Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Në mbështetje të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë”, me qëllim përmbushjen e detyrimeve ligjore të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në kuadër të transparencës së veprimtarisë së KLGJ, Këshilli i Lartë Gjyqësor bënë thirrje publike për shfaqje interesi për 1 (një) Arkitekt/Projektues, që do të ofrojë shërbimin hartim projekt-zbatimi me objekt “Riorganizim ambientesh të brendshme në Këshillin e Lartë Gjyqësor”.

More
 
 
Back to top