Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

“Raport mbi veprimtarinë e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, për vitin 2023” – miratuar me vendimin e Këshillit nr. 51, datë 07.02.2024. Postuar Më : 16-04-2024

“Raport vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2023”- miratuar me vendimin e Këshillit nr. 50, datë 07.02.2024. Postuar Më : 16-04-2024

“Raport vjetor i Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 2023” – miratuar me vendimin e Këshillit nr. 32, datë 31.01.2024. Postuar Më : 16-04-2024

“Raport vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit Disiplinor gjatë vitit 2023” , miratuar me vendimin e Këshillit nr. 33, datë 31.01.2024.  Postuar Më : 16-04-2024

RAPORTIT MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS PËR VITIN 2021 BASHKELIDHUR VENDIMI Nr.71,datë 23.02.2022Postuar Më : 28-03-2022

RAPORTIT TË PUNËS SË KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË ETIKËS DHE VEPRIMTARISË PROFESIONALE PËR VITIN 2021 BASHKELIDHUR VENDIMI Nr.70,datë 23.02.2022Postuar Më : 28-03-2022

RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT DISIPLINOR PËR VITIN 2021 BASHKELIDHUR VENDIMI Nr.69,datë 23.02.2022Postuar Më : 28-03-2022

RAPORTI VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK ADMINISTRIMIT DHE BUXHETIT PËR VITIN 2021” BASHKELIDHUR VENDIMIT Nr.47 datë 08.02.2022 Postuar Më : 28-03-2022

RAPORTI VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS PËR VITIN 2020 (BASHKËLIDHUR VENDIM NR. 150, DATË 08.04.2021) Postuar Më : 8-04-2021

RAPORTI VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT DISIPLINOR PËR VITIN 2020 (BASHKËLIDHUR VENDIM NR. 86, DATË 11.03.2021) Postuar Më : 11-03-2021

RAPORTI VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË ETIKËS DHE VEPRIMTARISË PROFESIONALE VITIN 2020 (BASHKËLIDHUR VENDIM VENDIM NR. 74, DATË 04.03.2021) Postuar Më : 5-03-2021

RAPORTI VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK, ADMINISTRIMIT DHE BUXHETIT PËR VITIN 2020 (BASHKËLIDHUR VENDIM NR. 39, DATË 04.02.2021)Postuar Më : 05-02-2021

Back to top