Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Këshilli i Lartë Gjyqësor është i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, si një ndër objektivat e tij kryesorë. Këshilli i Lartë Gjyqësor synon përmirësimin e marrëdhënieve të gjyqësorit me median dhe publikun, lehtësimin e të kuptuarit prej publikut të mjeteve dhe mënyrës së komunikimit me gjykatat, të veprimtarisë dhe shërbimeve që ofrohen nga gjykatat, të mënyrës së marrjes së vendimeve dhe kufizimet në punën e gjyqtarëve. Transparenca, ndershmëria, llogaridhënia dhe besueshmëria janë parimet udhëheqëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe komunikimi do të kryhet në mënyrë profesionale, në çdo kohë.  

PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR

RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN

 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Adresa: Godina “Poli i Drejtësisë”, Rr. ‘Ana Komnena’ Tirane

Email: media@klgj.al

Website: www.klgj.al

Anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, e caktuar për Marrëdhëniet me Median dhe Publikun
 
 
 
 
Koordinatori për të drejtën e informimit 
 
Znj. Blerta Ngucaj – blerta.ngucaj@klgj.al

 

 

Back to top