Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VENDIM Nr. 271, datë 29.05.2024 MBI NDRYSHIMIN E DESTINACIONIT TË PËRDORIMIT TË FONDEVE NË SHPENZIME KORRENTE, NË PROGRAMET 01110 DHE KLGJ 03310, PËR VITIN BUXHETOR 2024Postuar Më : 31-05-2024

VENDIM Nr. 270, datë 29.05.2024 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E DISA AUTOMJETEVE NË SISTEMIN GJYQËSORPostuar Më : 31-05-2024

VENDIM Nr. 269, datë 29.05.2024 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E DISA AKTIVEVE NËPËR GJYKATAPostuar Më : 31-05-2024

VENDIM Nr. 263, datë 16.05.2024 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 20-05-2024

VENDIM Nr. 249, datë 02.05.2024 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 03-05-2024

VENDIM Nr. 228, datë 26.04.2024 MBI MIRATIMIN KËRKESAVE BUXHETORE PËR PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM (PBA) 2025-2027, PËR SISTEMIN GJYQËSOR, (FAZA E PARË)Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr.225, datë 25.04.2024 MBI PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR TRAJNERË EKSPERTË E LEHTËSUES QË DO TË OFROJNË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR DHE VAZHDUES PËR NËPUNËSIT CIVILË GJYQËSOR

VENDIM Nr.210, datë 25.04.2024 PËR MIRATIMIN E “RAPORT MBI GJENDJEN E SISTEMIT GJYQËSOR DHE VEPRIMTARINË E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR VITIN 2023”

VENDIM Nr. 203, datë 17.04.2024 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310, NË SHPENZIME KAPITALE, PËR VITIN BUXHETOR 2024Postuar Më : 19-04-2024

VENDIM Nr.202, datë 17.04.2024 MBI SHPËRNDARJEN DHE RISHPËRNDARJEN E DISA AUTOMJETEVE, NË SISTEMIN GJYQËSORPostuar Më : 19-04-2024

VENDIM Nr.175, datë 03.04.2024 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 05-04-2024

VENDIM Nr. 129, datë 13.03.2024 MBI SHPËRNDARJEN E DISA PAJISJEVE TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, NË GJYKATAT E TË TRE NIVELEVE Postuar Më : 19-03-2024

VENDIM Nr. 71, datë 20.02.2024 PËR MIRATIMIN E “RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KËSHILLTARIT PËR ETIKËN PËR VITIN 2023”.Postuar Më : 22-02-2024

VENDIM Nr. 62, datë 15.02.2024 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR SHQYRTIMIN E ANKIMEVE KUNDËR VENDIMEVE TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR ARKIVIMIN E ANKIMIT OSE PUSHIMIN E HETIMIT NDAJ NJË GJYQTARI, VITI 2023 Postuar Më : 16-02-2024

VENDIM Nr. 60, datë 07.02.2024 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 08-02-2024

VENDIM Nr. 55, datë 07.02.2024 PËR NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VERIFIKIMIN E KANDIDATËVE PËR NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR KANCELAR DHE/OSE PËR NDIHMËS LIGJOR PËR VITIN AKADEMIK 2024-2025Postuar Më : 08-02-2024

VENDIM Nr. 54, datë 07.02.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 15, DATË 22.01.2019 “MBI NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL NË KUADËR TË PROCESIT TË RIVLERËSIMIT KALIMTAR TË GJYQTARËVE” TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.602, DATË 23.12.2021 DHE ME VENDIMIN NR.88, DATË 09.03.2022.Postuar Më : 08-02-2024

VENDIM Nr. 53, datë 07.02.2024 MBI DETAJIMIN E FONDIT TË VEÇANTË PËR SISTEMIN GJYQËSOR, PËR VITIN BUXHETOR 2024Postuar Më : 08-02-2024

VENDIM Nr. 52, datë 07.02.2024 MBI TRANSFERIMIN E DY AUTOMJETEVE, PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR.Postuar Më : 08-02-2024

VENDIM Nr. 51, datë 07.02.2024 PËR MIRATIMIN E “RAPORT MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS PËR VITIN 2023”Postuar Më : 08-02-2024

VENDIM Nr. 50, datë 07.02.2024 PËR MIRATIMIN E “RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK, ADMINISTRIMIT DHE BUXHETIT PËR VITIN 2023Postuar Më : 13-02-2024

VENDIM Nr.33, datë 31.01.2024 PËR MIRATIMIN E “RAPORTI VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT DISIPLINOR GJATË VITIT 2023”Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.32, datë 31.01.2024 PËR MIRATIMIN E “RAPORT VJETOR I VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË ETIKËS DHE VEPRIMTARISË PROFESIONALE PËR VITIN 2023”Postuar Më : 05-02-2024

VENDIM Nr.23, datë 24.01.2024 PËR KRIJIMIN E “E-MAIL SERVER” PËR POSTËN ELEKTRONIKE ZYRTARE TË SISTEMIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISËPostuar Më : 26-01-2024

VENDIM Nr. 20, datë 18.01.2024 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 11, datë 18.01.2024 PËRNJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 302, DATË 05.06.2023 “PËR NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DUHET TË PLOTËSOJË MAGJISTRATI (GJYQTAR) PËR TË PËRFITUAR KREDI PËR BANIM, SI DHE MIRATIMIN E LISTËS SË MAGJISTRATËVE (GJYQTARË) PËRFITUES NGA SKEMA E SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDISË ”, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 10, datë 18.01.2024 PËR PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR SHQYRTIMIN E ANKIMEVE KUNDËR VENDIMEVE TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR ARKIVIMIN E ANKIMIT OSE PUSHIMIN E HETIMIT NDAJ NJË GJYQTARI, PËR VITIN 2024Postuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 8, datë 18.01.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 13, DATË 18.01.2019 TË KLGJ “MBI NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME”, I NDRYSHUAR”Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr. 743, datë 28.12.2023 PËR DETAJIMIN E BUXHETIT VJETOR, VITI 2024, PËR SISTEMIN GJYQËSOR Postuar Më : 08-01-2024

VENDIM Nr.742, datë 26.12.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.13 DATË 18.01.2019 TË KLGJ “MBI NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME” I NDRYSHUARPostuar Më : 27-12-2023

VENDIM Nr.741,datë 26.12.2023 PËR DETAJIMIN E FONDEVE BUXHETORE SHTESË NË SHPENZIME KORRENTE, NË BUXHETIN E VITIT 2023, PËR SISTEMIN GJYQËSOR

Postuar Më : 27-12-2023

VENDIM Nr. 719, datë 06.12.2023 MBI TRAJTIMIN FINANCIAR TË MAGJISTRATËVE, PROFILI GJYQTARË, TË DIPLOMUAR NË VITIN AKADEMIK 2022 – 2023Postuar Më : 07-12-2023

 

VENDIM Nr. 709, datë 04.12.2023 MBI TRANSFERIMIN E NJË AUTOMJETI (AUTOVETURË), NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SARANDËPostuar Më : 05-12-2023

VENDIM Nr. 695, datë 21.11.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 12, DATË 18.01.2019 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”, I NDRYSHUARPostuar Më : 23-11-2023

VENDIM Nr. 689, datë 15.11.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 16-11-2023

VENDIM Nr. 673, datë 08.11.2023 PËR DETAJIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE PËR VITIN 2023Postuar Më : 09-11-2023

VENDIM Nr. 661, datë 02.11.2023 PËR PËRLLOGARITJEN E PAGËS REFERUESE BAZË TË MAGJISTRATIT (GJYQTAR), PËR PERIUDHËN 1 JANAR 2019 DERI MË 08 JANAR 2023

Postuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr. 641, datë 26.10.2023 MBI MIRATIMIN PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI TË DISA AKTIVEVE, NË DY GJYKATAPostuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr. 640, datë 26.10.2023 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310, NË SHPENZIME KORRENTE, PËR VITIN 2023Postuar Më : 27-10-2023

VENDIM Nr.541, datë 12.10.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 13-10-2023

VENDIM Nr.522, datë 05.10.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr. 496, datë 21.09.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 22-09-2023

VENDIM Nr.475, datë 13.09.2023 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310, SHPENZIME KORRENTE, PËR VITIN BUXHETOR 2023Postuar Më : 22-09-2023

VENDIM Nr. 476, datë 13.09.2023 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E DISA AUTOMJETEVE (AUTOVETURA), NË SISTEMIN GJYQËSOR.Postuar Më : 14-09-2023

VENDIM Nr. 475, datë 13.09.2023 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310, SHPENZIME KORRENTE, PËR VITIN BUXHETOR 2023.Postuar Më : 14-09-2023

VENDIM Nr. 472, datë 24.08.2023 MBI MIRATIMIN KËRKESAVE BUXHETORE PËR PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026 (PBA 24-26), PËR SISTEMIN GJYQËSOR, (FAZA E DYTË) Postuar Më : 24-08-2023

VENDIM Nr. 447, datë 24.07.2023 MBI NDRYSHIMIN E DESTINANCIONIT DHE TRANSFERIMIN E FONDEVE NË PROGRAMIN 03310, SHPENZIME KAPITALE, PËR VITIN BUXHETOR 2023. Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 446, datë 24.07.2023 MBI SHPËRNDARJEN E AKTIVEVE (PAJISJEVE ELEKTRONIKE DHE ASETEVE TË NDRYSHME SOFTWARE), NË GJYKATAT E TË TRE NIVELEVE. Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 444, datë 24.07.2023 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE NIVELIT TË PAGAVE PËR ADMINISTRATËN GJYQËSORE. Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 443, datë 24.07.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 157, DATË 20.04.2022 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”, I NDRYSHUAR.Postuar Më : 26-07-2023

VENDIM Nr. 441, datë 19.07.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 21-07-2023

VENDIM Nr. 362, datë 13.07.2023 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310, PËR VITIN BUXHETOR 2023 Postuar Më : 17-07-2023

VENDIM Nr. 361, datë 13.07.2023 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E MJETEVE TË TRANSPORTIT (AUTOVETURA DHE MOTOÇIKLETË), NË GJYKATAT ADMINISTRATIVE Postuar Më : 17-07-2023

VENDIM Nr. 355, datë 06.07.2023 MBI MIRATIMIN PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI DHE TRANSFERIMIN PA PAGESË TË SERVERIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR.Postuar Më : 11-07-2023

VENDIM Nr. 354, datë 06.07.2023 MBI MIRATIMIN PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI TË DISA AKTIVEVE, NË DISA GJYKATAPostuar Më : 11-07-2023

VENDIM Nr. 353, datë 06.07.2023 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E MJETEVE TË TRANSPORTIT (AUTOVETURA DHE MOTOÇIKLETA), NË DISA GJYKATAPostuar Më : 11-07-2023

VENDIM Nr. 302, datë 05.06.2023 PËR NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DUHET TË PLOTËSOJË MAGJISTRATI (GJYQTAR) PËR TË PËRFITUAR KREDI PËR BANIM, SI DHE MIRATIMIN E LISTËS SË MAGJISTRATËVE (GJYQTARË) PËRFITUES NGA SKEMA E SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDISËPostuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr.278, datë 25.05.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 29-05-2023

VENDIM Nr. 232, datë 11.05.2023 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310, PËR VITIN BUXHETOR 2023 Postuar Më : 15-05-2023

VENDIM Nr. 198, datë 26.04.2023 MBI MIRATIMIN KËRKESAVE BUXHETORE PËR PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026 (PBA 24-26), PËR SISTEMIN GJYQËSOR, (FAZA E PARË)Postuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr.196,datë 26.04.2023 PËR MIRATIMIN E “RAPORT MBI GJENDJEN E SISTEMIT GJYQËSOR DHE VEPRIMTARINË E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR VITIN 2022”Postuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr. 142, datë 28.03.2023 MBI MIRATIMIN PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI DHE TRANSFERIMIN PA PAGESË TË GJENERATORIT DHE UPS QENDROREPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 127, datë 15.03.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 16-03-2023

VENDIM Nr. 109, datë 13.03.2023 PËR MIRATIMIN PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI TË DISA AKTIVEVE, NË DISA GJYKATA Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr. 108, datë 13.03.2023 PËR RISHPËRNDARJEN E MJETEVE TË TRANSPORTIT (AUTOVETURA DHE MOTOÇIKLETË), NË DISA GJYKATA Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr. 89, datë 23.02.2023 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KËSHILLTARIT PËR ETIKËN PËR VITIN 2022Postuar Më : 01-03-2023

VENDIM Nr. 88, datë 23.02.2023 PËR MIRATIMIN E “RAPORTI VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT DISIPLINOR GJATË VITIT 2022”Postuar Më : 01-03-2023

VENDIM Nr. 87, datë 23.02.2023 PËR MIRATIMIN E “RAPORT 3 VJEÇAR PERIODIK PËR SISTEMIN E VLERËSIMIT DHE RAPORT VJETOR PËR VEPRIMTARI TË TJERA TË KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË ETIKËS DHE VEPRIMTARISË PROFESIONALPostuar Më : 01-03-2023

VENDIM Nr. 86, datë 23.02.2023 PËR MIRATIMIN E “RAPORT MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS PËR VITIN 2022Postuar Më : 01-03-2023

VENDIM Nr. 85, datë 23.02.2023 PËR MIRATIMIN E “RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK, ADMINISTRIMIT DHE BUXHETIT PËR VITIN 2022”Postuar Më : 01-03-2023

VENDIM Nr. 82, datë 16.02.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 17-02-2023

VENDIM Nr. 79, datë 16.02.2023 PËR DETAJIMIN E FONDIT TË VEÇANTË PËR SISTEMIN GJYQËSOR, PËR VITIN 2023Postuar Më : 17-02-2023

VENDIM Nr. 67, datë 09.02.2023 PËR NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VERIFIKIMIN E KANDIDATËVE PËR NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR KANCELAR DHE/OSE PËR NDIHMËS LIGJOR PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 14-02-2023

VENDIM NR. 53, DATË 27.01.2023 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30-01-2023

VENDIM Nr. 34, datë 19.01.2023 PËR PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR SHQYRTIMIN E ANKIMEVE KUNDËR VENDIMEVE TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR ARKIVIMIN E ANKIMIT OSE PUSHIMIN E HETIMIT NDAJ NJË GJYQTARI, PËR VITIN 2023 Postuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 562, datë 29.12.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr. 560, datë 29.12.2022 PËR DETAJIMIN E BUXHETIT VJETOR 2023, PËR SISTEMIN GJYQËSOR.Postuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr. 550, datë 22.12.2022 PËR PAKËSIMIN E FONDEVE NË SISTEMIN GJYQËSOR, NË ZBATIM TË AKTIT NORMATIV NR. 17, DATË 01.12.2022, PËR VITIN 2022Postuar Më : 27-12-2022

VENDIM Nr. 524, datë 06.12.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 252, DATË 07.07.2022Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 252, datë 07.07.2022 PËR CAKTIMIN E GJYKATAVE DHE GJYQTARËVE UDHËHEQËS GJATË PRAKTIKËS PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS,VITI AKADEMIK 2022-2023 Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 521, datë 06.12.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2021, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E SHPALLUR ME VENDIMIN NR.178 DATË 11.05.2022Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 520, datë 06.12.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË,TË KANDIDATËVE NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 178, DATË 11.05.2022Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 519, datë 06.12.2022 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT, Z.{…}, AKTUALISHT ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËSPostuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr. 518, datë 01.12.2022 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 32022, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…}, ME FUNKSION GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËSPostuar Më : 01-12-2022

VENDIM Nr.515,datë 21.11.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 280, DATË 10.12.2019, “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT”, I NDRYSHUARPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.504,datë 21.11.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.503,datë 21.11.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.502 datë 21.11.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.501,datë 21.11.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.500, datë 21.11.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr.499,datë 21.11.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr. 487, datë 14.11.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 14-11-2022

VENDIM Nr. 486, datë 14.11.2022 PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË, KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROCEDURËN E KOMANDIMITPostuar Më : 14-11-2022

VENDIM Nr.458,datë 02.11.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 03-11-2022

VENDIM Nr. 441, datë 01.11.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR GJYQTAREN {…}, PËR PËRIUDHËN E VLERËSIMIT 2018-2020, GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTËPostuar Më : 02-11-2022

VENDIM Nr. 440, datë 01.11.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMITPostuar Më : 02-11-2022

VENDIM Nr. 435, datë 25.10.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 25-10-2022

VENDIM Nr. 433, datë 18.10.2022 MBI RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310 BUXHETI GJYQËSOR, NË SHPENZIME KORRENTE, PËR VITIN BUXHETOR 2022Postuar Më : 18-10-2022

VENDIM Nr. 431, datë 18.10.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 125, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 07-12-2022

UDHËZIM Nr. 427, datë 14.10.2022 PËR PËRDORIMIN DHE HEDHJEN E TË DHËNAVE NË SISTEMIN E INTEGRUAR TË TË DHËNAVE TË DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR, NGA GJYKATAT E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISËPostuar Më : 14-10-2022

 

VENDIM Nr. 425, datë 14.10.2022 PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË MINISTRINË E DREJTËSISË,KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROCEDURËN E KOMANDIMITPostuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr. 424, datë 14.10.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË SHPALLJES SË KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË MINISTRINË E DREJTËSISË, PËR POZICIONIN “DREJTOR I DREJTORISË SË MONITORIMIT TË PROFESIONEVE TË LIRAPostuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr.415,datë 10.10.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 252, DATË 07.07.2022Postuar Më : 10-10-2022

VENDIM Nr. 410, datë 04.10.2022 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT,Z.{…},NË DETYRËN E ZËVENDËSKRYETARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 05-10-2022

VENDIM Nr. 409, datë 04.10.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 05-10-2022

VENDIM Nr.405,datë 04.10.2022 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE TË GJYKATAVE PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA ,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 05-10-2022

VENDIM Nr. 403, datë 29.09.2022 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 22022, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…},ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 399, Datë 23.09.2022 PËR TRANSFERIMIN AUTOMJETEVE TË REJA DHE NË PËRDORIM, NË SISTEMIN GJYQËSORPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.388,datë 19.09.2022 PËR RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310 BUXHETI GJYQËSOR, NË SHPENZIME KORRENTE, PËR VITIN BUXHETOR 2022Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.387,datë 19.09.2022 PËR RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310 BUXHETI GJYQËSOR, NË SHPENZIME KAPITALE (INVESTIME), PËR VITIN BUXHETOR 2022Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.386,datë 19.09.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 503, DATË 25.10.2021 “MBI TRANSFERIMIN AUTOMJETEVE TË REJA DHE ATYRE NË PËRDORIM, NË SISTEMIN GJYQËSOR”Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.385,datë 19.09.2022 PËR TRANSFERIMIN E SELISË SË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS NË SELINË E GJYKATËS SË APELIT DURRËSPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 380, datë 19.09.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 132, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLITPostuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr. 374, datë 13.09.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 371, Datë 13.09.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PERIUDHA E VLERËSIMIT 2017-2019,PËR GJYQTARËT PJESË E PROGRAMIT TË VLERËSIMEVE PËR VITIN 2021Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 362, datë 08.09.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr. 361, datë 15.8.2022 MBI PAKËSIMIN E FONDEVE NË SISTEMIN GJYQËSOR, NË ZBATIM TË AKTIT NORMATIV NR. 12, DATË 29.07.2022, PËR VITIN 2022Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr. 360, datë 15.8.2022 MBI MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË KËRKESAVE BUXHETORE PËR PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025 (PBA 23-25), FAZA E DYTË, PËR SISTEMIN GJYQËSORPostuar Më : 07-12-2022

VENDIM Nr.351,datë 27.7.2022 MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË DËRGUARA NGA KONTROLLI I LARTË I SHTETITPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 318, datë 21.07.2022 PËR SHPALLJEN E POZICIONEVE TË LIRA PËR GJYQTARËT E EMËRUAR MË DATË 20.07.2022, TË DIPLOMUAR NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TREVJEÇAR TË FORMIMIT FILLESTAR 2019-2022Postuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr.266,datë 15.07.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30-09-2022

VENDIM Nr.265,datë 15.07.2022 PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ.{…} ({…}) PËR POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTËPostuar Më : 30-09-2022

VENDIM Nr.264,datë 15.07.2022 PËRNJË SHTESË NË VENDIMIN NR.125, DATË 04.04.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30-09-2022

VENDIM Nr.262, datë 15.07.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË RISHPALLUR ME VENDIMIN NR. 135, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30-09-2022

VENDIM Nr.261,datë 15.07.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 128 DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30-09-2022

VENDIM Nr.260,datë 15.07.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…},Postuar Më : 30-09-2022

VENDIM Nr. 242, datë 30.06.2022 PËR PËRDITËSIMIN E TRUPËS SË GJYQTARËVE UDHËHEQËS PËR PERIUDHËN 2021-2024. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM Nr. 241, Datë 30.06.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËS. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM Nr. 239, Datë 30.06.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË  GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM Nr. 237, datë  30.06.2022 PËR SHPËRNDARJEN E MOTOÇIKLETAVE NË DISA GJYKATA. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM Nr. 236, datë  30.06.2022 PËR RISHPËRNDARJEN (TRANSFERIMIN) E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310, BUXHETI GJYQËSOR, PËR VITIN BUXHETOR 2022. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM NR. ­­­220, DATË 20.06.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.178, DATË 11.05.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-06-2022

VENDIM Nr.218,datë 16.06.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 17-06-2022

VENDIM Nr.216,Datë 16.06.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËSPostuar Më : 17-06-2022

VENDIM Nr.214,datë 16.06.2022 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR, NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR NË GJYKATAT E APELIT

Postuar Më : 17-06-2022

VENDIM Nr. 213, datë 16.06.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE FITUES NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR NDIHMËS LIGJORË, VITI AKADEMIK 2022-2023
(shtuar me vendimin nr. 522, datë 06.12.2022)
Postuar Më : 06-12-2022

VENDIM Nr.211, datë 10.06.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VLERËSUES DHE PROPOZIMIT TË GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS MBI RIORGANIZIMIN E RRETHEVE GJYQËSORE DHE KOMPETENCAVE TOKËSORE TË GJYKATAVEPostuar Më : 13-06-2022

VENDIM NR. 209, DATË 09.06.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË. Postuar Më : 10-06-2022

VENDIM Nr.197,datë 27.05.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR,NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 30-05-2022

VENDIM Nr.195,Datë 27.05.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 30-05-2022

VENDIM Nr.194, datë 27.05.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 571, DATË 07.12.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30-05-2022

VENDIM Nr.193, Datë 27.05.2022PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM NËGJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATËVE NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR TRE POZICIONET E SHPALLURA TË LIRA,PËRKATËSISHT ME VENDIMET NR.535, NR.536, NR.537, DATË 17.11.2021Postuar Më : 30-05-2022

VENDIM NR. 191, DATË 17.05.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 19-05-2022

VENDIM NR. 190, DATË 17.05.2022 MBI MIRATIMIN PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI TË DISA AKTIVEVE, NË DISA GJYKATA. Postuar Më : 19-05-2022

VENDIM NR. 189, DATË 17.05.2022 MBI TRANSFERIMIN E FONDEVE BUXHETORE NË SHPENZIME KAPITALE (INVESTIME), PROGRAMI 03310, BUXHETI GJYQËSOR, PËR VITIN 2022. Postuar Më : 19-05-2022

VENDIM NR. 184, DATË 11.05.2022 PËR MIRATIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR SISTEMIN GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI 2022-2024. Postuar Më : 23-05-2022

VENDIM NR. 178, DATË 11.05.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, PËR SHKAK TË PËRFUNDIMIT TË MANDATIT TË Z.{…}. Postuar Më : 11-05-2022

VENDIM Nr.173,datë 05.05.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 07-05-2022

VENDIM Nr.172,datë 05.05.2022 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 7/2021 TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATËVE Z.{…} DHE Z.{…}J ME FUNKSION GJYQTARË NË GJYKATËN E APELIT VLORËPostuar Më : 07-05-2022

VENDIM PARAPRAK NR. 164, DATË 05.05.2022 PËR  “PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 82, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”. Postuar Më : 19-05-2022

VENDIM Nr.159, datë 28.04.2022 MBI MIRATIMIN KËRKESAVE BUXHETORE PËR PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025 (PBA 23-25), PËR SISTEMIN GJYQËSOR, (FAZA E PARË)Postuar Më : 29-04-2022

VENDIM Nr.157,datë 20.04.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.12 DATË 18.01.2019, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”, I NDRYSHUARPostuar Më : 22-04-2022

VENDIM NR. 156, DATË 20.04.2022 PËR MIRATIMIN E “RAPORT MBI GJENDJEN E SISTEMIT GJYQËSOR DHE VEPRIMTARINË E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR VITIN 2021”. Postuar Më : 28-04-2022

VENDIM NR. 151, DATË 14.04.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 14-04-2022

VENDIM Nr.145,datë 06.04.2022 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.293, DATË 06.07.2021 TË KLGJ “PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E UDHËZUESIT STANDARD TË SHTYPIT”Postuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.144,datë 06.04.2022 PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI PËR KRYERJEN E DETYRAVE NË LIDHJE ME MARRËDHËNIET ME PUBLIKUNPostuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.143,datë 06.04.2022 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE ORGANIKËS SË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISËPostuar Më : 13-04-2022

VENDIM NR.142, DATË 06.04.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-04-2022

VENDIM NR. 141, DATË 06.04.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 117 DHE NR. 118, DATË 01.0142021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 23-05-2022

VENDIM NR.140, DATË 06.04.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 181, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-04-2022

VENDIM NR.139, DATË 06.04.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 179, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-04-2022

VENDIM Nr.138,datë 06.04.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,Postuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr. 137, datë 06.04.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 30, DATË 25.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 20-04-2022

VENDIM NR.136, DATË 06.04.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 395, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-04-2022

VENDIM NR.135 ,DATË 06.04.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 394, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 06-04-2022

VENDIM NR. 134, DATË 06.04.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 19-04-2022

VENDIM Nr.127,datë 04.04.2022 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 1/2021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATES ZNJ. EVJENI SINOJMERI, ME FUNKSION GJYQTARE NË GJYKATËN E APELIT TIRANËPostuar Më : 05-04-2022

VENDIM Nr.126,datë 04.04.2022 PËR MIRATIMIN E “KOMENTE DHE SUGJERIME MBI REZULTATET E VLERËSIMIT PARAPRAK NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS TË KANDIDATEVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023” Postuar Më : 05-04-2022

VENDIM Nr.125, datë 04.04.2022 PËRMIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023,
PËR NDIHMËS LIGJORË
Postuar Më : 05-04-2022

VENDIM Nr.120,datë 29.03.2022 PËR TRANSFERIMIN E FONDEVE BUXHETORE NË PROGRAMIN 03310, SHPENZIME KAPITALE (INVESTIME) NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE, PËR VITIN 2022Postuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.119,datë 29.03.2022 PËR PAKËSIMIN E FONDEVE NË SISTEMIN GJYQËSOR, NË ZBATIM TË AKTIT NORMATIV NR. 3, DATË 12.3.2022, PËR VITIN 2022Postuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.118,datë 29.03.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2021,Postuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.102, datë 25.03.2022 PËR MIRATIMIN E VLERËSIMIT DHE PIKËZIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE, SI DHE TË LISTËS SË KANDIDATËVE MË TË MIRË QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË Postuar Më : 20-04-2022

VENDIM Nr.95, datë 09.03.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.94,Datë 09.03.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMITPostuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.93, Datë 09.03.2022 PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË PAPËRFUNDUARA PËR SHKAK TË PËRFUNDIMIT TË QËNDRIMIT NË DETYRË TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Z.{…}Postuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.90,datë 09.03.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.7, DATË 17.01.2022 DATË 17.01.2022 “PËR PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR SHQYRTIMIN E ANKIMEVE KUNDËR VENDIMEVE TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR ARKIVIMIN E ANKIMIT OSE PUSHIMIN E HETIMIT NDAJ NJË GJYQTARI, PËR VITIN 2022”, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.89,datë 09.03.2022 PËR MIRATIMIN E ZGJEDHJES SË ANËTARIT NË VENDIN VAKANT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSORPostuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.88,datë 09.03.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 15, DATË 22.01.2019 MBI NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL NË KUADËR TË PROCESIT TË RIVLERËSIMIT KALIMTAR TË GJYQTARËVE” TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.602, DATË 23.12.2021Postuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.87 datë 09.03.2022 PËR NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR VERIFIKIMIN E KANDIDATËVE PËR NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR KANCELAR OSE PËR NDIHMËS LIGJOR PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.86,datë 09.03.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 315, DATË 22.07.2021, TË NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 521, DATË 03.11.2021Postuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.85, datë 08.03.2022 “PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE GJYQTARËVE QË DO TË MARRIN PJESË NË HEDHJEN E SHORTIT PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT NË KOLEGJIN ZGJEDHOR GJYQËSOR”Postuar Më : 9-03-2022

VENDIM Nr.82,datë 02.03.2022 MBI ZGJEDHJEN E Z.{…} ZËVENDËSKRYETAR TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 3-03-2022

VENDIM Nr.79, datë 02.03.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.13 DATË 18.01.2019 TË KLGJ “MBI NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME”, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 601, DATË 23.12.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 3-03-2022

VENDIM Nr.74,datë 23.02.2022 PËR TRANSFERIMIN E FONDEVE BUXHETORE NË ARTIKULLIN 230, SHPENZIME KAPITALE (INVESTIME), PROGRAMI 03310, BUXHETI GJYQËSOR, PËR VITIN 2022Postuar Më : 24-02-2022

VENDIM Nr.73, datë 23.02.2022 PËR DETAJIMIN E FONDIT TË VEÇANTË PËR SISTEMIN GJYQËSOR DHE NË SHPENZIME KORRENTE (ARTIKULLI 606) NË PROGRAMIN 03310, PËR VITIN 2022Postuar Më : 24-02-2022

VENDIM Nr.72, datë 23.02.2022 PËR DETAJIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE PËR VITIN 2022Postuar Më : 24-02-2022

VENDIM Nr.71,datë 23.02.2022 PËR MIRATIMIN E “RAPORTIT MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS PËR VITIN 2021”Postuar Më : 28-03-2022

VENDIM Nr.70,datë 23.02.2022 PËR MIRATIMIN E “RAPORTIT TË PUNËS SË KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË ETIKËS DHE VEPRIMTARISË PROFESIONALE PËR VITIN 2021”Postuar Më : 28-03-2022

VENDIM Nr.69,datë 23.02.2022 PËR MIRATIMIN E “RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT DISIPLINOR PËR VITIN 2021Postuar Më : 28-03-2022

VENDIM Nr.53, datë 08.02.2022 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 15-02-2022

VENDIM Nr.51,datë 08.02.2022 PËR MIRATIMIN E “RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KËSHILLTARIT PËR ETIKËN PËR VITIN 2021”Postuar Më : 15-02-2022

VENDIM Nr.47, datë 08.02.2022 PËR MIRATIMIN E “RAPORTIT VJETOR MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PLANIFIKIMIT STRATEGJIK, ADMINISTRIMIT DHE BUXHETITPËR VITIN 2021”Postuar Më : 15-02-2022

VENDIM Nr.41,datë 31.01.2022 PËR NUMRIN E KANDIDATËVE QË DO TË PRANOHEN NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS,PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023Postuar Më : 15-02-2022

VENDIM Nr. 27, Datë 17.01.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 571, DATË 07.12.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 26, Datë 17.01.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONET E LIRA  TË SHPALLURA ME VENDIMET E DATËS 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 25, datë 17.01.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 57, DATË 16.02.2021; VENDIMIN NR. 58, DATË 16.02.2021; VENDIMIN NR. 231, DATË 02.06.2021; VENDIMIN NR. 390, DATË 22.09.2021; VENDIMIN NR. 393, DATË 22.09.2021 DHE VENDIMIN NR. 394, DATË 22.09.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 24, datë 17.01.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 178, DATË 29.04.2021 “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 117, NR. 118, NR. 119 DHE NR. 120, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”, DHE VENDIMIN NR. 333, DATË 28.07.2021 “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 287, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 23, datë 17.01.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 218, DATË 26.05.2021 “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022”, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 22, Datë 17.01.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMITPostuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 21, Datë 17.01.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË REKRUTIMIT SI GJYQTAR TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË, PROFILI GJYQTAR, QË PRITET TË DIPLOMOHEN NË VITIN AKADEMIK 2021-2022Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 12, datë 17.01.2022 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 8/2021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR MAT Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 11, datë 17.01.2022 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR. 1/2021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATES ZNJ. {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 15, datë 17.01.2022 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 30, DATË 25.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 14, Datë 17.01.2022 PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË PAPËRFUNDURA PËR SHKAK TË MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ZNJ. BRUNILDA KADI Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 13, Datë 17.01.2022 PËR ZËVENDËSIMIN E NËPUNËSES PËRGJEGJËSE PËR VLERËSIM ZNJ. ZETA TËRPOLLARI NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 9, datë 17.01.2022 “PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURAT E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJOR, TË PAPËRFUNDURA PËR SHKAK TË MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Z. MEDI BICI” Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 8, datë 17.01.2022 PËR CAKTIMIN E RELATORIT NË PROCEDURAT E VERIFIKIMIT TË KANCELARËVE NË DETYRË NË GJYKATAT E JURIDIKSIONIT TË ZAKONSHËM DHE TË POSAÇËM, TË PAPËRFUNDURA PËR SHKAK TË MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Z. MEDI BICI Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr.7,datë 17.01.2022 Ndryshuar me vendimin nr.90, datë 09.03.2022 PËR PËRBËRJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR SHQYRTIMIN E ANKIMEVE KUNDËR VENDIMEVE TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR ARKIVIMIN E ANKIMIT OSE PUSHIMIN E HETIMIT NDAJ NJË GJYQTARI, PËR VITIN 2022  Postuar Më : 18-01-2022

VENDIM Nr. 602, datë 23.12.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 15, DATË 22.01.2019 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 07-01-2022

VENDIM Nr. 601, datë 23.12.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.13 DATË 18.01.2019 TË KLGJ “MBI NGRITJEN DHE PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME” Postuar Më : 07-01-2022

VENDIM Nr. 600, datë 23.12.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 07-01-2022

VENDIM Nr. 596, datë 23.12.2021 PËR DETAJIMIN E FONDEVE BUXHETORE, NË SISTEMIN GJYQËSOR, PËR VITIN BUXHETOR 2022 Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr.578, datë 07.12.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 07-12-2021

VENDIM Nr. 574, datë 07.12.2021 PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT MBI ZBATIMIN E PROJEKTIT PILOT “PËRDORIMI I POSTËS ELEKTRONIKE PËR DËRGIMIN E FLETËTHIRRJEVE NGA GJYKATA E SHKALLËS SË PARË TIRANË TEK AVOKATËT” Postuar Më : 11-01-2022

VENDIM Nr.550 ,datë 23.11.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 23-11-2021

VENDIM Nr.538,datë 17.11.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 17-11-2021

VENDIM Nr.529,datë 10.11.2021 PËR RISHPËRNDARJEN E FONDEVE PËR SHPENZIME PERSONELI NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI GJYQËSOR”Postuar Më : 11-11-2021

VENDIM Nr.511,datë 25.10.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.503,datë 25.10.2021 MBI TRANSFERIMIN E AUTOMJETEVETË REJA DHE ATYRE NË PËRDORIM NË SISTEMIN GJYQËSORPostuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr. 501, datë 25.10.2021 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.217DATË 26.05.2021 “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE FITUES NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR KËSHILLTAR DHE NDIHMËS LIGJORË, VITI AKADEMIK 2021-2022”, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr. 491, datë 19.10.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 20-10-2021

VENDIM Nr. 485, datë 19.10.20021 MBI RISHPËRNDARJEN E FONDEVE PËR SHPENZIME PERSONELI DHE SHPENZIME OPERATIVE NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI GJYQËSOR” Postuar Më : 14-01-2022

VENDIM Nr. 425, datë 29.09.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 424, datë 29.09.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 280, DATË 10.12.2019, “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT”, I NDRYSHUARPostuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 418, datë 29.09.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 258, DATË 17.06.2021 “PËR CAKTIMIN E TRE ANËTARËVE NË BORDIN DREJTUES TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË”Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 361, datë 14.09.2021 PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI NË KOMISIONIN PËR MBROJTJEN E GJYQTARËVE NGRITUR PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 343, datë 26.08.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR FONDE BUXHETORE (PBA 2022-2024), PËR SISTEMIN GJYQËSOR, FAZA E DYTË Postuar Më : 26-08-2021

VENDIM Nr. 327, datë 22.07.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 27-07-2021

VENDIM Nr. 326, datë 22.07.2021 PËR TRANSFERIMIN E FONDEVE, NGA SHPENZIME PERSONELI, NË SHPENZIME PËR MALLRA DHE SHËRBIME TË TJERA, NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI GJYQËSOR”, PËR VITIN 2021.Postuar Më :21-09-2021

 

VENDIM Nr. 324, datë 22.07.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 7, DATË 21.12.2018 “RREGULLORE PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARËVE TË GJYKATAVE”. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 323, datë 22.07.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 338, DATË 24.09.2020 “PËR CAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E STATUSIT TË NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR, PUNONJËSVE NË DETYRË NË GJYKATA”. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 310, datë 16.07.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË  GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 294, datë 06.07.2021 MBIRISHPËRNDARJEN E FONDEVE PËR SHPENZIME KORENTE DHE SHPENZIME KAPITALE (INVESTIME), NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI GJYQËSOR”. Postuar Më : 08-07-2021

VENDIM Nr. 278, datë 01.07.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 276, datë 01.07.2021 MBI PAKËSIMIN E FONDEVE NË SHPENZIME PERSONELI, NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI GJYQËSOR” PËR VITIN 2021 Postuar Më : 22-09-2021

 
Postuar Më : 8-04-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to top