-05-2022

VENDIM Nr.177datë 05.05.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…} PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 07-05-2022

VENDIM NR. 175, DATË 05.05.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 536 DHE NR. 537, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 10-06-2022

VENDIM NR. 174, DATË 05.05.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE SI DHE PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET  NR. 535, NR.536 DHE NR.537, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 18-05-2022

VENDIM Nr.171,datë 05.05.2022 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTARIN Z.{…}Postuar Më : 07-05-2022

VENDIM Nr.170,datë 05.05.2022 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTAREN ZNJ.{…}Postuar Më : 07-05-2022

VENDIM Nr.169,datë 05.05.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË TË APELIT TIRANË TË ZNJ.{…}

Postuar Më : 07-05-2022

VENDIM Nr.168,datë 05.05.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT TË Z.{…}Postuar Më : 07-05-2022

VENDIM Nr.167,datë 05.05.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË TË APELIT TIRANË TË ZNJ.{…}

VENDIM Nr.166,Datë 05.05.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË TË APELIT TIRANË TË ZNJ.{…}

Postuar Më : 07-05-2022

VENDIM Nr.165,datë 05.05.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË TË APELIT TIRANË TË ZNJ.{…}

Postuar Më : 07-05-2022

VENDIM NR. 163, DATË 05.05.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 19-05-2022

VENDIM Nr.155,datë 20.04.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT{…},ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 22-04-2022

V E N D I M Nr.154, ,Datë 20.04.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË ZNJ.{…}Postuar Më : 22-04-2022

VENDIM Nr.153,datë 20.04.2022 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË Z.{…}Postuar Më : 22-04-2022

VENDIM Nr.150, datë 14.04.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT{…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019Postuar Më : 20-04-2022

VENDIM NR. 149, DATË 14.04.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më : 19-04-2022

VENDIM Nr.133, Datë 06.04.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË TË KANDIDATIT Z. {…}. Postuar Më : 12-04-2022

VENDIM Nr. 132, datë 06.04.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.172, DATË 11.09.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 12-04-2022

VENDIM NR. 131, DATË 06.04.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN DMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 571, DATË 07.12.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më: 03-06-2022

VENDIM NR. 130, DATË 06.04.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE SI DHE PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET  NR. 535, NR.536 DHE NR.537, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-04-2022

VENDIM NR.129, DATË 06.04.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE SI DHE PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET  NR. 535, NR.536 DHE NR.537, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-04-2022

VENDIM Nr.121 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARIT {…} PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT ME PAGESË”Postuar Më: 30-03-2022

VENDIM Nr.117,datë 29.03.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR POZICIONET E LIRAPostuar Më: 13-04-2022

V E N D I M Nr.116,datë 29.03.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 123, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më: 13-04-2022

VENDIM NR. 115, DATË 29.03.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 535, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më: 03-06-2022

VENDIM Nr.114 , datë 29.03.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më: 30-03-2022

VENDIM Nr.113,datë 28.03.2022 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…},NË GJYKATËN E APELIT KORÇËPostuar Më: 13-04-2022

VENDIM Nr. 112, datë 28.03.2022 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ.{…}Postuar Më: 13-04-2022

V E N D I M Nr.110,datë 25.03.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184, 185, DATË 28.05.2020 DHE NR. 396 DATË 07.10.2020”TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më: 29-03-2022

VENDIM Nr.109,datë 25.03.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR. 181 DHE NR. 183 DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më: 28-03-2022

VENDIM Nr.108,datë 25.03.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 181 DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}Postuar Më: 28-03-2022

VENDIM Nr.107 datë 25.03.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR DY POZICIONET E LIRA, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 187, DATË 28.05.2020 DHE NR. 290 DATË 06.07.2021, PËR KANDIDATIN Z. {…}Postuar Më: 28-03-2022

VENDIM Nr.106,datë 25.03.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 392, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ.{…}Postuar Më: 20-04-2022

VENDIM Nr.105,datë 25.03.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMETPostuar Më: 20-04-2022

VENDIM Nr.104,datë 25.03.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANËZNJ{…}Postuar Më: 13-04-2022

VENDIM Nr.103,datë 25.03.2022 PËR VLERËSIMIN DHE PIKËZIMIN PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATIT Z.{…}Postuar Më: 20-03-2022

VENDIM NR. 97, DATË 09.03.2022 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 44, DATË 31.01.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTAREN ZNJ. {…}”. Postuar Më: 21-04-2022

VENDIM Nr.96,datë 09.03.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 535, NR.536 DHE NR.537, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më: 20-03-2022

VENDIM Nr.92,datë 09.03.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 535, NR.536 DHE NR.537, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më: 10-03-2022

VENDIM Nr.91,datë 09.03.2022 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 535, NR.536 DHE NR.537, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më: 10-03-2022

VENDIM Nr.81,datë 02.03.2022 PËR PËRSËRITJEN E KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSORPostuar Më: 3-03-2022

V E N D I M Nr.80,datë 02.03.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT Z.{…}Postuar Më: 3-03-2022

VENDIM Nr.78,datë 02.03.2022 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT DHE PËRFUNDIMIN E QËNDRIMIT NË DETYRË TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Z.{…}Postuar Më: 3-03-2022

VENDIM Nr.77,datë 02.03.2022 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT DHE PËRFUNDIMIN E QËNDRIMIT NË DETYRË TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Z.{…}Postuar Më: 3-03-2022

VENDIM Nr. 68, datë 23.02.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarit {…}, me qellim gradimi, për periudhen e vleresimit 2013-2016 Postuar Më: 28-02-2022

VENDIM Nr. 67, datë 23.02.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarES {…}, me qËllim gradimi, për periudhËn e vlerËsimit 2013-2016 Postuar Më: 24-02-2022

VENDIM Nr.66,datë 23.02.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 571, DATË 07.12.2021, PËR KANDIDATIN Z.{…}Me 23-02-2022

VENDIM Nr. 65, datë 23.02.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT FITUES PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2021 – 2022, PROFILI KËSHILLTAR LIGJOR, Z. {…} Postuar Më : 24-02-2022

VENDIM Nr. 64, datë 23.02.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT FITUES PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2021 – 2022, PROFILI KËSHILLTAR LIGJOR, Z. {…} Postuar Më : 24-02-2022

V E N D I M Nr.61 datë 15.02.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Më : 15-02-2022

VENDIM Nr.60,datë 15.02.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} PËR VITIN 2019 Me 15-02-2022

VENDIM Nr. 59, datë 15.02.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarit {…}, me qellim gradimi, për periudhen e vleresimit 2013-2016 Postuar Më: 28-02-2022

VENDIM Nr. 58, datë 15.02.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…}, me qellim gradimi, për periudhen e vleresimit 2013-2016 Postuar Më: 28-02-2022

V E N D I M Nr.57,datë 10.02.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES ZNJ. {…}Më : 10-02-2022

VENDIM PARAPRAK Nr. 55, datë 09.02.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 84, DATË 26.02.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORMë : 15-02-2022

VENDIM Nr.52,datë 08.02.2022 PËR PËRSËRITJEN E KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE, NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Me 15-02-2022

V E N D I M Nr.50,datë 08.02.2022 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE PËRJASHTIMIN E TIJ NGA PROCEDURAT E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË Më : 11-02-2022

VENDIM PARAPRAK Nr.55,datë 09.02.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 84, DATË 26.02.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Më : 9-02-2022

VENDIM Nr.46,datë 08.02.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019, GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTËTË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 84, DATË 26.02.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORTË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 84, DATË 26.02.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORMë : 8-02-2022

VENDIM Nr.45,datë 08.02.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Me 15-02-2022

VENDIM Nr.44, datë 31.01.2022 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTAREN ZNJ.{…} Ndryshuar me vendimin Nr.97, datë 09.03.2022 Me15-02-2022

VENDIM Nr.43, datë 31.01.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 173, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}Më : 3-02-2022

VENDIM Nr.42,datë 31.01.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019 Me15-02-2022

VENDIM Nr.40,datë 31.01.2022 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR ZNJ. {…}Me15-02-2022

V E N D I M Nr.37,datë 26.01.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 84 DATË 26.02.2020 DHE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR DY POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 187, DATË 28.05.2020, NR. 290 DATË 06.07.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORMe 15-02-2022

VENDIM Nr.34 datë 26.01.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}Më : 21-01-2022

VENDIM Nr.33,datë 26.01.2022 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN 2017 – 2019  Me15-02-2022

VENDIM Nr.32, datë 21.01.2022 PËR MIRATIMIN E ZGJEDHJES SË ANËTARIT NË VENDIN VAKANT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSORMë : 15-02-2022

VENDIM Nr.29,datë 20.01.2022 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.1/2022 TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT Z.{…} ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN Më : 21-01-2022

VENDIM Nr.28,datë 20.01.2022 PËR PËRSËRITJEN E KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…} NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Më : 21-01-2022

VENDIM Nr.20, datë 17.01.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 394, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 18-01-2022

V E N D I M Nr.19,datë 17.01.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 82, DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}15-02-2022

VENDIM Nr.18,datë 17.01.2022 PËRDEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË POZICIONIT PASURISË DHE FIGURËS PËR Z. {…}, ISH/KANCELAR NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHT GJYQËSOR KURBIN Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr.17,datë 17.01.2022 PËR ANULIMIN E VENDIMIT NR.464, DATË 01.12.2021, TË ZËVENDËSKRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËRMë : 03-02-2022

VENDIM Nr.16,datë 17.01.2022 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM TË GJYQTARIT Z. {…}15-02-2022

VENDIM Nr.10,datë 17.01.2022 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË POZICIONIT, TË PASURISË DHE FIGURËS, PËR KANCELAREN NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR ZNJ.{…}Postuar Më : 19-01-2022

VENDIM NR. 6, DATË 17.01.2022 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË PËRBASHKËT TË PRANIMIT, DAKORDËSUAR MIDIS INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE MAGJISTRATES ZNJ. {…}, ME FUNKSION GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSORË ELBASAN. Postuar Më : 28-02-2022

VENDIM Nr. 5, datë 13.01.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT Postuar Më : 14-01-2022

VENDIM Nr. 4, Datë 13.01.2022 PËR NDËRPRERJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM PËR GJYQTARIN Z. {…}, PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË Postuar Më : 14-01-2022

VENDIM Nr. 604, datë 23.12.2021 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTARIN Z. {…} Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 603, datë 23.12.2021 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTAREN ZNJ. {…} Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 599, datë 23.12.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË Z. {…} Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 598, datë 23.12.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT KORÇË ZNJ. {…} Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 597, datë 23.12.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT VLORË, Z. {…} Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 595, datë 23.12.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË LEJES PRINDËRORE PËR GJYQTAREN {…} Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 594, datë 23.12.2021 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË POZICIONIT, TË PASURISË DHE FIGURËS, PËR KANCELARIN NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË Z.{…} Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr. 593, datë 23.12.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 592, datë 23.12.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË TË APELIT TIRANË TË ZNJ. {…} Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 591, datë 23.12.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË TË APELIT TIRANË TË ZNJ. {…} Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 590, Datë 23.12.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 223, DATË 02.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 589, Datë 23.12.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 545, DATË 05.11.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 588, datë 23.12.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 176, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr. 587, datë 23.12.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 183, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. ARTA DUKA Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr.583,datë 13.12.2021 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ZNJ.BRUNILDA KADI

Postuar Më : 13-12-2021

VENDIM Nr.582,datë 13.12.2021 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Z. ILIR TOSKA

Postuar Më : 13-12-2021

VENDIM Nr.581,datë 13.12.2021 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Z.MEDI BICIPostuar Më : 13-12-2021

VENDIM Nr.557, datë 01.12.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 10-12-2021

VENDIM Nr. 577, datë 07.12.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr. 576, datë 07.12.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 120, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr.575, datë 07.12.2021 “PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…}Postuar Më : 9-12-2021

VENDIM Nr.570,datë 07.12.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR DY POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 187, DATË 28.05.2020, NR. 290 DATË 06.07.2021 DHE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 30 DATË 25.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 9-12-2021

VENDIM Nr. 569, datë 07.12.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË/EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 13-01-2022

VENDIM Nr.568,datë 07.12.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT FITUES PËR KËSHILLTAR LIGJOR, NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2021 – 2022,Z.{…}26-01-2022

VENDIM Nr.563,Datë 02.12.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 182, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 26-01-2022

VENDIM Nr.562, Datë 02.12.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 180, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR26-01-2022

VENDIM Nr. 561, datë 01.12.2021 PËR PËRFUNDIMIN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARES TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR, ZNJ. {…}, PËR SHKAK TË DORËHEQJES Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr. 560, datë 01.12.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR VITIN 2019 Postuar Më : 13-01-2022

V E N D I M Nr.559,datë 01.12.2021 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT,Z.{…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR MAT

Postuar Më : 27-04-2022

V E N D I M Nr.558,datë 01.12.2021 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATES, ZNJ.{…},ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASANPostuar Më : 27-04-2022

VENDIM NR. 556, DATË 01.12.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM NR. 555, DATË 01.12.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 554, datë 01.12.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019, GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM NR. 553, DATË 01.12.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT Z. {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr.551, datë 25.11.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 182, DATË 28.05.2020 PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 9-12-2021

VENDIM Nr.543,datë 23 .11.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 9-12-2021

VENDIM Nr.575,datë 07.12.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…}Postuar Më : 7-12-2021

VENDIM Nr. 548, datë 23.11.2021 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SE VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR ZNJ.{…} Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr.547,datë 23.11.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT VLORË, Z.{…}Postuar Më : 26-11-2021

VENDIM Nr.545,datë 23.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 26-11-2021

VENDIM Nr. 544, datë 23.11.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES FITUESE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2021 – 2022, PROFILI NDIHMËS LIGJOR, ZNJ. {…} Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 542, datë 23.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR VITIN 2019 Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr. 541, datë 23.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr.539, datë 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIM NR.174 , DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}

VENDIM Nr.534,date 17.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES ] PËR VITIN 2019Më : 24-01-2022

VENDIM Nr.533,datë 17.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES , ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016

Më : 24-01-2022

VENDIM NR. 527, DATË 10.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 526, datë 10.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr.525,datë.10.11.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.392 DHE NR. 395, DATË 07.10.2020, SI DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.396,
DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
Postuar Më : 19-01-2022

VENDIM Nr.520,datë 03.11.2021 PËR ULJEN E NGARKESËS SË GJYQTARES SË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR BERAT, ZNJ. KLEJDA ÇAPJAPostuar Më : 03-11-2021

VENDIM Nr.519,datë 03.11.2021 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES KLEJDA ÇAPJA NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 03-11-2021

VENDIM Nr.517,datë 03.11.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR,Z.{…}Postuar Më : 03-11-2021

VENDIM Nr. 516, datë 03.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr. 514, datë 03.11.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 14-01-2022

VENDIM Nr.510,datë 25.10.2021 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.509,datë 25.10.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËRPostuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.508,datë 25.10.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.507,datë 25.10.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT DURRËSPostuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.506,datë 25.10.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.505,datë 25.10.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT VLORËPostuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.504,datë 25.10.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.502,datë 25.10.2021 MBI MIRATIMIN PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI TË DISA AKTIVEVE, NË GJYKATAPostuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr. 500, datë 25.10.2021 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}, PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 499, datë 25.10.2021 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z. {…}, PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 498, datë 25.10.2021 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 497, datë 25.10.2021 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}, PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 496, datë 25.10.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 389, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…} Postuar Më : 14-01-2022

V E N D I M Nr.494,datë 25.10.2021 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATËVE, Z. {…} DHE Z.{…}, ME DETYRË GJYQTARË NË GJYKATËN E APELIT VLORË Postuar Më : 28-02-2022

VENDIM Nr. 490 datë 19.10.2021 PËRCAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT, Z.{…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR MAT Postuar Më : 20-10-2021

VENDIM Nr. 489, datë 19.10.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË TË GJYQTARES, ZNJ. {…}Postuar Më : 20-10-2021

VENDIM Nr. 488, datë 19.10.2021 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN GJYQËSOR CIVIL TË ZNJ.{…} PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 488, datë 14.11.2022 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
Postuar Më : 24-10-2023

VENDIM Nr. 487 datë 19.10.2021 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN GJYQËSOR CIVIL TË Z. {…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË  Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 486, datë 19.10.2021 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN GJYQËSOR CIVIL TË ZNJ.{…} PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 484, datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN APELIT TIRANË, ZNJ. {…} Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr. 483, datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr. 482, datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr.481,datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr.480,datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.479,datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.478,datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.477,datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.476,datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.475,datë 19.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 473, datë 13.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. ENGERT PËLLUMBI, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT Postuar Më : 13-10-2021

VENDIM Nr. 471, datë 13.10.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. ILIRJANA OLLDASHI  Postuar Më : 13-10-2021

VENDIM Nr. 470, datë 13.10.2021 PËR PËRFUNDIMIN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, Z. {…}, PËR SHKAK TË DORËHEQJES Postuar Më : 12-01-2022

VENDIM Nr.469,datë 13.10.2021 PËR PËRFUNDIMIN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN Z. {…} Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 468, datë 13.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR MAT, ZNJ. {…} Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 467, datë 13.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJË, Z.{…} Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr. 466, datë 13.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR, ZNJ. {…} Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr.465,datë 13.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS, ZNJ. {…}Postuar Më : 26-10-2021

V E N D I M Nr. 464, datë 13.10.2021 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARIT Z. {…} Postuar Më : 14-01-2022

V E N D I M Nr. 463, datë 11.10.2021 PËR PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATES, ZNJ. {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË Postuar Më : 11-01-2022

V E N D I M Nr.462,datë 11.10.2021 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr.460,datë 07.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ.FLOJERA DAVIDHI, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më : 08-10-2021

VENDIM Nr. 459, datë 07.10.2021 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. FLOJERA DAVIDHI Postuar Më : 08-10-2021

VENDIM Nr. 458, datë 07.10.2021 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. FLOJERA DAVIDHINË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR  Postuar Më : 08-10-2021

VENDIM Nr. 457, datë 07.10.2021 PËR PËRSËRITJEN E KOMANDIMIT TË GJYQTARES ZNJ. RUDINA PALLOJ NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR  Postuar Më : 08-10-2021

VENDIM Nr.456,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË ZNJ. {…} Postuar Më : 22-10-2021

VENDIM Nr.455,datë 07.10.2021 PËRKUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR ZNJ. {…} Postuar Më : 22-10-2021

VENDIM Nr.454,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR ZNJ. {…}Postuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.453,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË ZNJ. {…}Postuar Më : 26-10-2021

VENDIM NR.452, DATË 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 451,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 450,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. MEGI {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 449,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 448,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.447,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.446,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 445,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.444,datë 07.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 438,datë 04.10.2021 PËR ANULIMIN E VENDIMIT NR. 6, DATË 30.07.2021, TË ZËVENDËSKRYETARES SË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 436, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 435, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS ZNJ. {…} Postuar Më : 14-01-2022

VENDIM Nr.434,datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË ZNJ. {…}  Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 433, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022. Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 432, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022. Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 431, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022. Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 430, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {..},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022. Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM NR.429, DATË 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 428, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM NR.427, DATË 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM NR.426, DATË 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr.423,datë 29.09.2021 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…} Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr.422,datë 29.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR VITIN 2019  Postuar Më : 22-10-2021

VENDIM Nr. 421, datë 29.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 29-09-2021

VENDIM NR.420 DATË PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {..}, PËR VITIN 2019 Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 417, datë 29.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS. Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 416, datë 29.09.2021 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}. Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 415, datë 29.09.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË. Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 414, datë 29.09.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}. Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 413, datë 29.09.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT VLORËPostuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 412, datë 29.09.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}. Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 411, datë 29.09.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARËS SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS. Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 410, datë 29.09.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}. Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 409, Datë 29.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,
PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 .
Postuar Më : 25-10-2023

VENDIM Nr.407,datë 29.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 408, datë 29.09.2021 PËRKUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 406, datë 29.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË Z. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 405, datë 29.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 402, datë 22.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE TË SKEMËS SË DELEGIMIT {…} DHE Z. {…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT. Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 401, datë 22.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT {…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR. Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 400, datë 22.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, ZNJ. {…} Postuar Më : 27-09-2021

VENDIM Nr. 399, datë 22.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË KORÇË, Z. {…}. Postuar Më : 27-09-2021

VENDIM Nr. 397, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 396, datë 22.09.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ Z. {…} DHE Z. {…}, GJYQTARË PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË. Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 395, datë 22.09.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ Z.{…}, GJYQTAR PRANË GJYKATËS E RRETHIT GJYQËSOR FIER. Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 386, datë 22.09.2021 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARIT {…} PËR PËRJASHTIMIN NGA PROCEDURAT E NDARJES SË ÇËSHTJEVE ME SHORT NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR. Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 385, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…} për vitin 2019. Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 384, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Më : 24-09-2021

VENDIM Nr. 383, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…} për vitin 2019. Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 382, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…}, me qellim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 381, datë 16.09.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT, PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.72021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATËVE, Z.{…} DHE Z.{…}, ME DETYRË GJYQTARË PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË. Postuar Më : 16-09-2021

VENDIM Nr. 380 datë 16.09.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT, PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.6/2021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z.{…}, ME DETYRË GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER. Postuar Më : 16-09-2021

VENDIM Nr. 379, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 378, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z.{…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 377, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 376, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 375, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 372, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 371, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 370, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 365, datë 14.09.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË TË GJYQTARIT Z. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 364, datë 14.09.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS TË GJYQTARIT Z. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 363, datë 14.09.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË TË GJYQTARES ZNJ. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr.360,datë 14.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT ERIOL ROSHI, PËR VITIN 2019 Postuar Më : 22-10-2021

VENDIM Nr. 359, datë 14.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarIT {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Postuar Më : 20-09-2021

VENDIM Nr. 358, datë 14.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…}, për vitin 2019. Postuar Më : 20-09-2021

VENDIM Nr. 356, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 355, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR OZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 119, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 354, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 120, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 353, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT KORÇË PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.  129 DHE NR. 132, DATË 01.04.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 352, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020 DHE NR. 396, DATË 07.10.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 351, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 223, DATË 02.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 350, datë 09.09.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 349, datë 09.09.2021 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…}. Postuar Më : 16-09-2021

VENDIM Nr. 348, datë 09.09.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 287, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 347, datë 09.09.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 341, datë 04.08.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…}. Postuar Më : 05-08-2021

VENDIM Nr. 340, datë 04.08.2021 “PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS PËR DALJEN NË PENSION TË PARAKOHSHËM TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, Z. {…}”

VENDIM Nr. 339, datë 04.08.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN. Postuar Më : 05-08-2021

VENDIM Nr. 338, datë 04.08.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR VLORË. Postuar Më : 05-08-2021

VENDIM Nr. 337, datë 29.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar. Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 336, datë 29.07.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT, PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.5/2021, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË NDAJ MAGJISTRATES, ZNJ. {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 335, datë 29.07.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT, PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.4/2021, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN  E RRETHIT GJYQËSOR VLORË. Postuar Më : 29-07-2021

PROJEKTVENDIM Nr._322__,datë _22_.__07_.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT Z. {…}. Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr.321 datë 22.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER Z.{…}. Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 320, datë 22.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, Z.{…}. Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 318, datë 22.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 83 DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}. Postuar Më : 27-07-2021

VENDIM Nr. 317, datë 22.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 392, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}. Postuar Më : 27-07-2021

VENDIM PARAPRAK Nr. 314, datë 16.07.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 245 DATË 09.07 2021 Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 313, datë 16.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER, Z. {…}. Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 312, datë 16.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, Z. {…}. Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 311, datë 16.07.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT Z. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 309, datë 16.07.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 308, datë 13.07.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 545, DATË 05.11.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.  Postuar Më 14-07-2021

VENDIM Nr. 307, datë 13.07.2021 PËR NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIES SË PUNËS SË ZNJ. {…} NË POZICIONIN E KANCELARES SË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË. Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 303, datë 13.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 245 DATË 09.07.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 302, datë 13.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 301, datë 13.07.2021 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SE VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR Z.{…}. Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 300, datë 13.07.2021 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SE VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR Z. {…}. Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 299, datë 13.07.2021 PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR KËSHILLTAR LIGJOR Z. {…}. Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 298, datë 13.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019.  Postuar Më : 15-07-2021

VENDIM Nr. 297, datë 13.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016.  Postuar Më : 15-07-2021

VENDIM Nr. 295, datë 06.07.2021 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.257, DATË 17.06.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “PËR TRANSFERIMIN E PËRKOSHËM ME PËLQIM TË GJYQTARIT Z. {…}”. Postuar Më : 09-07-2021

VENDIM Nr. 282, datë 06.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË Z.{…}

VENDIM Nr. 281, datë 06.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË Z.{…}. Postuar Më : 08-07-2021

VENDIM Nr. 280, datë 06.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 127, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATIN Z. GENTI DOKOLLARI. Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr.275, datë 01.07.2021PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 274, datë 01.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarES {…}, për vitiN 2019. Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 273, datë 01.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 07-07-2021

VENDIM Nr. 272, datë 01.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarIT {…}, për vitiN 2019. Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 271, datë 01.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 08-07-2021

VENDIM Nr. 270, datë 28.06.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 181 DHE NR. 183, DATË 28.05.2020, SI DHE NR. 394, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 269, datë 28.06.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE , PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 268, datë 28.06.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE  TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 394 DHE NR. 395, DATË 07.10.2020, DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 267, datë 28.06.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR, GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 389, NR. 392 NR. 395, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 266, datë 28.06.2021 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DALJEN NË PENSION TË PARAKOHSHËM TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, Z. {…}. Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 265, datë 28.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES MANJOLA XHAXHO, PËR VITIN 2019. Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 264, datë 28.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË.  Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 262, datë 17.06.2021 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË Postuar Më : 21-06-2021

VENDIM Nr. 261, datë 17.06.2021 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË Postuar Më : 21-06-2021

VENDIM Nr. 260, datë 17.06.2021 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS Postuar Më : 21-06-2021

VENDIM Nr. 257, datë 17.06.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOSHËM ME PËLQIM TË GJYQTARIT Z. {…} Postuar Më : 18-06-2021

VENDIM Nr. 256, datë 17.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 255, datë 17.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 251, datë 09.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 250, datë 09.06.2021 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}  Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 249, datë 09.06.2021 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…} NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR (azhornuar me vendimin nr. 253, 07.07.2022). Postuar Më : 08-07-2022

VENDIM Nr. 248, datë 09.06.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…} Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 247, datë 09.06.2021 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA PROCEDURAT E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 246, datë 09.06.2021 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA PROCEDURAT E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 245, datë 09.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 128, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 244, datë 09.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 123, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 243, datë 09.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarIT {…}, për vitiN 2019. Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 242, datë 09.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 06-07-2021

V E N D I M Nr. 240, datë 07.06.2021 “PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË MAGJISTRATES {…} DHE KRYERJEN E HETIMEVE TË MËTEJSHME PËR SHKELJEN DISIPLINORE”. Postuar Më : 12-07-2021

VENDIM Nr. 238, datë 02.06.2021 PËR PËRFSHIRJEN E KANDIDATES ZNJ. {…} NË PROCEDURAT E KOMANDIMIT PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 237 datë 02.06.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË DHE QË KANË USHTRUAR DETYRËN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 236, datë 02.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 235, datë 02.06.2021 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 230, datë 02.06.2021 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DALJEN NË PENSION TË PARAKOHSHËM TËGJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN, Z. {…}. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 229, datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 1.4.2021 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 135, DATË 1.4.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 228, datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 117, NR. 118 DHE NR. 119, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTËGJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËRKRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 227, datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 125, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr.226, datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr.225, datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 224 , datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE GJYKATËN E APELIT KORÇË PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 129 DHE NR. 132, DATË 01.05.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 3-06-2021

V E N D I M Nr. 223, datë 02.06.2021 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARIT Z. {…}

VENDIM Nr. 222, datë 02.06.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.3.2021 TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË ZËVËNDËSKRYETARE PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN. Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 216, datë 26.05.2021 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES {…} NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 25-05-2021

VENDIM Nr. 213, datë 26.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT ENTON DHIMITRI, PËR VITIN 2019. Postuar Më : 28-06-2021

VENDIM Nr. 212, datë 26.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT ENTON DHIMITRI, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 28-06-2021

VENDIM Nr. 209 datë 20.05.2021 “PËR DHËNIE LEJE PRINDËRORE GJYQTARES {…}” . Postuar Më : 21-05-2021

VENDIM Nr. 208 datë 20.05.2021 “PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…}”. Postuar Më : 21-05-2021

VENDIM Nr.206, datë 20.05.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 127, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 24-05-2021

VENDIM Nr. 205, datë 20.05.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 181 DHE NR. 182, DATË 28.05.2020, DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 185, DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-05-2021

VENDIM Nr. 204, datë 20.05.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATATE APELIT DURRËS DHE TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 392, NR. 394 DHE NR. 395, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-05-2021

VENDIM Nr. 203, datë 20.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më : 24-05-2021

VENDIM Nr. 202, datë 20.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI,PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më : 24-05-2021

VENDIM Nr.198, datë 12.05.2021 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, TË GJYQTARES ZNJ. {…}. Postuar Më : 14-05-2021

VENDIM Nr.197, datë 12.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më :24-05-2021

VENDIM Nr.196, datë 12.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :10-05-2021

V E N D I M Nr. 199/2, datë 12.05.2021 PËR MBYLLJEN E PROCEDIMIT DISIPLINOR PA ZHVILLUAR SEANCË DËGJIMORE PËR ISH MAGJISTRATIN {…}

V E N D I M Nr. 199/1, datë 12.05.2021 PËR MBYLLJEN E PROCEDIMIT DISIPLINOR PA ZHVILLUAR SEANCË DËGJIMORE PËR ISH MAGJISTRATIN {…}

VENDIM Nr. 191, datë 07.05.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOSHËM ME PËLQIM TË GJYQTARIT Z. {…}. Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 190, datë 07.05.2021 PËR NDËRPRERJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM DHE KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT{…}. Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 189, datë 07.05.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES{…} ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË. Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 188, datë 07.05.2021 PËR LEHTËSIM TË NGARKESËS SË GJYQTARIT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, Z.{…}. Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr.187, datë 07.05.2021PËRPËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIM NR.184 , DATË 28.05.2020,PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 186, datë 07.05.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 182, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}. Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 185, datë 07.05.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…}. Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 184, datë 07.05.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS, Z. {…}. Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr 181 datë 29.04.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR  NR.2/2021, TË FILLUAR NË NGARKIM TË MAGJISTRATËVE KLITON SPAHIU, PETRIT ÇENO DHE PETRAQ DHIMITRI, ME DETYRË GJYQTARË TË GJYKATËS SË APELIT DURRËS. Postuar Më :29-04-2021

VENDIM Nr. 174, datë 26.04.2021 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR PËRJASHTIMIN E RELATORIT DHE TË ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS NGA PROCEDURAT PËR TË CILAT AJO KA KANDIDUAR PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më :28-04-2021

VENDIM Nr.170, datë 22.04.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.174, NR. 184 DHE NR. 185 DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më :28-04-2021

VENDIM Nr.169, datë 22.04.2021PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.182, NR. 183 DHE NR. 185 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më :28-04-2021

V E N D I M Nr. 168, datë 22.04.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE TIRANË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 30, DATË 25.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më :12-05-2021

VENDIM Nr. 167, datë 16.04.2021 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTARIN Z. {…}. Postuar Më :16-04-2021

VENDIM Nr. 166, datë 16.04.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË Z.{…}. Postuar Më :16-04-2021

V E N D I M Nr. 162, Datë 14.04.2021PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}, TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 30, DATË 25.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më :12-05-2021

VENDIM Nr. 161, datë 14.04.2021PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR SARANDË Z.{…}. Postuar Më :15 -04-2021

VENDIM Nr. 160, datë 14.04.2021 PËR LEHTËSIM TË NGARKESËS SË GJYQTARES SË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, ZNJ.{…}. Postuar Më :15-04-2021

VENDIM Nr. 159, datë 14.04.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…}. Postuar Më :15-04-2021

VENDIM Nr. 154, datë 14.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më :20-04-2021

VENDIM Nr. 153, datë 14.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :20-04-2021

VENDIM Nr. 149, datë 08.04.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN. Postuar Më :08-04-2021

VENDIM Nr. 148, datë 08.04.2021 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR, Z. {…}. Postuar Më :08-04-2021

VENDIM Nr. 147, datë 08.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT VITI 2019. Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 146, datë 08.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}ME QËLLIM GRADIMI PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :08-04-2021

VENDIM Nr. 145, datë 08.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES MARGARITA BUHALI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT VITI 2019. Postuar Më :08-04-2021

VENDIM Nr. 144, datë 08.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 140, datë 02.04.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…}. Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr. 137, datë 01.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr. 136, datë 01.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr. 116, Datë 01.04.2021 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR LEHTËSIM TË NGARKESËS SË GJYQTARES SË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, ZNJ.{…}. Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr. 115, Datë 01.04.2021 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR LEHTËSIM TË NGARKESËS SË GJYQTARES SË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, ZNJ.{…}. Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr.114 datë 29.03.2021 “PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES EVJENI SINOJMERI PËR DHËNIE LEJE SHTESË TË PAPAGUAR” Postuar Më :30-03-2021

VENDIM Nr. 105, datë 25.03.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËS SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË Postuar Më :26-03-2021

VENDIM Nr. 104, datë 25.03.2021 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}. Postuar Më :26-03-2021

VENDIM Nr. 102, datë 18.03.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANËDHE NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.176, NR. 182 DHE NR. 183 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më :26-03-2021

VENDIM Nr. 101, datë 18.03.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 179, NR. 181 DHE NR. 182, DATË 28.05.2020,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.
Postuar Më :18-03-2021

V E N D I M Nr. 92, datë 17.03.2021 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARES {…}

VENDIM Nr. 96, datë 17.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR VITIN 2019. Postuar Më :6-04-2021

VENDIM Nr. 95, datë 17.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :6-04-2021

VENDIM Nr. 94, datë 17.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më :6-04-2021

VENDIM Nr. 93, datë 17.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :6-04-2021

VENDIM Nr. 91, datë 12.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES {…}. Postuar Më :13-03-2021

VENDIM Nr. 90, datë 12.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES {…}. Postuar Më :13-03-2021

VENDIM Nr. 89, datë 12.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES {…}. Postuar Më :13-03-2021

VENDIM Nr. 88, datë 12.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT {…}. Postuar Më :13-03-2021

VENDIM Nr. 79, datë 05.03.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. Postuar Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 78, datë 04.03.2021 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA PROCEDURAT E EMËRIMITNË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 77, datë 04.03.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PER POZICIONIN E LIRE TE SHPALLUR ME VENDIMIN NR.30 DATE 25.01.2021 TE KESHILLIT TE LARTE GJYQËSOR. Postuar Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 76, datë 04.03.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 186, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}. Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 70, datë 02.03.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR. Më :2-03-2021

VENDIM Nr. 69, Datë 01.03.2021 PËRPEZULLIMIN E SHQYRTIMIT TË KËRKESËS SË DORËHEQJES TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT DURRËS, Z. {…}. Më :2-03-2021

VENDIM Nr. 68, datë 01.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019. Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 67, datë 01.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 66, datë 25.02.2021 PËR USHTRIMIN E REKURSIT NDAJ VENDIMIT GJYQËSOR NR. 11, DATË 02.02.2021 TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT TIRANË. Më :26-02-2021

VENDIM Nr. 65, datë 25.02.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019. Më :2-03-2021

VENDIM Nr. 62, Datë 16.02.2021 PËR USHTRIMIN E REKURSIT NDAJ VENDIMIT GJYQËSOR NR. 6 DATË 26.01.2021 TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT TIRANË. Postuar Më :16-02-2021

VENDIM Nr. 61, Datë 16.02.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT TIRANË, Z. {…}. Postuar Më :16-02-2021

VENDIM Nr. 60, Datë 16.02.2021 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT PËR GJYQTAREN ZNJ.{…} Postuar Më :16-02-2021

VENDIM Nr. 54, Datë 16.02.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më :24-02-2021

VENDIM NR. 53, DATË 15.02.2021. Postuar Më :16-02-2021

VENDIM Nr. 52, datë 12.02.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :18-03-2021

VENDIM NR. 51, DATË 11.02.2021 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më :11-02-2021

VENDIM NR. 50, DATË 11.02.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më :11-02-2021

VENDIM NR. 49, DATË 11.02.2021 PËR VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më :11-02-2021

VENDIM NR. 48, DATË 11.02.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :11-02-2021

VENDIM NR. 40, DATË 04.02.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,   TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.242, NR.243 DHE NR.244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATEN ZNJ.SAIDA DOLLANI. Postuar Më :05-02-2021

VENDIM Nr. 37, datë 28.01.2021 PËR VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më :08-07-2021

VENDIM Nr. 36, datë 28.01.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :08-07-2021

VENDIM NR.31, DATË 25.01.2021 PËR KORRIGJIMIN E GABIMIT NË SHKRIM NË VENDIMIN NR. 8, DATË 14.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më :25-01-2021

VENDIM NR. 18, DATË 25.01.2021 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…}. Postuar Më :25-01-2021

VENDIM NR. 15, DATË 21.01.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}   TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIM NR.545, DATË 05.11.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më :26-01-2021

VENDIM NR.13, DATË 21.01.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, Z. {…}. Postuar Më :21-01-2021

VENDIM NR. 12, DATË 14.01.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më :14-01-2021

VENDIM NR. 8, DATË 14.01.2021 PËR VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më :12-02-2021

VENDIM NR. 7, DATË 14.01.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :12-02-2021

VENDIM NR. 6, DATË 14.01.2021 PËR VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019. Postuar Më :12-02-2021

VENDIM NR. 5, DATË 14.01.2021PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016. Postuar Më :12-02-2021

VENDIM Nr. 03, datë 08.01.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 08-01-2021

VENDIM NR. 654, DATË 29.12.2020 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 29-12-2020

VENDIM NR.651, DATË 29.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT   TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.179, NR. 180 DHE NR. 182 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 11-01-2021

VENDIM NR.650, DATË 29.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT   PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 180 DHE NR. 183, DATË 28.05.2020 DHE PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 173, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 11-01-2021

VENDIM NR. 649, DATË 29.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 181, NR. 183 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 07-01-2021

VENDIM NR.648, DATË 29.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82 DHE NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 07-01-2021

VENDIM NR. 644, DATË 23.12.2020PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT(GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT. Postuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR.642, DATË 23.12.2020 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR PASJE/NJOHJE TË STATUSIT TË KËSHILLTARIT/NDIHMËSIT LIGJOR JOMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË TË Z. {…}. Postuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR. 636, DATË 16.12.2020 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR    NR.3/2020, TË FILLUAR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË. Postuar Më : 16-12-2020

VENDIM NR. 635, DATË 16.12.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2017-2019, PËR GJYQTAREN {…}, E CILA KA PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT. Postuar Më : 16-12-2020

VENDIM NR. 633, DATË 10.12.2020 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARIT {…}

VENDIM NR. 631, DATË 10.12.2020 PËR PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR BERAT, Z. {…}. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 630, DATË 10.12.2020 PËR ZBATIMIN E VENDIMIT NR.93, DATË 10.11.2020, TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT DHE FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ.{…}, PËR TRE NGA KATËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËSPENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.241, NR.242, NR.243 DHE NR.244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 629, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR, GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.389, NR. 392 DHE NR.395, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT . Postuar Më : 16-12-2020

VENDIM NR. 628, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.IRIDA KACERJA TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 394, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 627, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.392, NR. 395 DATË 07.10.2020 DHE PËR NJË POZICIONIN TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.396, DATË 07.10.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 16-12-2020

VENDIM NR. 626, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 394, NR. 395 DATË 07.10.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 625, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 394, NR. 395 DATË 07.10.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 21-12-2020

VENDIM NR. 624, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN   E APELIT DURRËS DHE GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 392, NR. 394 DHE NR. 395, DATË 07.10.2020,  TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 623, DATË 10.12.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 545, DATË 05.11.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 618, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 617, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 616, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 615, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 614, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. ENKELJEDA {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 613, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 612, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 611, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 610, DATË 10.12.2020 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…}. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 609, DATË 10.12.2020 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…}. Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 607 DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 08-12-2020

VENDIM NR. 606, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 08-12-2020

VENDIM NR. 605, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 08-12-2020

VENDIM NR. 604, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 08-12-2020

VENDIM NR. 603, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. ELENA TAFA, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM Nr. 602, datë 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.MANJOLA XHAXHO DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82, NR.83 DHE NR.85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 601, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. ASIM VOKSHI DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, DATË 26.02.2020 DHE NR. 245, DATË 09.07.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 600, DATË 04.12.2020 PËRKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. GENTIAN MEDJA DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82 DHE NR.83, DATË 26.02.2020 DHE NR.245, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 598, DATË 02.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR. Postuar Më : 02-12-2020

VENDIM NR. 595, DATË 26.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 594, DATË 26.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. ETLEVA TEMO. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 585, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 584, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….} NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 583, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}   NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 582, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 581, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 580, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 579, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 578, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 577, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….} NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 576, DATË 20.11.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. ASIM VOKSHI TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, DATË 26.02.2020 DHE NR. 245, DATË 09.07.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 575, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. SOKOL IBI TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 574, DATË 20.11.2020PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. GENTIAN MEDJA TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.245, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 573, DATË 20.11.2020 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES {….} NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 572, DATË 20.11.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN E KËSHILLIT NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 25-11-2020

VENDIM NR. 571, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187 DATË 28.05.2020 DHE NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 392 DATË 07.10.2020 DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 25-11-2020

VENDIM NR. 570, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIM NR. 396, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 25-11-2020

VENDIM NR. 561, DATË 13.11.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM Nr.560, datë 13.11.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT JOGJYQTAR {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM SI GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË. POSTUAR MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 557, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ.{…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË. POSTUAR MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 556, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {…}, NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË. POSTUAR MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 555, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E KËSHILLTARES LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË. POSTUAR MË: 13.11.2020

VENDIM-Nr.-554-datë-12.11.2020-PËR-EMËRIMIN-E-PËRKOHSHËM-TË-Z.METUSH-MEÇKA-NË-POZICIONIN-E-KËSHILLTARIT-LIGJOR-NË-NJËSINË-E-SHËRBIMIT-LIGJOR-PRANË-GJYKATËS-SË-LARTË. Postuar Më : 23-11-2020

VENDIM Nr. 552, datë 12.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 498, DATË 21.10.2020, POSTUAR MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 551, datë 12.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR. POSTUAR MË: 13.11.2020

VENDIM NR. 550 DATË 12.11.2020 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR”. Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM NR.549 DATË 12.11.2020 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR”. Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM Nr. 547, datë 05.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. SOKOL PINA, NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR. POSTUAR MË: 05.11.2020

VENDIM Nr. 546, datë 05.11.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. SOKOL PINA. POSTUAR MË: 05.11.2020

VENDIM NR.539, DATË 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIM NR.174, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. POSTUAR MË: 10.11.2020

VENDIM Nr. 538, datë 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.91, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}. POSTUAR MË: 05.11.2020

VENDIM Nr. 537, datë 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATIN Z. {…}. POSTUAR MË: 05.11.2020

VENDIM NR. 536, DATË 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 183, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}. POSTUAR MË: 12.11.2020

VENDIM NR. 535, DATË 28.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. POSTUAR MË: 29.10.2020

VENDIM NR. 534, DATË 28.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. POSTUAR MË: 29.10.2020

VENDIM NR. 533, DATË 28.10.2020 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 205, DATË 11.06.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË”. POSTUAR MË: 29.10.2020

VENDIM NR. 532, DATË 28.10.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Z. {…}, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR. POSTUAR MË: 29.10.2020

VENDIM NR. 530 DATË 28.10.2020 “PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE SHTESË TË PAPAGUAR”. POSTUAR MË: 29.10.2020

VENDIM NR.529, DATË 27.10.2020 “PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE” 

VENDIM NR.528, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT VLORË

VENDIM NR.527, DATË 27.10.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}

VENDIM NR.526, DATË 27.10.2020 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}, SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË

VENDIM NR.525, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS

VENDIM NR.524, DATË 27.10.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}

VENDIM NR.523, DATË 27.10.2020 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT SI NDIHMËS MAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË, TË Z. {…}

VENDIM NR.522, DATË 27.10.2020 PËR ZËVENDËSIMIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN Z. {…} NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE

VENDIM NR.521, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.520, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}

VENDIM NR.519, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.518, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}

VENDIM NR.517, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}

VENDIM NR.516, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.515, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}

VENDIM NR.514, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.513 DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}

VENDIM NR.512, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.511, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.510, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}

VENDIM NR.509, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.508, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. {…}

VENDIM NR.507, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.506, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.505, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.504, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR.503, DATË 27.10.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. {…}

VENDIM NR. 499, DATË 21.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 179, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR.493, DATË 21.10.2020 PËR CAKTIMIN E STRUKTURËS SË POSAÇME PËR REGJISTRIMIN, ADMINISTRIMIN DHE PËRPUNIMIN E FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, I NDRYSHUAR, NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 492, DATË 21.10.2020 PËR NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIEVE NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË NDIHMËSIT LIGJOR PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR, Z. {…}PËR SHKAK TË DORËHEQJES

VENDIM NR. 491, DATË 20.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË   PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.241, NR.242 DHE NR.243, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 490, DATË 20.10.2020 PËRKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.242, NR.243 DHE NR.244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 489, DATË 20.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 488, DATË 20.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 487, DATË 20.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 486, DATË 20.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 483, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 482, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 481, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 480, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 479, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 478, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 477, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 476, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 475, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 474, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 473, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 472, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. {…}

VENDIM NR. 471, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. {…}

VENDIM NR. 470, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. {…}

VENDIM NR. 469, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. {…}

VENDIM NR. 468, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. {…}

VENDIM NR. 467, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. {…}

VENDIM NR. 466, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. {…}

VENDIM NR. 465, DATË 20.10.2020 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. {…}

VENDIM NR. 464, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, DATË 26.02.2020 DHE NR. 245, DATË 09.07.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR.463, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 181, NR. 183 DHE NR. 184, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR.462, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 241, NR. 242 DHE NR. 243, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR. 461, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 460, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR.459, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR.458, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR.457, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR.456, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR.455, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR. 454, DATË 19.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR. 453, DATË 19.10.2020 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES {…} NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN, NË NJËSINË E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR. 451, DATË 19.10.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, PËR Z. {…}. Postuar Më : 29-10-2020

VENDIM NR. 447, DATË 14.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85, NR. 86 DHE NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 446, DATË 14.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 241, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 445, DATË 14.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 444, DATË 14.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS. Postuar Më : 27-10-2020

VENDIM NR. 443, DATË 14.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

OPINION (BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR. 442 DATË 14.09.2020) MBI KANDIDATEN QË KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, ZNJ. {…},

VENDIM NR. 442, DATË 14 .09.2020 PËR PËRFSHIRJEN E KANDIDATES ZNJ. {…} NË PROCEDURAT E KOMANDIMIT PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 435, DATË 14.10.2020 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË

VENDIM NR. 434, DATË 14.10.2020 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË

VENDIM NR. 433, DATË 14.10.2020 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË

VENDIM NR. 432, DATË 14.10.2020 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI NDIHMËSMAGJISTRATE NË GJYKATËN E LARTË

VENDIM NR. 431, DATË 14.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË

VENDIM NR. 430, DATË 14.10.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z.{…}

VENDIM NR. 429, datë 14.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR

VENDIM NR. 428, DATË 14.10.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}

VENDIM NR. 425, DATË 12.10.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. FATBARDH ÇONIKU GJYQTAR I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN, I KOMANDUAR PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.421, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.420, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.419, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.418, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.417, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR. 416, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 415, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 414, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 413, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 412, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 411, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}   PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIM NR. 410, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 12-11-2020

VENDIM NR. 409, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 12-11-2020

VENDIM NR. 408, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 12-11-2020

VENDIM NR. 407, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. Postuar Më : 12-11-2020

VENDIM NR. 406, DATË 09.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z. {…}. Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 404, DATË 07.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT VLORË

VENDIM NR. 403, DATË 07.10.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}

VENDIM NR. 402, DATË 07.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËS SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS

VENDIM NR. 401, DATË 07.10.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}

VENDIM NR. 388, DATË 07.10.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 387, DATË 07.10.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 384, DATË 02.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR DY POZICIONET E LIRA, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 383, DATË 02.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TRE POZICIONET E LIRA, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 382, DATË 02.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 85 DATË 26.02.2020 DHE PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, SHPALLUR ME VENDIMET NR. 242 DHE NR.244 DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 381, DATË 02.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 241, NR. 242 DHE NR. 244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 380, DATË 02.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83 DHE NR. 85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 379, DATË 02.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 378, DATË 02.10.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 377, DATË 02.10.2020 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E APELIT TIRANË

VENDIM NR. 374, DATË 28.09.2020 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.2/2020, TË FILLUAR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E APELIT TIRANË

VENDIM NR. 373, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 86 DHE NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 372, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TRE POZICIONET E LIRA, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 371, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82 DHE NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 370, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 369, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ {…}

VENDIM NR. 368, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z. {…}

VENDIM NR. 367, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z {…}

VENDIM NR. 366, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z. {…}

VENDIM NR. 365, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ {…}

VENDIM NR. 364, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 363, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 362, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 361, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z. {…}

VENDIM NR. 360, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z. {…}

VENDIM NR. 359, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 358, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 357, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 356, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, Z. {…}

VENDIM NR. 355, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}. Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 354, DATË 28.09.2020 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM TË KANDIDATES SË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ZNJ. {…}. Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 353, DATË 24.09.2020 PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATIN Z. {…}

VENDIM NR. 352, DATË 24.09.2020 PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURAT E VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATËT ZNJ. {…} DHE ZNJ. {…}

VENDIM NR. 351, DATË 24.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.241, NR. 242 DHE NR. 244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 350, DATË 24.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRW NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 349, DATË 24.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 242 DHE NR. 244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 348, DATË 24.09.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË, ZNJ. {…}

VENDIM NR. 347, DATË 24.09.2020 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES {…} NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME

OPINION MBI KANDIDATIN Z. {…}, I CILI KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË, BASHKLIDHUR VENDIMIT NR 346 DATË 24.09.2020

VENDIM NR. 346, datë 24.09.2020 PËR PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, NGA PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË

OPINION MBI KANDIDATIN Z. {…}, I CILI KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË, BASHKLIDHUR VENDIMIT NR 345 DATË 24.09.2020

VENDIM NR. 345, DATË 24.09.2020 PËR PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, NGA PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË

OPINION MBI KANDIDATEN ZNJ. {…}, E CILI KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË, BASHKLIDHUR VENDIMIT NR 344 DATË 24.09.2020

VENDIM NR. 344, DATË 24.09.2020 PËR PËRFSHIRJEN E KANDIDATES, ZNJ. {…} NË PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË

OPINION MBI KANDIDATEN ZNJ. {…}, E CILA KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË, BASHKLIDHUR VENDIMIT NR 343 DATË 24.09.2020

VENDIM NR. 343, DATË 24.09.2020 PËR PËRFSHIRJEN E KANDIDATES ZNJ. {…}, NË PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË

OPINION MBI KANDIDATEN ZNJ. {…}, E CILE KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË, BASHKLIDHUR VENDIMIT NR 342 DATË 24.09.2020

VENDIM NR. 342, DATË 24.09.2020 PËR PËRFSHIRJEN E KANDIDATES, ZNJ. {…} NË PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË

OPINION MBI KANDIDATIN Z. {…}, I CILI KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË, BASHKLIDHUR VENDIMIT NR 341 DATË 24.09.2020

VENDIM NR. 341, datë 24.09.2020 PËR PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, NGA PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË GJYKATËS SË LARTË

OPINION MBI KANDIDATEN ZNJ. {…}, E CILA KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË, BASHKLIDHUR VENDIMIT NR 340 DATË 24.09.2020

VENDIM NR. 340, DATË 24.09.2020 PËR PËRJASHTIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, NGA PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË

OPINION MBI KANDIDATEN ZNJ. {…}, E CILA KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË, BASHKLIDHUR VENDIMIT NR 339 DATË 24.09.2020

VENDIM NR. 339, DATË 24.09.2020 PËR PËRFSHIRJEN E KANDITATES ZNJ. {…}, NË PROCEDURAT E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRATE PRANË GJYKATËS SË LARTË

VENDIM NR. 334, DATË 17.09.2020 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË ILD PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KORÇË

VENDIM NR. 333, DATË 17.09.2020 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË KOMANDIMIT TË PËRKOHSHËM SI INSPEKTOR NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË, TË MAGJISTRATES ZNJ. {…}

VENDIM NR. 332, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, DATË 26.02.2020 DHE NR. 245, DATË 09.07.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.331, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 241, NR. 242 DHE NR. 243, DATË 09.07.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.330, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.329, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 243, DATË 09.07.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.328, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020 DHE PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84 DATË 26.02.2020 E NR. 245 DATË 09.07.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.327, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84 DATË 26.02.2020 DHE NR. 245 DATË 09.07.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.326, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.241, NR.242 DHE NR.243, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.325, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.242, NR.243 DHE NR.244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 324, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,  TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 241, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 323, DATË 17.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,  PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 87, DATË 26.02.2020 DHE NR. 243, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 318, DATË 16.09.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË

VENDIM NR. 317, DATË 16.09.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}

VENDIM NR. 315, DATË 14.09.2020 PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS, CAKTUAR NË SKEMËN E DELEGIMIT NË GJYKATËN E APELIT KORÇË

VENDIM NR. 310, DATË 10.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 181, NR. 183 DHE NR. 184, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 309, DATË 10.09.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 182, NR. 183 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 308, DATË 10.09.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 171, NR. 181 DHE NR. 182, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 307, DATË 10.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË, NË GJYKATËN E APELIT TIRANË DHE NË GJYKATËN E APELIT VLORË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 183 DHE NR. 186 DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 297, DATË 10.09.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z. {…}

VENDIM Nr.296, DATË 10.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 295, DATË 10.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 223, DATË 02.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 294, DATË 10.09.2020PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 292, DATË 08.09.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN, Z.{…}

VENDIM NR. 291, DATË 08.09.2020 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT TË GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË

VENDIM NR. 290, DATË 08.09.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}

VENDIM NR. 289, DATË 08.09.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 91, DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}

VENDIM NR. 288, DATË 08.09.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 180, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}

VENDIM NR. 287, DATË 08.09.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.86, DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}

VENDIM NR. 286, DATË 08.09.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.174, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATIN Z. {…}

VENDIM NR. 285, DATË 08.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 284, DATË 08.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE DHE GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 174, NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 283, DATË 08.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 179, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 282, DATË 08.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE DHE GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 174, NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 281, DATË 08.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 179, NR. 180 DHE NR. 182, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 280, DATË 08.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 173, NR. 180 DHE NR. 183, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 279, DATË 08.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË,  PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.181 DHE NR.183, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 278, DATË 08.09.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË    PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE GJYKATËN E APELIT KORÇË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 176, NR. 182 DHE NR. 183, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 277, DATË 08.09.2020PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.  {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN
E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 179, NR.181 DHE NR.182, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 276, DATË 08.09.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 182, NR. 183 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.266, datë 30.07.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION NË NIVEL APELI TË GJYQTARIT Z. {…}

VENDIM NR.265, datë 30.07.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT TIRANË, Z. {…}

VENDIM NR.264, datë 30.07.2020PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT TIRANË, Z. {…}

VENDIM NR.262, DATË 23.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 91, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM Nr. 261, DATË 23.07.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.86, DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATEN {…}

VENDIM NR.260, DATË 23.07.2020 PËR PUBLIKIMIN E POZICIONEVE TË LIRA NË NIVEL APELI, PËR GJYQTARIN ARDIAN DVORANI, QË KA TË DREJTËN E CAKTIMIT NË NJË POZICION TË TILLË

VENDIM NR.259, DATË 23.07.2020 PËR PEZULLIMIN E SHQYRTIMIT TË KËRKESËS PËR RIKTHIMIN NË DETYRË TË {…}

Vendim Nr.254, datë 09.07.2020 PËR NDËRPRJEN E MARRËDHËNIEVE NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARES TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË ZNJ. {…}

Vendim Nr.248, datë 09.07.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…}

VENDIM NR.246, DATË 09.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 239, DATË 07.07.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…}

VENDIM NR.236, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 82 DATË 26.02.2020, DHE DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

MENDIM NË PAKICË BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR.235 DATË 02.07.2020

VENDIM NR.235, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 234, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 230, DATË 02.07.2020 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…}

VENDIM NR.217, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82, NR.85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.216, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82 DHE NR.83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.215 DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83 DHE NR. 85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM Nr.214, DATË 18.06.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.213, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.212, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM Nr. 211, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82 DHE NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 210, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.209, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 208, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.207, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.206, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.201/5, DATË 11.06.2020 PËR MOSPËRFSHIRJEN E ZNJ. {…} NË LISTËN E KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 83 DHE NR. 84, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.201/4, DATË 11.06.2020 PËR MOSPËRFSHIRJEN E Z. {…} NË LISTËN E KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, NR. 86 DHE NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 205, DATË 11.06.202 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

VENDIM Nr. 204, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

VENDIM Nr. 203, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

VENDIM Nr. 202, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim-Nr.160-datë-15.05.2020-Për-kërkesën-e-.znj{…}

Vendim-Nr.158-datë-15.05.2020-Për-mbarimin-e-statusit-të-magjistratit Z {…}

VENDIM NR. 137, DATË 16.04.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z{…}

VENDIM NR. 136, DATË 16.04.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ{..}

VENDIM NR.130, DATË 30.03.2020 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…}

Vendim Nr.124 datë 05.03.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN E LARTË

VENDIM Nr. 121, datë 05.03.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TE GJYQTARES{…}

VENDIM Nr. 113, datë 02.03.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME.

Vendim Nr.112, datë 27.02.2020 Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatit {…}

Vendim Nr 111 datë 27 02 2020 – Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatit {…}

Vendim Nr. 110 datë 27.02.2020 për propozimin për emërim ne Gjykatën e Lartë te kandidatit {…}

Vendim Nr.109, date 27.02.2020 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.108, date 27.02.2020 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

Vendim Nr.107, date 27.02.2020PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE

Vendim nr.106, datë 27.02.2020 – Për vlerësimin dhe pikëzimin përfundimtar të kandidatit Z. {…}

Vendim Nr. 105 datë 27.02.2020 PËR VLERËSIMIN DHE PIKËZIMIN PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATIT Z. {…}

Vendimi i arsyetuar Nr.104 datë 27.2.2020 PËR VLERËSIMIN DHE PIKËZIMIN PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATIT Z.{…}

Vendim Nr.103, date 26.02.2020 PËR MIRATIMIN E VLERËSIMIT DHE PIKËZIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE, SI DHE TË LISTËS SË KANDIDATËVE MË TË MIRË QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM NR.102 DATË 26.02.2020 PËRMIRATIMIN E VLERËSIMIT DHE PIKËZIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE, SI DHE TË LISTËS SË KANDIDATËVE MË TË MIRË QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE.

Vendim Nr.101, date 26.02.2020 PËR MIRATIMIN E VLERËSIMIT DHE PIKËZIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE, SI DHE TË LISTËS SË KANDIDATËVE MË TË MIRË QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE

Vendim nr. 80, datë 24.02.2020 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNE DETYRËN E PËRHERSHME

Vendim Nr.79 datë 24.02.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.26, DATË 16.01.2020

Vendim Nr.78 date 24.02.2020 PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATIN Z. {…} DHE PERJASHTIMIN E TIJ NGA PROÇEDURA E MËTEJSHME TË KANDIDIMIT PËR POZICIONIN E LIRE, NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TE SHPALLUR ME VENDIMIN NR.108 date 09.07.2019

Vendim Nr.77 datë 20.02.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

 

Vendim Nr.75 datë 20.02.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES NË SKEMËN E DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË

Vendim Nr.74 datë 20.02.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}

Vendim Nr. 69 datë 07.02.2020 PËR KOMANDIMIN E PËRKOHSHËM SI INSPEKTOR NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË, MARSELA PEPI

Vendim Nr.68 datë 06.02.2020 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES Znj {…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.67 datë 06.02.2020 PËR TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…}

Vendim-Nr.-64-datë-30.01.2020- PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.63-datë-30.01.2020- PËR KORRIGJIMIN E GABIMIT NË SHKRIM NË VENDIMIN NR. 30, DATË 21.01.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.56-datë-29.01.2020-PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. XHEVDET LIKA

Vendim-Nr.55-datë-29.01.2020-P PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. FLORIN DEMOLLARI

Vendim-Nr.54-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. SHKËLZEN LIÇAJ

Vendim-Nr.53-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. EMA SHAHOLLI

Vendim-Nr.52-datë-29.02.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. HAZBI BALLIU

Vendim-Nr.51-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. LIGORAQ TOSHI

Vendim-Nr.50-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. ARTUR PRENGA

Vendim-Nr.49-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. ENISA SHAHINI

Vendim-Nr.48-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. IVA ZEMANI

Vendim-Nr.47-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. KLEJDA ÇAPJA

Vendim-Nr.46-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. KOSTANDINA KURO

Vendim-Nr.45-datë-29.01.2020-PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. MIRJAN MUSTAFAJ

Vendim-Nr.44-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.ELISABETA GJONI

Vendim-Nr.43-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. MARKO BOSHKU

Vendim-Nr.42-datë-29.01.2020- PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ.ERLANDA AGAJ

Vendim Nr.41 date 23.01.2020 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES JOGJYQTARE ZNJ {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA KANDIDIMI PËR EMËRIM SI GJYQTARE NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.40-datë-23.01.2020- PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.39 datë 23.01.2020 Për caktimin e përhershëm në GJPSHPKKO të gjyqtares {…}

Vendim Nr.38 datë 23.01.2020 për mbarimin e caktimit të përkohshëm në GJPSHPKKO dhe transferimin e gjyqtares {…}

Vendim Nr.37 datë 23.01.2020 vendim perjashtimi nga kandidimi {…}

Vendim Nr.36 datë 23.01.2020 per-mbarim-statusi{…}

Vendim Nr.35 për mbarim- statusi-gjyqtar-komanduar-{…}

Vendim Nr.34 datë 23.01.2020 per-mbarim-statusi-{…}

Vendim Nr.33 datë 23.01.2020 vendim-per-zgjatje-komandimi- {…}

MENDIM I PAKICËS BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR. 32 dt 23.01.2020 {…}

Vendim Nr.32 datë 23.01.2020 -per-kerkesen-e-{…}

Vendim-Nr.30-datë-21.01.2020- PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.28-datë-16.01.2020- PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.26-datë-16.01.2020-PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.30, DATË 14.02.2019, “PËR RREGULLAT DHE PROCEDURËN E CAKTIMIT TË GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME”, NË LIDHJE ME NEVOJAT E GJYKATËS SË APELIT KORÇË

Vendim Nr.24 datë 14.01.2020 per komandimin e gjyqtares {…} NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.23 datë 14.01.2020 Per komandimin e gjyqtares {…] NË POZICIONIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.21-datë-09.01.2020-PËR-KUALIFIKIMIN-E-KANDIDATIT-Z.-…PËR-NË-FORMIMIN-FILLESTAR-NË-SHKOLLËN-E-MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.20, DATË 09.01.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.19-datë-09.01.2020-PËR-MBARIMIN-E-STATUSIT-TË-MAGJISTRATIT-PËR-GJYQTARIN-E-GJYKATËS-SË-APELIT-KORÇË-{…}

Vendim-Nr.18-datë-09.01.2020-PËR-MBARIMIN-E-STATUSIT-TË-MAGJISTRATIT-PËR-GJYQTAREN-E-GJYKATËS-SË-APELIT-SHKODËR-{…}

Vendim-Nr.17-datë-09.01.2020-PËR-PËR-MBARIMIN-E-STATUSIT-TË-MAGJISTRATIT-PËR-GJYQTARIN-E-GJYKATËS-SË-RRETHIT-GJYQËSOR-KAVAJË-{…}

Vendim-Nr.16-datë-09.01.2020-PËR-REVOKIMIN-E-VENDIMIT-NR.47-DATË-29.04.2015-TË-ISH-KËSHILLIT-TË-LARTË-TË-DREJTËSISË

Vendim-Nr.15-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-Z. FLORIN-DEMOLLARI

Vendim-Nr.14-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-Z.-HAZBI-BALLIU

Vendim-Nr.13-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-Z. LIGORAQ-TOSHI

Vendim-Nr.12-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-Z. XHEVDET-LIKA

Vendim-Nr.11-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-Z. SHKËLZEN-LIÇAJ

Vendim-Nr.10-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTARE-TË-ZNJ.EMA-SHAHOLLI

Vendim-Nr.9-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-ZNJ.ENISA-SHAHINI

Vendim-Nr.8-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTARE-TË-ZNJ.IVA-ZEMANI

Vendim-Nr.7-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTARE-TË-ZNJ.KOSTANDINA-KURO

Vendim-Nr.6-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-Z. MIRJAN-MUSTAFAJ

Vendim-Nr.5-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-Z.-ARTUR-PRENGA

Vendim-Nr.4-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTARE-TË-ZNJ.-KLEJDA-ÇAPJA

Vendim-Nr.3-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTARE-TË-ZNJ.-ELISABETA-GJONI

Vendim-Nr.2-datë-09.01.2020-PËR-EMËRIMIN-GJYQTAR-TË-Z.-MARKO-BOSHKU

Vendim-Nr.1-datë-09.01.2020-PËR-PËR-EMËRIMIN-GJYQTARE-TË-ZNJ.-ERLANDA-AGAJ

Vendim-Nr.325-datë-30.12.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.324-datë-30.12.2019- PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.285, DATË 16.12.2019 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “MBI CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME”

Vendim-Nr.320-datë-19.12.2019-PËR-SKUALIFIKIMIN-DHE-PËRJASHTIMIN-E-KANDIDATES-ZNJ.{…} NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim Nr.319 datë 19.12.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR NË NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR (i arsyetuar)

Vendim Nr.313, datë 19.12.2019 PËR DEKLARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR ZNJ. {…}

Vendim Nr.312, datë 19.12.2019 PËR DEKLARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR ZNJ. {…}

Vendim-Nr.311-datë-18.12.2019-PËR-TRANSFERIMIN-E-GJYQTARIT-Z.…

Vendim-Nr.310-datë-18.12.2019-PËR-TRANSFERIMIN-E-GJYQTARIT-Z.…

Vendim-Nr.309-datë-18.12.2019-PËR-TRANSFERIMIN-E-GJYQTARIT-Z.…

Vendim-Nr.308-datë-18.12.2019-PËR-TRANSFERIMIN-E-GJYQTARIT-Z.…

Vendim-Nr.307-datë-18.12.2019-PËR-TRANSFERIMIN-E-GJYQTARIT-Z.…

Vendim-Nr-306-datë-18.12.2019-PËR-TRANSFERIMIN-E-GJYQTARIT-Z.…

Vendim-Nr.305-datë-18.12.2019-PËR-TRANSFERIMIN-E-GJYQTARES-ZNJ……

Vendim-Nr.-304-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}

Vendim-Nr.-303-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}

Vendim-Nr.302-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}

Vendim-Nr.301-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}

Vendim-Nr.-300-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}

Vendim-Nr.299-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ.{…}

Vendim-Nr.298-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ.{…}

Vendim-Nr.297-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ.{…}

Vendim-Nr.296-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ.{…}

Vendim-Nr.295-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ.{…}

Vendim-Nr.294-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ. {…}

Vendim-Nr.293-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRKOHSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ. {…}

Vendim-Nr.292-datë-18.12.2019-PËR-CAKTIMIN-NË-POZICION-NË-MËNYRË-TË-PËRKOHSHME-NË-GJYKATËN-E-POSAÇME-TË-APELIT- PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ.{…}

Vendim-Nr.291-datë-18.12.2019-PËR-CAKTIMIN-NË-POZICION-NË-MËNYRË-TË-PËRHERSHME-NË-GJYKATËN-E-POSAÇME-TË-APELIT- PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}

Vendim-Nr.290-datë-18.12.2019-PËR-CAKTIMIN-NË-POZICION-NË-MËNYRË-TË-PËRHERSHME-NË-GJYKATËN-E-POSAÇME-TË-APELIT- PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z.{…}

Vendim-Nr.289-datë-18.12.2019-PËR-CAKTIMIN-NË-POZICION-NË-MËNYRË-TË-PËRHERSHME-NË-GJYKATËN-E-POSAÇME-TË-APELIT- PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ. {…}

Vendim-Nr.288-datë-18.12.2019-PËR-CAKTIMIN-NË-POZICION-NË-MËNYRË-TË-PËRHERSHME-NË-GJYKATËN-E-POSAÇME-TË-APELIT-PËR-KORRUPSIONIN

Vendim-Nr.287-datë-18.12.2019- PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ. {…}

Vendim-Nr.285-datë-16.12.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.284 datë 10.12.2019 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES JOGJYQTARE ZNJ. {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA KANDIDIMI PËR EMËRIM SI GJYQTARE NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.283-datë-10.12.2019- PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES JOGJYQTARE ZNJ. {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA KANDIDIMI PËR EMËRIM SI GJYQTARE NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.282-datë-10.12.2019- PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR

Vendim-Nr.279-datë-10.12.2019-PËR-MBARIMIN-E-STATUSIT-TË-MAGJISTRATIT-PËR-GJYQTARIN-E-GJYKATËS-SË-APELIT-Z{….}

Vendim-Nr.278-datë-10.12.2019-PËR-MBARIMIN-E-STATUSIT-TË-MAGJISTRATIT-PËR-GJYQTAREN-E-GJYKATËS-SË-{…}

Vendim-Nr.277-datë-10.12.2019-PËR-MBARIMIN-E-STATUSIT-TË-MAGJISTRATIT-PËR-GJYQTAREN-E-GJYKATËS-SË-RRETHIT-GJYQËSOR-{….}

Vendim-Nr.272-datë-04.12.2019-PËR-CAKTIMIN-E-GJYQTARËVE-PËR-GJYKIMIN-E-ÇËSHTJEVE-GJYQËSORE-TË-VEÇANTA-NË-GJYKATA-TË-TJERA- TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.270-datë-04.12.2019-PËR-REFUZIMIN-E-KËRKESËS-SË-GJYQTARES-…-PËR-DHËNIE-LEJE-TË-PAPAGUAR

Vendim-Nr.269-datë-04.11.2019-PËR-MBARIMIN-E-STATUSIT-TË-MAGJISTRATIT-PËR-GJYQTARIN-E-GJYKATËS-SË-.{…..}

Vendim-Nr.266- datë 21.11.2019 -PËR-CAKTIMIN-E-GJYQTARËVE-PËR-GJYKIMIN-E-ÇËSHTJEVE-GJYQËSORE-TË-VEÇANTA-NË-GJYKATA-TË-TJERA-TË-NDRYSHME-NGA-AJO-KU-USHTROJNË-FUNKSIONET-NË-MËNYRË-TË-PËRHERSHME

Vendim-Nr.265- datë 21.11.2019 – PËR-PËRJASHTIMIN-E-GJYQTARES-ZNJ {….}-NGA-LISTA-E-GJYQTARËVE-QË-CAKTOHEN-PËR-GJYKIMIN-E-ÇËSHTJEVE-GJYQËSORE-TË-VEÇANTA-NË-GJYKATA-TË-TJERA-TË-NDRYSHME-NGA-AJO-KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.258-datë-12.11.2019-PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.257 datë 12.11.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT JOGJYQTAR Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM SI GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.256-datë-12.11.2019- PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT JOGJYQTAR Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM SI GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.255-date-12.11.2019-PËR-KUALIFIKIMIN-E-KANDIDATIT-JOGJYQTAR-Z.-…-DHE-VIJIMIN-E-PROCEDURËS-SË-PËRZGJEDHJES-PËR-EMËRIM-SI-GJYQTAR- NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.254-datë-12.11.2019-PËR-KUALIFIKIMIN-PËR-EMËRIM-TË-KANDIDATIT-Z.-.{..} I-DIPLOMUAR-PËR-MAGJISTRAT-NË-SHKOLLËN-E-MAGJISTRATURËS

MENDIM I PAKICËS BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR. 253 DATË 12.11.2019

Vendim-Nr.253-datë-12.11.2019- PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, I DIPLOMUAR PËR MAGJISTRAT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS DHE REFUZIMIN E EMËRIMIT TË TIJ SI GJYQTAR

Vendim-Nr.-252-datë-12.11.2019-PËR-SKUALIFIKIMIN-E-KANDIDATIT-Z.…-PËR-NË-FORMIMIN-FILLESTAR-NË-SHKOLLËN-E-MAGJISTRATURËS PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR

VENDIM Nr.250, datë 04.11.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.248-datë-04.11.2019- PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT TIRANË, Z. {…}

Vendim-Nr.247-datë-04.11.2019- PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 112, DATË 09.07.2019 TË KËSHILLIT TE LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.245 datë 29.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORË PËR REKRUTIMIN SI GJYQTAR TË KANDIDATIT, Z. {…}

Vendim-Nr.244 datë 29.10.2019 PËR REFUZIMIN E CAKTIMIT TË GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

MENDIM I PAKICËS BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR. 243 DATË 29.10.2019

Vendim-Nr.243 datë 29.10.2019 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË Z.{…}, PËR KTHIMIN NË FUNKSIONIN E GJYQTARIT

Vendim-Nr.242 datë 29.10.2019 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR RIKTHIMIN NË DETYRË TË GJYQTARIT Z. {…}

MENDIM I PAKICËS BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR. 241 DATË 24.10.2019

Vendim-Nr.241-Datë-24.10.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DURRES, {…}

Vendim Nr.240 datë 24.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË EMËRIMIT SI GJYQTAR

Vendim Nr.239 datë 24.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË EMËRIMIT SI GJYQTAR

Vendim-Nr.238-datë-24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. {…}

Vendim Nr.237 datë 24.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË EMËRIMIT SI GJYQTARE

Vendim-Nr.236-datë-24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. {…}

Vendim-Nr.235-datë-24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. {…}

Vendim-Nr.234-datë-24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, Z. {…}

Vendim Nr.233 datë 24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORË PËR REKRUTIMIN SI GJYQTAR TË KANDIDATIT, Z. {…}

Vendim Nr.232 datë 24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORË PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. {…}

Vendim Nr.231 datë 24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORË PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. {…}

Vendim Nr.230, datë 24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORË PËR REKRUTIMIN SI GJYQTAR TË KANDIDATIT, Z. {…}

Vendim Nr. 229 datë 24.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORË PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. {…}

MENDIM I PAKICËS BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR. 228 DATË 22.10.2019

VENDIM Nr.228, datë 22.10.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…} NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.227-datë-22.10.2019 PËR KONFIRMIMIN SI NDIHMËSMAGJISTRAT NË GJYKATËN E LARTË TË GJYQTARIT {…} DHE ZGJATJEN E MANDATIT TË KOMANDIMIT ME 1 (NJË) VIT

Vendim-Nr.226-datë-22.10.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…}

Vendim-Nr.225-datë-22.10.2019 PËR KOMANDIMIN E ZNJ. {…} SI PEDAGOGE E BRENDSHME NË DEPARTAMENTIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.224-datë-22.10.2019 PËR VLERËSIMIN E STATUSIT INDIVIDUAL DHE KARRIERËN PËR ZNJ. {…}

Vendim Nr.223, datë 20.10.2019 PËR VLERËSIMIN E STATUSIT INDIVIDUAL DHE KARRIERËN PËR Z. {…}

Vendim Nr.222, datë 22.10.2019 PËR VLERËSIMIN E STATUSIT INDIVIDUAL DHE KARRIERËN PËR ZNJ. {…}

Vendim Nr.221 datë 22.10.2019 PËR VLERËSIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR ZNJ. {…}, KRYEINSPEKTORE E ISH KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Vendim Nr.220 datë 22.10.2019 PËR DEKLARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}

Vendim Nr.219, datë 22.10.2019 PËR DEKLARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}

Vendim Nr.218, datë 22.10.2019 PËR DEKLARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}

Vendim Nr.217 datë 22.10.2019 PËR DEKLARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR ZNJ. {…}

Vendim-Nr.216-datë-17.10.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.215 datë 17.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…}

Vendim-Nr.214-datë-17.10.2019 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR. 211, DATË 11.10.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR CAKTIM GJYQTARI, NË NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS”

Vendim-Nr.213-datë-17.10.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.212-datë-11.10.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, TË KANDIDATES ZNJ. {…}

Vendim-Nr.211-datë-11.10.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.210-datë-11.10.2019 PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES SUELA XHANI PËR PËRJASHTIMIN E SAJ NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.208-datë-11.10.2019 PËR CAKTIMIN E NJË GJYQTARI NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT PËR ETIKËN NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.207-datë-11.10.2019 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES FLOJERA DAVIDHI NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.206-datë-11.10.2019 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES RUDINA PALLOJ NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.203-datë-08.10.2019 PËR CAKTIM GJYQTARI PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN {…}

Vendim-Nr.202-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.201datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.200-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.199-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.198 DATË 02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR

VENDIM NR.197 DATË 02.10.2019 PËRKUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.196 DATË 02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.195 DATË 02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.194-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR,NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.193 DATË 02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.192-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.191 DATË 02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.190 DATË 02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTARNË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.189-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.188-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

VENDIM NR.187 DATË 02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR  

NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

,

Vendim-Nr.186-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.185-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.{…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.184-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.183-datë-02.10.2019 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.{…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.182-datë-02.10.2019 PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATËT NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 172, DATË 11.09.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.181-datë-1.10.2019 PËRCAKTIM GJYQËTARI PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR {…}

Vendim-Nr.180-datë-11.09.2019 PËR PËRJASHTIMIN E Z. {…} NGA PROCEDURAT E KOMANDIMIT, NË POZICIONIN E PEDAGOGUT TË BRENDSHËM, NË DEPARTAMENTIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.179-datë-26.09.2019 PËR CAKTIMN E NJË ANËTARI NË KOMISIONIN PËR MBROJTJEN E GJYQTARËVE NGRITUR PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.177-datë-11.09.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.176-datë-11.09.2019 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDIMIT TË PERIUDHËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT BESMIR STROKA

Vendim-Nr.175-datë-11.09.2019 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT GENTIAN MARKU NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim-Nr.174-datë-11.09.2019 PËR PËRJASHTIMIN NGA KANDIDIMI PËR KOMANDIM PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR TË GJYQTARES IRIDA KACERJA

Vendim-Nr.173-datë-11.09.2019 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARËVE MARGARITA BUHALI DHE FATRI ISLAMAJ NGA PROCEDURAT E NDARJES SË ÇËSHTJEVE ME SHORT

Vendim-Nr.171-datë-11.09.2019-PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…}NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.170-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z.{…} NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.169-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…}NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.168-datë-11.09.2019 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KANDIDATEN PËR NË GJYKATËN E LARTË, ZNJ. {…}

Vendim-Nr.167-datë-11.09.2019 PËR PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KANDIDATEN PËR NË GJYKATËN E LARTË, {…}

Vendim-Nr.166-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…} NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.165-datë-11.09.2019 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KANDIDATEN PËR NË GJYKATËN E LARTË {…}

Vendim-Nr.164-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATES {…} NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.163-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATES {…} NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.162-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…} NGA PROCEDURAT E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.161-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATES {…} NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.160-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT {…} NGA PROCEDURAT E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.159-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…} NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.158-datë-11.09.2019 PËR SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z{…}. NGA PROCEDURA E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË

Vendim-Nr.156-datë-30.07.2019 PËR NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIEVE NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KUKËS PËR SHKAK TË DORËHEQJES

Vendim-Nr.154-datë-30.07.2019 CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. ENKELEDA DALIPI

Vendim-Nr.153-datë-30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. ARDIT KUKA

Vendim-Nr.152-datë-30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. AMARILDA SULAJ

Vendim-Nr.151-datë-30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. SUELA DASHI

Vendim-Nr.150-datë-30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. MERITA KARAJ

Vendim-Nr.149-datë30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. SUELA XHANI

Vendim-Nr.148-datë-30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. ERVIN SULAJ

Vendim-Nr.147-datë-30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. AFËRDITA CACO

Vendim-Nr.146-datë-30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARIT TË EMËRUAR Z. OLTI SKRAME

Vendim-Nr.145-datë-30.07.2019 PËR CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. LORENA ÇABEJ

Vendim-Nr.144-datë-26.07.2019 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR. 139, DATË 19.07.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR CAKTIM GJYQTARI, NË NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR MAT”

Vendim-Nr.143-datë-26.07.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.142-datë-26.07.2019 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, PËR NË POZICIONET E LIRA NË GJYKATËN E LARTË DHE CAKTIMI I RELATORIT PËR SECILIN KANDIDAT

Vendim-Nr.139-datë-19.07.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.136-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË ZNJ. SUELA XHANI

Vendim-Nr.135-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË ZNJ. LORENA ÇABEJ

Vendim-Nr.134-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË ZNJ. ENKELEDA DALIPI

Vendim-Nr.133-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. OLTI SKRAME

Vendim-Nr.132-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. ERVIN SULAJ

Vendim-Nr.131-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË ZNJ. AMARILDA SULAJ

Vendim-Nr.130-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. ARDIT KUKA

Vendim-Nr.129-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË ZNJ. MERITA KARAJ

Vendim-Nr.128-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË ZNJ. AFËRDITA CACO

Vendim-Nr.127-datë-19.07.2019 PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË ZNJ. SUELA DASHI

VENDIM NR. 125 datë 15.07.2019 MBI VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PER REKRUTIMIN SI GJYQTARE TE KANDIDATES {…}

VENDIM NR. 124, DATË 15.07.2019 MBI VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PER REKRUTIMIN SI GJYQTARE TE KANDIDATES {…}

VENDIM NR. 123, DATË 15.07.2019 MBI VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PER REKRUTIMIN SI GJYQTARE TE KANDIDATES {…}

VENDIM NR. 122, DATË 15.07.2019 MBI VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PER REKRUTIMIN SI GJYQTAR TE KANDIDATIT {…}

Vendim-Nr.121-datë-15.07.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTAR TË KANDIDATIT, Z. ERVIN SULAJ

Vendim-Nr.120-datë-15.07.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORË PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. AMARILDA SULAJ

VENDIM NR.119 DATË 15.07.2019 MBI VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTAR TË KANDIDATIT {…}

VENDIM NR.118 DATË 15.07.2019 MBI VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES {…}

Vendim-Nr.117-datë-15.07.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. AFËRDITA CACO

Vendim-Nr.116-datë-15.07.2019 PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. SUELA DASHI

Vendim-Nr.112-datë-9.07.2019 PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN KORRIK 2019- QERSHOR 2020

Vendim-Nr.111-datë-9.07.2019 PËR PËRDITËSIMIN E LISTËS SË MAGJISTRATVE GJYQTARË UDHËHEQËS PËR PERIUDHËN TRE VJEÇARE 2017-2020

Vendim-Nr.106-datë-5.07.2019 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË GJYQTARES {…}, PËR SHKAK TË DORËHEQJES NGA DETYRA E GJYQTARIT

Vendim-Nr.105-datë-5.07.2019 PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË KANË PLOTËSUAR KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020, PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË

Vendim-Nr.103-datë-5.07.2019 PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SECILIN KANDIDAT PËR GJYQTAR TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2019

Vendim-Nr.101-datë-21-.06.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.99-datë-21.06.2019 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT GENTJAN MARKU NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim-Nr.98-datë-21.06.2019- PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES REZARTA (ALIU) PAJA NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

Vendim-Nr.97-datë-21.06.2019 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT REXHEP KARAJ NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËS

Vendim-Nr.96-datë-21.06.2019 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT GENTI DOKOLLARI NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

Vendim-Nr.95-datë-21.06.2019 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES DIAMELA GOXHA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

Vendim-Nr.94-datë-5.06.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.84-datë-05.06.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.83-datë-5.06.2019- PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMINE KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SECILIN KANDIDAT PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2019-2020

Vendim-Nr.82-datë-5.06.2019- PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SECILIN KANDIDAT PËR GJYQTAR TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2018

Vendim-Nr.81-datë-5.06.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 52, DATË 11.10.2018 TË ISH-KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Vendim-Nr.76 datë 23.05.2019 PËR ANULIMIN PJESËRISHT TË VENDIMIT NR.74, DATË 20.05.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim-Nr.74-datë-20.05.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.73-datë-20.05.2019- PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARËVE ARBEN MULLAJ DHE YRFET SHKRELI NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.68-datë-24.04.2019-PËR PËR CAKTIMIN E ANËTARIT PËR KRYERJEN E DETYRAVE NË LIDHJE ME MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN

Vendim-Nr.67-datë-24.04.2019-PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARES SË GJYKATËS SË LARTË ARJANA FULLANI

Vendim-Nr.66-datë-24.04.2019-PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARES SË GJYKATËS SË LARTË EVELINA QIRJAKO

Vendim-Nr.65-datë-24.04.2019-PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË GUXIM ZENELAJ

Vendim-Nr.64-datë-24.04.2019-PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË ANDI ÇELIKU

Vendim-Nr.63-datë-24.04.2019-PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT, TË ISH GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË ALEKSANDËR MUSKAJ

Vendim-Nr.62-datë-24.04.2019-PËR-DËRGIMIN E EMRAVE TË KANDIDATËVE TË CILËT KANË APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONIN E PEDAGOGUT TË BRENDSHËM NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Vendim-Nr.58-datë-24.04.2019-PËR-PËRJASHTIMIN E GJYQTARËVE MARGARITA BUHALI DHE FATRI ISLAMAJ NGA PROCEDURAT E NDARJES SË ÇËSHTJEVE ME SHORT

Vendim-Nr.57-datë-24.04.2019-MBI-KËRKESËN-PËR-DORËHEQJE-TË-GJYQTARIT-ARBEN-ZEFI

Vendim-Nr.56- datë 19.04.2019 – PËR – CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.55 datë 19.04.2019 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 43, DATË 12.03.2019, “PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020”

Vendim-Nr.51-datë-27.03.2019- PËR DHENIE LEJE PËR ARSYE SHËNDETËSORE GJYQTARES {…}

Vendim-Nr.50-datë-27.03.2019 PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR. 35, DATË 19.02.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME”

Vendim-Nr.49-datë-27.03.2019 PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR. 47, DATË 18.03.2019 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME”

Vendim-Nr.47-datë-18.03.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.46-datë-12.03.2019-PËR- DEKLARIMIN E PËRFUNDIMIT TË PERIUDHËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM DHE KTHIMIN NË POZICIONIN E MËPARSHËM

Vendim Nr.45 datë 12.03.2019 PËR KORRIGJIMIN E GABIMIT NË SHKRIM NË VENDIMIN NR. 35, DATË 19.02.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Lista Keshilltareve dhe Ndihmesve Ligjore 2019 2020 bashkangjitur vendimit Nr 43

Vendim Nr.43 datë 12.03.2019 PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Vendim-Nr.42-datë-28.02.2019- PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.41-datë-28.02.2019 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 35, DATË 19.02.2019 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim-Nr.40-datë-28.02.2019- PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION, TË KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DIBËR,{….}

Vendim Nr.39 datë 28.02.2019 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR

Vendim-Nr.35-datë-19.02.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.34 datë 19.02.2019 PËR RADHËN E PROCEDURAVE TË SHORTIT SIPAS GJYKATAVE

Vendim Nr.29 datë 14.02.2019 PËR REFUZIMIN E KANDIDIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT

Vendim Nr.28 datë 14.02.2019 PËR REFUZIMIN E KANDIDIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT

Vendim Nr.27 datë 14.02.2019 PËR REFUZIMIN E KANDIDIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT

Vendim Nr.26 datë 14.02.2019 PËR REFUZIMIN E KANDIDIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT

Vendim Nr.11 datë 10.01.2019 MBI PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARIT ROLAND HYSI PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER

Vendim Nr.10 datë 27.12.2018 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK DORËHEQJEJE TË GJYQTARIT METUSH SARAÇI

Vendim Nr.6 datë 21.12.2018 MBI TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT BESMIR STROKA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR PUKË

Vendim Nr.3 datë 20.12.2018 MBI ZGJEDHJEN E Z. MAKSIM QOKU ZËVENDËSKRYETAR TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.2 datë 20.12.2018 MBI ZGJEDHJEN E ZNJ. NAUREDA LLAGAMI KRYETARE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Back to top