Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KANDIDATURAT E PARAQITURA NË POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME DATË 02 MAJ 2024

THIRRJE PËR APLIKIM NËPUNËS PËR ULJEN E NUMRIT TË ÇËSHTJEVE TË PRAPAMBETURA – MAJ 2024

NJOFTIM I DATES 08 SHKURT 2024 MBI PERDITESIMIN E LISTAVE TE KANDIDATEVE PER GJYKATAT E APELIT.

SHPALLJE E POZICIONEVE TË LIRA PËR GJYQTARËT E EMËRUAR MË DATË 12.10.2023, TË DIPLOMUAR NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TREVJEÇAR TË FORMIMIT FILLESTAR 2020-2023

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT E PLOTËSIMIT TË KRITEREVE TË KANDIDATËVE PËR NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR NDIHMËS LIGJOR PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024, NGA KOMISIONI I PËRKOHSHËM

VENDIM PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VLERËSUES PËRFUNDIMTAR MBI RIORGANIZIMIN E RRETHEVE GJYQËSORE DHE KOMPETENCAVE TOKËSORE TË GJYKATAVE

THIRRJE PUBLIKE PËR KANDIDIM TË GJYQTARËVE NË SKEMËN E DELEGIMIT

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TE JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTATIVE TË APELIT

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË/DURRËS

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM  DHE GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË

NJOFTIM PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË INSPEKTORIN E LARTË TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN KUSHTETUESE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURAVE TË KOMANDIMIT NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

 

 

Mirësevini në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Mesazhi nga Kryetarja

Të nderuar qytetarë,

Ju urojmë mirëseardhjen në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor!

Këshilli si organ i ri qeverisës i gjyqësorit, i jep shumë rëndësi ofrimit të informacionit për publikun përmes platformave të ndryshme. Kjo faqe interneti përfaqëson një ndër përpjekjet tona për të qenë më transparent dhe për të krijuar një hapësirë ku publiku mund të informohet. Ne u përpoqëm që kjo faqe të ishte e lehtë në përdorim dhe me të dhëna të dobishme si për gjykatat,ashtu edhe për të gjithë ata që kanë nevojë të ndërveprojnë me Këshillin e Lartë Gjyqësor. Megjithatë, faqja është një zgjidhje e përkohshme, ndërkohë që ne po punojmë intensivisht me partnerët tanë ndërkombëtarë për zhvillimin e një portali gjyqësor, i cili do të sigurojë standarde bashkëkohore dhe do të shërbejë për një akses të menjëhershëm në veprimtarinë, sfidat dhe rezultatet e Këshillit dhe gjykatave.

Në të mund të gjenden informacione mbi rolin, funksionet dhe kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor, si një organ kushtetues që administron sistemin gjyqësor shqiptar duke siguruar pavarësi, paanshmëri, efektshmëri dhe llogaridhënie. Gjithashtu, ju do të gjeni informacione mbi strukturën organizative të Këshillit, e cila përfshin departamentet dhe drejtoritë përkatëse që mbështesin veprimtarinë e tij institucionale.

Aktualisht, çdo gjykatë ka një faqe interneti që do të mirëmbahet deri në momentin kur portali gjyqësor të bëhet funksional. Ndërkohë kjo faqe mundëson akses dhe në faqet e veçanta të gjykatave. Në kuadër të procesit të zhvillimit të portalit të ri, këto faqe do të përmirësohen për të ofruar akses më të lehtë në informacion.

Zhvillimi i kësaj faqeje është pjesë e një strategjie të gjerë e afatgjatë që synon rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së gjyqësorit para qytetarëve. Qëllimi ynë është rritja e besimit të publikut në sistemin gjyqësor përmes rrugëve dhe mjeteve të reja të komunikimit.

Shpresojmë që të na vizitoni shpesh!

Në një të ardhme të afërt,  Portali i ri Gjyqësor do të mundësojë një komunikim akoma më të thjeshtë dhe efikas.

Me respekt,

Naureda Llagami

Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor

Video

QENDRA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË

 

Back to top