Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UDHËZIM Nr.559, datë 29.12.2022 PËR CAKTIMIN E PROCEDURËS DHE MASËS SË TRAJTIMIT FINANCIAR TË GJYQTARIT PËR SHËRBIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM,PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM DHE CAKTIMIN PËR NJË ÇËSHTJE TË VEÇANTËPostuar Më : 06-01-2023

Vendimi 558 RREGULLORE “PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE DISIPLINORE PËR KANCELARIN, KËSHILLTARIN DHE NDIHMËSIN LIGJOR”KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHMPostuar Më : 06-01-2023

VENDIM Nr. 556, datë 29.12.2022 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË POZICIONEVE TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr.554,datë 29.12.2022 PËR NDARJEN ME SHORT TË ÇËSHTJEVE GJYQËSOREPostuar Më : 06-01-2023

UDHËZIM Nr.48,datë 08.02.2022 PËR MËNYRËN DHE PROCEDURËN E KOMPENSIMIT, PËR ORËT SHTESË TË KRYERA MBI KOHËN NORMALE TË PUNËS, NGA NËPUNËSIT CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSIT E TJERË ADMINISTRATIVË, NË GJYKATËPostuar Më : 30-03-2022

VENDIM Nr.35,datë 26.01.2022 PËR KRIJIMIN DHE VËNIEN NË FUNKSION TË REGJISTRIT ELEKTRONIK TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSEPostuar Më : 03-02-2022

VENDIM Nr.528,datë 10.11.2021 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 75, DATË 23.05.2019,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN E KANDIDATËVE PËR GJYQTARË, PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË GJYQTARËVE DHE PËR EMËRIMIN E GJYQTARËVE TË GJYKATËS SË LARTË”Postuar Më : 16-11-2021

VENDIM Nr.505, datë 21.11.2022 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.443, datë 05.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES“PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË KËRKESËS SË SINJALIZUESIT PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR”Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 442, datë 05.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR” Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 441, datë 05.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SHQYRTIMIN E PRAKTIKAVE KORRUPTIVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR”Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 325, datë 22.07.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 643, DATË 23.12.2020 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË KATEGORIVE PUNONJËSVE TË GJYKATËS SË LARTË”.Postuar Më : 29-07-2021

 
 
 
 
 

VENDIM Nr.643, datë 23.12.2020 Ndyshuar me vendimin nr. 325, datë 22.07.2021 të Këshillit të Lartë GjyqësorPËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË KATEGORIVE TË PUNONJËSVE TË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 05-01-2021 

VENDIM NR.622 DATË 10.12.2020 PËR LËVIZJEN PARALELE NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSORPostuar Më : 07-01-2021 

VENDIM Nr.495, datë 21.10.2020 PËR KRIJIMIN E NJËSIVE TË SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATAVE TË APELIT

VENDIM Nr. 424, datë 12.10.2020 PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË REKRUTIMIT TË KANDIDATIT PËR KANCELAR, PËR KËSHILLTAR OSE PËR NDIHMËS LIGJOR

VENDIM Nr. 338, datë 24.09.2020 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E STATUSIT TË NËPUNESIT CIVIL GJYQËSOR, PUNONJËSVE NË DETYRË NË GJYKATAPostuar Më : 07-01-2021 

 
 
 
 
 
 
Back to top