Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Në këtë rubrikë do të gjenden të publikuara aktet e nxjerra nga Këshilli i Lartë Gjyqësor të kategorizuara sipas llojit të aktit.

Akte Normative Nënligjore

Akte Administrative Kolektive

Akte Administrative Individuale

Rregulla të brendshme

Udhëzime

 

 

Back to top