Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VENDIM Nr. 332 datë 09.07.2024 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR BASHKIMIN E PROCEDIMEVE DISIPLINORE NË RASTET KUR NJË GJYQTAR DHE NJË PROKUROR, JANË TË PËRFSHIRË NË TË NJËJTËN SHKELJE DISIPLINORE” Postuar Më : 17-07-2024

VENDIM Nr. 289, datë 05.06.2024 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PEZULLIMIN DHE NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR” Postuar Më : 10-06-2024

VENDIM Nr. 254, datë 09.05.2024 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 78, DATË 30.05.2019 “PËR KALENDARIN E SHQYRTIMIT TË ÇËSHTJEVE NË GJYKATËN E APELIT”Postuar Më : 15-05-2024

UDHËZIM NR.253, DATË 09.05.2024 PËR MIRATIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR ANALIZIMIN DHE KLASIFIKIMIN E ÇËSHTJEVE TË PRAPAMBETURA DHE ÇËSHTJEVE TË REJA QË REGJISTROHEN NË GJYKATA. Postuar Më : 20-05-2024

VENDIM Nr. 251, datë 09.05.2024 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË PËR ULJEN E NUMRIT TË ÇËSHTJEVE TË PRAPAMBETURA NË GJYKATAPostuar Më : 15-05-2024

VENDIM Nr. 224, datë 25.04.2024 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR FORMIMIN PROFESIONAL TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË” Postuar Më : 29-04-2024

VENDIM Nr. 223, datë 25.04.2024 MBI MIRATIMIN E “PLANIT STRATEGJIK 2024 – 2025 PËR TRAJNIMIN FILLESTAR DHE VAZHDUES TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË” Postuar Më : 29-04-2024

VENDIM Nr.24, datë 24.01.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 426, DATË 14.10.2022 “PËR MIRATIMIN E LISTAVE TIP ME AFATET E RUAJTJES SË DOKUMENTEVE GJYQËSORE QË ARKIVOHEN NË GJYKATA”

Postuar Më : 26-01-2024

VENDIM Nr.22, datë 24.01.2024 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE DISIPLINORE PËR NËPUNËSIT CIVILË GJYQËSORË”Postuar Më : 26-01-2024

VENDIM Nr.724, datë 07.12.2023 PËR RINDARJEN ME SHORT TË ÇËSHTJEVE GJYQËSOREPostuar Më : 15-12-2023

VENDIM Nr. 716, Datë 06.12.2023 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT STANDARD TË MARRËDHËNIEVE TË GJYKATAVE ME PUBLIKUN DHE MEDIANPostuar Më : 18-12-2023

V E N D I M Nr. 485, datë 21.09.2023 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË LARTË”Postuar Më : 28-09-2023

VENDIM Nr.445 datë 24.07.2023 PËR MIRATIMIN E FORMULARËVE STANDARD TË REGJISTRIT ELEKTRONIK TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSEPostuar Më : 02-08-2023

 

VENDIM Nr. 328, datë 14.06.2023 PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIMIN NR. 271, DATË 25.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË TË RIORGANIZUAR”.Postuar Më : 22-06-2023

VENDIM Nr. 299, datë 30.05.2023 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË POZICIONEVE TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJË Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr. 298, datë 30.05.2023 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË POZICIONEVE TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANËPostuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr. 272, datë 25.05.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJËPostuar Më : 29-05-2023

VENDIM Nr. 271, datë 25.05.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË TË RIORGANIZUAR (ndryshuar me vendimin nr. 328, datë 14.06.2023)Postuar Më : 22-06-2023

VENDIM Nr. 159, datë 05.04.2023 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE TE KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSORPostuar Më : 14-04-2023

VENDIM Nr.150,datë 29.03.2023 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË POZICIONEVE TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, KATEGORIA E DYTË DHE E TRETË, ME ZYRA SHËRBIMIPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr.149,datë 29.03.2023 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË POZICIONEVE TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, KATEGORIA E DYTË DHE E TRETË, PA ZYRA SHËRBIMIPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr.148,datë 29.03.2023PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË POZICIONEVE TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, KATEGORIA E PARË, ME ZYRË SHËRBIMIPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr.147,datë 29.03.2023 PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË GJYKATAVEPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 141, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORËPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 140, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SARANDËPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 139, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASANPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 138, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM BERATPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 137, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 136, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËRPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 135, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM KUKËSPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 134, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM KORÇËPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 133, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHËPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 132, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM GJIROKASTËRPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 131, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIERPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 130, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 129, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DIBËRPostuar Më : 29-03-2023

UDHËZIM Nr.559, datë 29.12.2022 PËR CAKTIMIN E PROCEDURËS DHE MASËS SË TRAJTIMIT FINANCIAR TË GJYQTARIT PËR SHËRBIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM,PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM DHE CAKTIMIN PËR NJË ÇËSHTJE TË VEÇANTËPostuar Më : 06-01-2023

Vendimi 558 RREGULLORE “PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE DISIPLINORE PËR KANCELARIN, KËSHILLTARIN DHE NDIHMËSIN LIGJOR”KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHMPostuar Më : 06-01-2023

VENDIM Nr. 556, datë 29.12.2022 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË POZICIONEVE TË NËPUNËSVE CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSVE TË TJERË TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr.554,datë 29.12.2022 PËR NDARJEN ME SHORT TË ÇËSHTJEVE GJYQËSOREPostuar Më : 06-01-2023

UDHËZIM Nr.48,datë 08.02.2022 PËR MËNYRËN DHE PROCEDURËN E KOMPENSIMIT, PËR ORËT SHTESË TË KRYERA MBI KOHËN NORMALE TË PUNËS, NGA NËPUNËSIT CIVILË GJYQËSORË DHE PUNONJËSIT E TJERË ADMINISTRATIVË, NË GJYKATËPostuar Më : 30-03-2022

VENDIM Nr.35,datë 26.01.2022 PËR KRIJIMIN DHE VËNIEN NË FUNKSION TË REGJISTRIT ELEKTRONIK TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSEPostuar Më : 03-02-2022

VENDIM Nr.528,datë 10.11.2021 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 75, DATË 23.05.2019,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN E KANDIDATËVE PËR GJYQTARË, PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË GJYQTARËVE DHE PËR EMËRIMIN E GJYQTARËVE TË GJYKATËS SË LARTË”Postuar Më : 16-11-2021

VENDIM Nr.505, datë 21.11.2022 PËR FILLIMIN E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr. 426, datë 14.10.2022 PËR MIRATIMIN E LISTAVE TIP ME AFATET E RUAJTJES SË DOKUMENTEVE GJYQËSORE QË ARKIVOHEN NË GJYKATA (Ndryshuar me vendimin nr. 24, datë 24.01.2024)

Postuar Më : 25-01-2024

VENDIM Nr.443, datë 05.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES“PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË KËRKESËS SË SINJALIZUESIT PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR”Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 442, datë 05.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR” Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 441, datë 05.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SHQYRTIMIN E PRAKTIKAVE KORRUPTIVE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR”Postuar Më : 06-10-2021

 

VENDIM Nr. 325, datë 22.07.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 643, DATË 23.12.2020 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË KATEGORIVE PUNONJËSVE TË GJYKATËS SË LARTË”.Postuar Më : 29-07-2021

 
 
 
 
 

VENDIM Nr.643, datë 23.12.2020 Ndyshuar me vendimin nr. 325, datë 22.07.2021 të Këshillit të Lartë GjyqësorPËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË KATEGORIVE TË PUNONJËSVE TË GJYKATËS SË LARTË Postuar Më : 05-01-2021 

VENDIM NR.622 DATË 10.12.2020 PËR LËVIZJEN PARALELE NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSORPostuar Më : 07-01-2021 

VENDIM Nr.495, datë 21.10.2020 PËR KRIJIMIN E NJËSIVE TË SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATAVE TË APELIT

VENDIM Nr. 424, datë 12.10.2020 PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË REKRUTIMIT TË KANDIDATIT PËR KANCELAR, PËR KËSHILLTAR OSE PËR NDIHMËS LIGJOR

VENDIM Nr. 338, datë 24.09.2020 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E STATUSIT TË NËPUNESIT CIVIL GJYQËSOR, PUNONJËSVE NË DETYRË NË GJYKATAPostuar Më : 07-01-2021 

 
 
 
 
 
 
Back to top