Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VENDIM Nr.301, datë 18.06.2024 PËR CAKTIMIN E TRUPËS SË GJYQTARËVE UDHËHEQËS PËR PERIUDHËN TETOR 2024-TETOR 2027Postuar Më: 19-06-2024

VENDIM Nr. 300, datë 10.06.2024 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR. 299, DATË 05.06.2024, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR CAKTIM GJYQTARI, NË NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR” Postuar Më: 11-06-2024

VENDIM Nr. 299, datë 05.06.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Postuar Më: 10-06-2024

VENDIM Nr. 298, datë 05.06.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN/ DURRËS/TIRANË/ DHE GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, DATË 02.05.2024 DHE NR. 260, DATË 16.05.2024 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Postuar Më: 10-06-2024

 VENDIM Nr. 297, datë 05.06.2024 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE QË KANË OSE MUND TË KENË DY VLERËSIME, NJË VLERËSIM, SI DHE TË GJYQTARËVE QË NUK KANË E NUK MUND TË KENË ASNJË VLERËSIM, PËR EFEKT TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, DURRËS, TIRANË, FIER, SI DHE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Nr. 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, DATË 02.05.2024 DHE NR.260, DATË 16.05.2024 Postuar Më: 10-06-2024

VENDIM Nr. 288, datë 03.06.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më: 04-06-2024

VENDIM Nr. 284, datë 29.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE Postuar Më: 29-05-2024

VENDIM Nr.287, datë 29.05.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më: 31-05-2024

VENDIM Nr. 285, datë 29.05.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMINNR. 66, DATË 09.02.2023 “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.499, NR.500, 501, DATË 21.11.2022; SI EDHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502, NR.503, 504 DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”Postuar Më: 31-05-2024

VENDIM Nr. 280, datë 10.12.2019 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT (ndryshuar me vendimet nr. 292,datë 06.07.2021; nr.424, datë 29.09.2021; nr. 254, datë 07.07.2022; nr. 515, datë 21.11.2022; nr. 101, datë 06.03.2023, nr. 662, datë 02.11.2023; nr. 248, datë 02.05.2024, nr. 272, datë 29.05.2024)Postuar Më: 04-06-2024

VENDIM Nr.272, datë 29.05.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 280, DATË 10.12.2019, “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT”, I NDRYSHUARPostuar Më: 31-05-2024

VENDIM Nr. 266, datë 24.05.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË: GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN
NR. 247, DATË 02.05.2024; SI EDHE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 244, NR. 245, DHE NR. 246 DATË 02.05.2024 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
Postuar Më: 27-05-2024

VENDIM Nr. 264, datë 24.05.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR,NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2024-2025Postuar Më: 27-05-2024

VENDIM Nr. 262, datë 16.05.2024 PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR, KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROCEDURËN E KOMANDIMIT Postuar Më: 16-05-2024

VENDIM Nr. 260, datë 16.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më: 16-05-2024

VENDIM Nr. 257, datë 09.05.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më: 14-05-2024

VENDIM Nr. 252, datë 09.05.2024 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VLERËSUES TË GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E STRATEGJISË PËR ULJEN E NUMRIT TË ÇËSHTJEVE TË PRAPAMBETURA NË GJYKATA PËR RRITJEN E NUMRIT TË PËRGJITHSHËMTË GJYQTARËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISËPostuar Më: 15-05-2024

VENDIM Nr. 250, datë 02.05.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më: 08-05-2024

VENDIM Nr.248, datë 02.05.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 280, DATË 10.12.2019, “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT”, I NDRYSHUARPostuar Më: 08-05-2024

VENDIM Nr. 247, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 246, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 245, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 244, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 243, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 242, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 241, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 240, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 239, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 238, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 237, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 236, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 235, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 234, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 233, datë 02.05.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 02-05-2024

VENDIM Nr. 230, datë 26.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES TË KANDIDATËVE PËR LËVIZJE PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 256, 257 DHE 258 DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më: 02-05-2024

VENDIM Nr. 229, datë 26.04.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më: 02-05-2024

VENDIM Nr.226, datë 25.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR GJYQTARËT PJESË E PROGRAMIT TË VLERËSIMEVE PËR VITIN 2024Postuar Më: 26-04-2024

VENDIM Nr.209, datë 18.04.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më: 18-04-2024

VENDIM Nr.206, datë 17.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PERIUDHA E VLERËSIMIT VITI KALENDARIK 2022, PËR GJYQTARËT {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}DHE {…}Postuar Më: 19-04-2024

VENDIM Nr. 205, datë 17.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES TË KANDIDATËVE PËR LËVIZJE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASANDURRËS DHE TIRANË PËR POZICIONET E SHPALLURA TË LIRA, PËRKATËSISHT ME VENDIMET NR. 249, DATË 24.05.2023; NR. 22, NR. 23 DATË 18.01.2023 DHE NR. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 DHE 86 DATË 20.02.2024 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më: 19-04-2024

VENDIM Nr.204, datë 17.04.2024 PËR ZËVENDËSIMIN E NËPUNËSIT PËRGJEGJËS PËR VLERËSIM NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONALTË PAPËRFUNDUARA PËR SHKAK TË MBARIMIT TË AFATIT TË KOMANDIMIT TË NËPUNËSEVE PËRGJEGJËSE PËR VLERËSIM ZNJ.{…} DHE ZNJ.{…}Postuar Më: 19-04-2024

VENDIM Nr.179, datë 03.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PERIUDHA E VLERËSIMIT VITI KALENDARIK 2022 PËR GJYQTARET {…} DHE {…}

Postuar Më: 05-04-2024

VENDIM Nr.178 datë 03.04.2024 PËR MIRATIMIN E “KOMENTE DHE SUGJERIME MBI REZULTATET E VLERËSIMIT PARAPRAK NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS TË KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2024-2025”

Postuar Më: 05-04-2024

VENDIM Nr. 177, datë 03.04.2024 PËRMIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËSPËR VITIN AKADEMIK 2024-2025, PËR NDIHMËS LIGJORË

Postuar Më: 05-04-2024

VENDIM Nr.176, datë 03.04.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Postuar Më: 05-04-2024

VENDIM Nr.163, datë 03.04.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPostuar Më: 08-04-2024

VENDIM Nr.162, datë 03.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT

Postuar Më: 05-04-2024

VENDIM Nr.161, datë 03.04.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURËN E LËVIZJEVE PARALELENË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, TË SHPALLUR ME VENDIMET NR. 256, NR. 257 DHE NR. 258 DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR KANDIDATËT QË NUK KANË DHE NUK MUND TË KENË ASNJË VLERËSIM

Postuar Më: 05-04-2024

VENDIM Nr.151, datë 19.03.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më: 21-03-2024

VENDIM Nr. 141, datë 13.03.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më: 19-03-2024

VENDIM Nr. 140, datë 13.03.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE Postuar Më: 19-03-2024

VENDIM Nr.142, datë 14.03.2024 “PËR CAKTIMIN E DITËS SË PREMTE, DATË 15.03.2024, DITË PUSHIMI”Postuar Më: 14-03-2024

VENDIM Nr.140, datë 13.03.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELENË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË E DURRËS, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 DATË 20.02.2024 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më: 26-03-2024

VENDIM Nr.128, datë 13.03.2024 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË GJYQTARËVE QË DO TË MARRIN PJESË NË HEDHJEN E SHORTIT PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT NË KOLEGJIN ZGJEDHOR GJYQËSORPostuar Më: 13-03-2024

VENDIM Nr.127, datë 11.03.2024 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVEQË KANË OSE MUND TË KENË DY VLERËSIME, NJË VLERËSIMNJË VLERËSIM,SI DHE TË GJYQTARËVE QË NUK KANË E NUK MUND TË KENË ASNJË VLERËSIM, PËR EFEKT TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË E DURRËS, TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.73, NR.74, NR.75, NR.76, NR.77, NR.78, NR.79, NR.80, NR.81, NR.82, NR.83, NR.84 NR.85 dhe NR.86, datë 20.02.2024.Postuar Më: 13-03-2024

VENDIM Nr. 123, datë 06.03.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më: 07-03-2024

VENDIM Nr. 122, datë 06.03.2024 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE Postuar Më: 07-03-2024

VENDIM Nr. 120, datë 06.03.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 57, DATË 07.02.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 DHE NR. 247 DATË 24.05.2023 DHE GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 235, 236, 237 DHE 238 DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më: 07-03-2024

VENDIM Nr. 101, datë datë 29.02.2024 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 01-03-2024

VENDIM Nr. 90, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 89, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 88, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 87, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 86, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 85, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 84, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 83, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 82, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 81, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 80, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 79, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 78, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 77, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 76, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 75, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE Postuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 74, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 73, datë 20.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 20-02-2024

VENDIM Nr. 70, datë 15.02.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 19-02-2024

VENDIM Nr. 69, datë 15.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIMIN NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN KUSHTETUESE Postuar Më : 15-02-2024

VENDIM Nr. 68, datë 15.02.2024 PËR HAPJEN E PROCEDURËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIMIN NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË Postuar Më : 15-02-2024

VENDIM Nr. 57, datë 07.02.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 239 – Nr. 247 DATË 24.05.2023 DHE GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 235- NR. 238 DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 07-03-2024

VENDIM Nr. 56, datë 07.02.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 31, DATË 31.01.2024 “PËR NUMRIN E KANDIDATËVE QË DO TË PRANOHEN NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS,PËR VITIN AKADEMIK 2024-2025” TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 08-02-2024

VENDIM Nr.38, datë 31.01.2024 PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR, KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROCEDURËN E KOMANDIMITPostuar Më : 31-01-2024

VENDIM Nr.28, datë 24.01.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 466, DATË 25.07.2023Postuar Më : 26-01-2024

VENDIM Nr. 31, datë 31.01.2024 PËR NUMRIN E KANDIDATËVE QË DO TË PRANOHEN NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2024-2025Postuar Më : 09-02-2024

VENDIM Nr.27, datë 24.01.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMITPostuar Më : 26-01-2024

VENDIM Nr. 21, datë 18.01.2024 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 19, datë 18.01.2024 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 12, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”Postuar Më : 01-02-2024

VENDIM Nr. 18, datë 18.01.2024 PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE PËR VITIN 2024Postuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 14, datë 18.01.2024 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË REKRUTIMIT SI GJYQTAR TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË, PROFILI GJYQTAR, QË PRITET TË DIPLOMOHEN NË VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 13, datë 18.01.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 390, DATË 22.092021 “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES, PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”Postuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 12, datë 18.01.2024 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 375, DATË 13.07.2023 “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024”, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.

Postuar Më : 19-01-2024

VENDIM Nr. 739, datë 14.12.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 18-12-2023

VENDIM Nr. 725, datë 07.12.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TËVLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT.Postuar Më : 12-12-2023

VENDIM Nr. 722, datë 06.12.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 07-12-2023

VENDIM Nr. 718, datë 06.12.2023 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR, NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR NË GJYKATAT E APELIT

Postuar Më : 07-12-2023

VENDIM Nr. 698, datë 21.11.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 466, DATË 25.07.2023Postuar Më : 22-11-2023

VENDIM Nr.682, datë 14.11.2023 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE KANDIDAT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI PËR VITIN 2024

Postuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr.674, datë 08.11.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 38, DATË 28.02.2019 “PËR PAGESAT E GJYQTARËVE NË DITËT E PUSHIMIT JAVOR DHE FESTAVE ZYRTARE”Postuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr. 670, datë 03.11.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 03-11-2023

VENDIM Nr. 662, datë 02.11.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 280, DATË 10.12.2019 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT”, I NDRYSHUARPostuar Më : 14-11-2023

VENDIM Nr.659, datë 02.11.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVEPostuar Më : 24-10-2023

VENDIM Nr. 638, datë 24.10.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 24-10-2023

VENDIM Nr. 637, datë 19.10.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 466, DATË 25.07.2023Postuar Më : 23-10-2023

VENDIM Nr. 582, datë 18.10.2023 PËR SHPALLJEN E POZICIONEVE TË LIRA PËR GJYQTARËT E EMËRUAR MË DATË 12.10.2023, TË DIPLOMUAR NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TREVJEÇAR TË FORMIMIT FILLESTAR 2020-2023 Postuar Më : 18-10-2023

VENDIM Nr.524, datë 05.10.2023,PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 10-10-2023

VENDIM Nr. 523, datë 05.10.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT(GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT Postuar Më : 10-10-2023

V E N D I M Nr.516, Datë 05.10.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 11-10-2023

V E N D I M Nr. 515, Datë 05.10.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 184, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.514, datë 05.10.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANËPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.513, datë 05.10.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASANPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.512, datë 05.10.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËSPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr.511, datë 05.10.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANËPostuar Më : 11-10-2023

VENDIM Nr. 504, datë 28.09.2023 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR, NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR NË GJYKATAT E APELIT

Postuar Më : 02-10-2023

VENDIM Nr. 494, datë 21.09.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 20, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”Postuar Më : 27-09-2023

VENDIM Nr. 491, datë 21.09.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 253, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 27-09-2023

VENDIM Nr.487,datë 21.09.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVEPostuar Më : 21-09-2023

VENDIM Nr. 484, datë 13.09.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 15-09-2023

VENDIM Nr. 482, datë 13.09.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 466, DATË 25.07.2023, TË NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.470, DATË 26.07.2023Postuar Më : 14-09-2023

VENDIM Nr.473, datë 07.09.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE FITUES NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR NDIHMËS LIGJORË, VITI AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 07-09-2023

VENDIM Nr. 471, datë 26.07.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 27-07-2023

VENDIM Nr. 470, datë 26.07.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 466, DATË 25.07.2023. Postuar Më : 27-07-2023

VENDIM Nr. 469, datë 25.07.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 27-07-2023

VENDIM Nr. 468, datë 25.07.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE PËR LËVIZJE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR POZICIONET E SHPALLURA TË LIRA, PËRKATËSISHT ME VENDIMET NR. 248, 250, 251 DHE 253, DATË 24.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 27-07-2023

VENDIM Nr.467, datë 25.07.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 21, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 25-07-2023

 

VENDIM Nr. 466, datë 25.07.2023 PËR CAKTIMIN E GJYKATAVE DHE GJYQTARËVE UDHËHEQËS GJATË PRAKTIKËS PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS VITI AKADEMIK 2023-2024 (ndryshuar me vendimet nr. 470, datë 26.07.2023, nr. 482, datë 13.09.2023, nr. 637, datë 19.10.2023, nr. 698, datë 21.11.2023, nr. 28, datë 24.01.2024) Postuar Më : 25-01-2024

VENDIM Nr. 462, datë 25.07.2023 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR, TË SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE TË GJYKATAVE ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, DURRËS, KORÇË, GJIROKASTËR DHE GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHË PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 27-07-2023

VENDIM Nr. 442, datë 19.07.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 21-07-2023

VENDIM Nr. 385, datë 17.07.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 19-07-2023

VENDIM Nr.381, datë 17.07.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIMIN NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN KUSHTETUESEPostuar Më : 17-07-2023

VENDIM Nr.378,datë 13.07.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 18-07-2023

VENDIM Nr. 375, Datë 13.07.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024Postuar Më : 17-07-2023

VENDIM Nr. 375, Datë 13.07.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024.Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr. 374, Datë 13.07.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM.Postuar Më : 17-07-2023

VENDIM Nr. 372, Datë 13.07.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 287, DATË 06.7.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.

Postuar Më : 17-07-2023

VENDIM Nr. 356, datë 06.07.2023 PËR PËRDITËSIMIN E TRUPËS SË GJYQTARËVE UDHËHEQËS PËR PERIUDHËN 2021-2024Postuar Më : 12-07-2023

VENDIM Nr. 358, datë 06.07.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 11-07-2023

VENDIM Nr. 346, datë 27.06.2023 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE QË KANË OSE MUND TË KENË DY VLERËSIME, NJË VLERËSIM, SI DHE TË GJYQTARËVE QË NUK KANË E NUK MUND TË KENË ASNJË VLERËSIM, PËR EFEKT TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN E LEZHË DHE GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Nr. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 DHE 258 DATË 24.05.2023.Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr. 342, datë 27.06.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT , NË PROCEDURËN E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 21 DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR KANDIDATËT QË NUK KANË DHE NUK MUND TË KENË ASNJË VLERËSIM. Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr. 334, datë 21.06.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E SË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502, NR. 503 DHE NR.504, DATË 21.11.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-06-2023

VENDIM Nr. 326, datë 14.06.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PERIUDHA E VLERËSIMIT VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT {…} DHE {…} Postuar Më : 16-06-2023

VENDIM Nr. 325, datë 14.06.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, PERIUDHA E VLERËSIMIT VITI KALENDARIK 2022, PËR GJYQTARËT {…}, {…}, {…}, {…}, {…} DHE {…} Postuar Më : 16-06-2023

Nr. 316, datë 14.06.2023 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 537, DATË 17.11.2021,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30-06-2023

VENDIM PARAPRAK Nr. 315, datë 14.06.2023 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 536, DATË 17.11.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.Postuar Më : 29-06-2023

VENDIM Nr.314,datë 07.06.2023 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 09-06-2023

VENDIM Nr.304,datë 05.06.2023 PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR DHE VLORËPostuar Më : 05-06-2023

VENDIM Nr.303,datë 05.06.2023 PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATAVE ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS, KORÇË DHE SHKODËR

Postuar Më : 05-06-2023

 

VENDIM Nr. 301, datë 30.05.2023 PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË POZICIONEVE TË PUNËS NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJË Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr. 300, datë 30.05.2023 PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË POZICIONEVE TË PUNËS NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr. 295, datë 30.05.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONITTË PËRGJITHSHËM DURRËS, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 22 DHE NR. 23 DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR KANDIDATËT QË KANË OSE MUND TË KENË 1(NJË) VLERËSIM Postuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr. 294, datë 30.05.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE PËR LËVIZJE PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARËPostuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr. 289, datë 30.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORËPostuar Më : 31-05-2023

VENDIM Nr.286, datë 29.05.2023 PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË GJYQTARËVE NË GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARËPostuar Më : 29-05-2023

VENDIM Nr.285,datë 29.05.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 557, DATË 29.12.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “PËR KRIJIMIN, FUNKSIONIMIN DHE KOMPETENCAT E KOMISIONEVE TË RISTRUKTURIMIT”Postuar Më : 29-05-2023

VENDIM Nr. 275, datë 25.05.2023 “PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE”Postuar Më : 26-05-2023

VENDIM Nr. 269, datë 24.05.2023 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR, TË SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE TË GJYKATAVE TË RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË, LUSHNJË, POGRADEC,PËRMET, GJIROKASTËR, KUKËS, PUKË, KURBIN, LEZHË, KRUJË PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME,Postuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 258, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 257, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 256, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 255, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 254, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 253, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 252, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 251, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 250, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 249, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 248, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.247,datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.246, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.245,datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.244, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 243, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.242, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.241,datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.240, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.239,datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.238, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.237,datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.236, datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr.235,datë 24.05.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 25-05-2023

VENDIM Nr. 234, datë 18.05.2023 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR. 145, DATË 28.03.2023, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR CAKTIM GJYQTARI, NË NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJË Postuar Më : 19-05-2023

VENDIM Nr. 233, datë 18.05.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 19-05-2023

VENDIM Nr.231 , datë 11.05.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 16-05-2023

VENDIM Nr. 229, datë 11.05.2023 PËR DËRGIMIN E EMRAVE TË KANDIDATËVE TË CILËT KANË APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONIN “NDIHMËSMAGJISTRAT” NË GJYKATËN E LARTË. Postuar Më : 15-05-2023

VENDIM Nr.217, datë 28.04.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 02-05-2023

VENDIM Nr.211,datë 26.04.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 28-04-2023

VENDIM Nr. 173, Datë 18.04.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PERIUDHA E VLERËSIMIT 2020-2022, PËR GJYQTARËT PJESË E PROGRAMIT TË VLERËSIMEVE PËR VITIN 2023. Postuar Më : 19-04-2023

VENDIM Nr. 171, datë 07.04.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 167, DATË 06.04.2023 “PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC” Postuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.170, datë 06.04.2023 PËR PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KRUJË Postuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.169, datë 06.04.2023 PËR PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR PUKË Postuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.168, datë 06.04.2023 PËR PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TROPOJË Postuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.167, datë 06.04.2023 PËR PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC Postuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.166, datë 06.04.2023 PËR PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KURBIN Postuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.165,datë 06.04.2023 PËR PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR PËRMET Postuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.164, datë 06.04.2023 PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJËPostuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.163, datë 06.04.2023 PËR PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KAVAJËPostuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.162, datë 06.04.2023 PËR PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR MATPostuar Më : 07-04-2023

VENDIM Nr.160,datë 05.04.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 06-04-2023

VENDIM Nr.158,datë 04.04.2023 PËR MIRATIMIN E “KOMENTE DHE SUGJERIME MBI REZULTATET E VLERËSIMIT PARAPRAK NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS TË KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR  VITIN AKADEMIK 2023-2024”Postuar Më : 05-04-2023

VENDIM Nr.157, datë 04.04.2023 PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS  PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024, PËR NDIHMËS LIGJORËPostuar Më : 05-04-2023

VENDIM Nr.156, datë 29.03.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIMIN NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTËPostuar Më : 06-04-2023

VENDIM Nr.151,datë 29.03.2023 PËR RISHPËRNDARJEN E NUMRIT TË POZICIONEVE TË PUNËS NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr.146,datë 29.03.2023 PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË GJYQTARËVE NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr. 145, datë 28.03.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 19-05-2023

VENDIM Nr. 144, datë 28.03.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2022, PËR GJYQTARËT {…}, {…}, {…} DHE {…}Postuar Më : 29-03-2023

VENDIM Nr.128,datë 16.03.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 23-03-2023

VENDIM Nr. 125, datë 15.03.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 252, DATË 07.07.2022 Postuar Më : 16-03-2023

VENDIM Nr. 116, datë 13.03.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 16-03-2023

VENDIM Nr. 115, datë 13.03.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË E DURRËS, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 dhe 24, DATË 18.01.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr. 112, datë 13.03.2023 PËR SHPALLJEN E POZICIONEVE TË LIRA PËR GJYQTARIN E EMËRUAR MË DATË 06.03.2023, TË DIPLOMUAR NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TREVJEÇAR TË FORMIMIT FILLESTAR 2019-2022. Postuar Më : 20-03-2023

VENDIM Nr.107,datë 06.03.2023 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE TË GJYKATAVE TË APELIT SHKODËR, DURRËS, KORÇË, VLORË DHE GJIROKASTËR,PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 09-03-2023

VENDIM Nr.106,datë 06.03.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 09-03-2023

VENDIM Nr.103, datë 06.03.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 252, DATË 07.07.2022Postuar Më : 09-03-2023

VENDIM Nr.101,datë 06.03.2023 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 280, DATË 10.12.2019 “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT” I NDRYSHUARPostuar Më : 09-03-2023

VENDIM Nr. 91, datë 23.02.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 27-02-2023

VENDIM Nr. 81, datë 16.02.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMITPostuar Më : 17-02-2023

VENDIM Nr. 77, datë 13.02.2023 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE QË KANË OSE MUND TË KENË DY VLERËSIME, NJË VLERËSIM, SI DHE TË GJYQTARËVE QË NUK KANË E NUK MUND TË KENË ASNJË VLERËSIM, PËR EFEKT TË KANDIDIMIT NË PROCEDURAT E LËVIZJEVE PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË E DURRËS, TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Nr. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 dhe 24, DATË 18.01.2023.Postuar Më : 14-02-2023

VENDIM Nr. 71, DATË 09.02.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 14-02-2023

VENDIM Nr. 68, datë 09.02.2023 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 571, DATË 07.12.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 14-02-2023

VENDIM Nr. 66, Datë 09.02.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË: GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET
NR.499, NR.500, 501, DATË 21.11.2022; SI EDHE NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 502, NR.503, 504 DATË 21.11.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
(ndryshuar me vendimin nr. 285, datë 29.05.2024)
Postuar Më : 14-02-2023

VENDIM Nr. 65, Datë 01.02.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 02-02-2023

VENDIM Nr. 56, Datë 31.01.2023 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË REKRUTIMIT SI GJYQTAR TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË, PROFILI GJYQTAR, QË PRITET TË DIPLOMOHEN NË VITIN AKADEMIK 2022-2023 Postuar Më : 02-02-2023

VENDIM Nr. 55, datë 31.01.2023 PËR NUMRIN E KANDIDATËVE QË DO TË PRANOHEN NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024 Postuar Më : 02-02-2023

VENDIM NR. 54, DATË 27.01.2023 PËRCAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 30-01-2023

VENDIM Nr. 44, datë 27.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 30-01-2023

VENDIM Nr. 40, datë 27.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVEPostuar Më : 30-01-2023

VENDIM Nr. 39, datë 23.01.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 24-01-2023

VENDIM Nr. 37, datë 23.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËRPostuar Më : 24-01-2023

VENDIM Nr. 32, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 31, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 30, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 29, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 28, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 27, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 26, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 25, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 24, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 23, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 22, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 21, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 20, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 19, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 18, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 17, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 16, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 15, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 14, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 13, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 12, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM Nr. 11, datë 18.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË LEVIZJES PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 19-01-2023

VENDIM NR. 2, DATË 11.01.2023 PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË RISTRUKTURIMIT TË GJYKATAVE TË APELIT Postuar Më : 12-01-2023

VENDIM Nr. 1, datë 05.01.2023 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 05-01-2023

VENDIM Nr. 561, datë 29.12.2022 PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE PËR VITIN 2023Postuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr.557,datë 29.12.2022 “PËR KRIJIMIN, FUNKSIONIMIN DHE KOMPETENCAT E KOMISIONEVE TË RISTRUKTURIMIT” (ndryshuar me vendimin nr. 285, datë 29.05.2023)Postuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr. 555, datë 29.12.2022 PËR RISHPËRNDARJEN E NUMRIT TË POZICIONEVE TË PUNËS NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DHE NË GJYKATAT E RRETHEVE GJYQËSOREPostuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr. 553, datë 29.12.2022 PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË GJYQTARËVE NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËMPostuar Më : 30-12-2022

VENDIM Nr. 552, datë 28.12.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME.Postuar Më : 28-12-2022

VENDIM Nr. 551, datë 22.12.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 23-12-2022

VENDIM Nr. 548, datë 22.12.2022 PËR DËRGIMIN E EMRAVE TË KANDIDATËVE TË CILËT KANË APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONIN “KËSHILLTAR” NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISËPostuar Më : 23-12-2022

VENDIM Nr. 545, datë 20.12.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 20-12-2022

VENDIM Nr. 544, datë 14.12.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 15-12-2022

VENDIM Nr. 535, datë 13.12.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 13-12-2022

VENDIM Nr. 534, datë 10.12.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 12-12-2022

VENDIM Nr. 517, datë 24.11.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 24-11-2022

VENDIM Nr.516,datë 21.11.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 21-11-2022

VENDIM Nr. 498, datë 17.11.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 17-11-2022

VENDIM Nr. 497, datë 14.11.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 14-11-2022

VENDIM Nr. 485, datë 14.11.2022 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE KANDIDATË PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI PËR VITIN 2023Postuar Më : 14-11-2022

VENDIM Nr. 473, datë 04.11.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 04-11-2022

VENDIM Nr. 459, datë 02.11.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJOPostuar Më : 03-11-2022

VENDIM Nr.454, datë 02.11.2022 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË KOMUNKIMIT PËR GJYKATATPostuar Më : 03-11-2022

VENDIM Nr. 438, datë 27.10.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 27-10-2022

VENDIM Nr. 417,datë 13.10.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 14-10-2022

VENDIM Nr.413,datë 10.10.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 10-10-2022

VENDIM Nr. 412, datë 04.10.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…} PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 05-10-2022

VENDIM Nr. 411, datë 04.10.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 05-10-2022

VENDIM Nr.407,datë 04.10.2022 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT VLORËPostuar Më : 05-10-2022

VENDIM Nr.406,datë 04.10.2022 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 05-10-2022

VENDIM Nr. 404, datë 30.09.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 04-10-2022

VENDIM Nr. 402, datë 28.09.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 401, datë 23.09.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 400, Datë 23.09.2022 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJËPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 395, datë 21.09.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME,Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 394, datë 21.09.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 375, datë 15.09.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,Postuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 373, datë 13.09.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION  TË LIRË NË  GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËSPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 372, datë 13.09.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJËPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr. 363, datë 08.09.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…} PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 11-10-2022

VENDIM Nr.358,datë 27.07.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 03-10-2022

VENDIM Nr.259,datë 15.07.2022 PËR CAKIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z.{…}Postuar Më : 30-09-2022

VENDIM Nr.256,datë 07.07.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 08-07-2022

VENDIM Nr.254,datë 07.07.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 280, DATË 10.12.2019, “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT”, I NDRYSHUARPostuar Më : 08-07-2022

VENDIM Nr. 252, datë 07.07.2022 PËR CAKTIMIN E GJYKATAVE DHE GJYQTARËVE UDHËHEQËS GJATË PRAKTIKËS PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2022-2023 (ndryshuar me vendimet nr. 125, datë 15.03.2023; nr. 103, datë 06.03.2023; nr. 524, datë 06.12.2022; nr. 357, datë 27.07.2022; nr. 370, datë 13.09.2022; nr. 415, datë 10.10.2022). Postuar Më : 28-07-2023

VENDIM Nr. 245, datë 30.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM Nr. 244, datë 30.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 01-07-2022

VENDIM Nr. 233, datë 23.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 23-06-2022

VENDIM Nr. 232, datë 23.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 23-06-2022

VENDIM Nr. 231, datë 21.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 22-06-2022

VENDIM Nr.219, datë 16.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 10-06-2022

VENDIM NR. 212, DATË 10.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 10-06-2022

VENDIM Nr. 203, datë 03.06.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 06-06-2022

VENDIM Nr.198,datë 27.05.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më :27-06-2022

VENDIM NR. 192, DATË 20.05.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 20-05-2022

VENDIM NR. 185, DATË 12.05.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 18-05-2022

VENDIM NR. 181, DATË 11.05.2022 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 392, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 11-05-2022

VENDIM PARAPRAK NR. 180, DATË 11.05.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 11-05-2022

VENDIM PARAPRAK NR. 179, DATË 11.05.2022 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 11-05-2022

VENDIM Nr.176,datë 05.05.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 07-05-2022

VENDIM Nr.162 datë 29.04.2022 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.161, DATË 28.04.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 05-05-2022

VENDIM NR. 161, DATË 28.04.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 29-04-2022

VENDIM NR. 160, DATË 28.04.2022 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.158, DATË 21.04.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 29-04-2022

VENDIM NR. 158, DATË 21.04.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 21-04-2022

VENDIM NR. 152, DATË 14.04.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 14-04-2022

VENDIM NR. 148, DATË 12.04.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 12-04-2022

VENDIM Nr.147,datë 11.04.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.146,datë 07.04.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.128,datë 05.04.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 13-04-2022

VENDIM NR. 124, DATË 01.04.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 01-04-2022

VENDIM NR. 123, DATË 01.04.2022 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.585, DATË 16.12.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 01-04-2022

VENDIM NR. 122, DATË 30.03.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 01-04-2022

VENDIM Nr.111, datë 25.03.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.101,datë 23.03.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 20-04-2022

VENDIM Nr.100,datë 16.03.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 13-04-2022

VENDIM Nr.99,datë 10.03.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.98,datë 09.03.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 10-03-2022

VENDIM Nr.84, datë 07.03.2022 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM Nr.83,datë 02.03.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 3-03-2022

VENDIM Nr.76,datë 23.02.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 24-02-2022

VENDIM Nr.75, datë 23.02.2022 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.63, DATË 17.02.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 24-02-2022

VENDIM Nr. 63, datë 17.02.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 23-02-2022

VENDIM Nr. 62, datë 15.02.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 23-02-2022

VENDIM Nr.56,datë 09.02.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 09-02-2022

VENDIM Nr.54,datë 08.02.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 15-02-2022

VENDIM Nr.39,datë 28.01.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 03-02-2022

VENDIM Nr.38,datë 28.01.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE TË SKEMËS SË DELEGIMIT, PËR GJYKIMIN E DY ÇËSHTJEJEVE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 03-02-2022

VENDIM Nr.36,datë 26.01.2022 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT, Z. {…} ME FUNKSION GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN

Postuar Më : 03-02-2022

VENDIM Nr.31,datë 20.01.2022 “PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE GJYQTARËVE QË DO TË MARRIN PJESË NË HEDHJEN E SHORTIT PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT NË KOLEGJIN ZGJEDHOR GJYQËSOR”Postuar Më : 21-01-2022

VENDIM Nr.30,datë 20.01.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 21-01-2022

VENDIM Nr. 3, datë 11.01.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 14-01-2022

VENDIM Nr. 2, datë 11.01.2022 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.1, DATË 07.01.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 14-01-2022

VENDIM Nr. 1, datë 07.01.2022 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 14-01-2022

VENDIM Nr. 607, datë 29.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT FLORJAN KALAJA, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 30-12-2021

VENDIM Nr.606,datë 23.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 24-12-2021

VENDIM Nr. 605, datë 23.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. ENGERT PËLLUMBI DHE Z. FLORJAN KALAJA, PËR GJYKIMIN E DISA ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT Postuar Më : 24-12-2021

VENDIM Nr.586,datë 17.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.ENGERT PËLLUMBI, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 20-12-2021

VENDIM Nr.585,datë 16.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 16-12-2021

VENDIM Nr.584,datë 16.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ.IGERTA HYSI,PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 16-12-2021

VENDIM Nr.580,datë 07.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 07-12-2021

VENDIM Nr.579, datë 07.12.202 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.FLORJAN KALAJA, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONINPostuar Më : 07-12-2021

VENDIM Nr.573, datë 07.12.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 389, DATË 07.10.2020,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
Postuar Më : 07-12-2021

VENDIM Nr.572, datë 07.12.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVEPostuar Më : 07-12-2021

VENDIM Nr. 571, datë 07.12.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 07-12-2021

VENDIM Nr.567,datë 02.12.2021 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.566, DATË 02.12.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 02-12-2021

VENDIM Nr.566,datë 02.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 02-12-2021

VENDIM Nr.565,datë 02.12.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. ENGERT PËLLUMBI, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 02-12-2021

VENDIM Nr.564,datë 02.12.2021 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.552, DATË 25.11.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 02-12-2021

VENDIM Nr.552,datë 25.11.2021PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 26-11-2021

 

VENDIM Nr.549,datë 23.11.2021 PËR TRANSFERIMIN E MOTOÇIKLETAVE NË GJYKATAT E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË DHE DURRËSPostuar Më : 23-11-2021

VENDIM Nr.546,datë 23.11.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më : 23-11-2021

VENDIM Nr.540,datë 17.11.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 17-11-2021

Vendim Nr. 537 Datë 17.11.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 17-11-2021

VENDIM Nr.536,Datë 17.11.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 17-11-2021

VENDIM Nr.535,Datë 17.11.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVEPostuar Më : 17-11-2021

VENDIM Nr.532,datë 10.11.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 11-11-2021

VENDIM Nr.531,datë 10.11.2021 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.524, DATË 03.11.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 11-11-2021

VENDIM Nr. 530, datë 10.11.2021 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE KANDIDAT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI PËR VITIN 2022Postuar Më : 15-11-2021

VENDIM Nr.524,datë 03.11.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 03-11-2021

VENDIM Nr. 523, datë 03.11.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.FLORJAN KALAJA,PËR GJYKIMIN E DY ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELITPostuar Më : 03-11-2021

VENDIM Nr.522,datë 03.11.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE TË SKEMËS SË DELEGIMIT PËR GJYKIMIN E DY ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 03-11-2021

VENDIM Nr.521,datë 03.11.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË LISTËN E GJYQTARËVE UDHËHEQËS TË CAKTUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 315, DATË 22.07.2021Postuar Më : 03-11-2021

VENDIM Nr.518,datë 03.11.2021 PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…}, PËR PËRJASHTIMIN NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 04-11-2021

VENDIM Nr. 515, datë 03.11.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTËPostuar Më : 04-11-2021

VENDIM Nr. 513, datë 28.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 28-10-2021

VENDIM Nr.512,datë 26.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 26-10-2021

VENDIM Nr.496,datë 25.10.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 389, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}Postuar Më : 01-11-2021

V E N D I M Nr. 495, datë 25.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZN.JREZARTA ALIUDHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 01-11-2021

VENDIM Nr. 493 datë 19.10.2021, PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 21-10-2021

VENDIM Nr. 492, datë 19.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE TË SKEMËS SË DELEGIMIT PËR GJYKIMIN E DY ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më : 20-10-2021

VENDIM Nr. 474, datë 13.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 13-10-2021

 

VENDIM Nr. 472, datë 13.10.2021 PËRCAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.8/2021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR MA{…}Postuar Më : 13-10-2021

VENDIM Nr. 461, datë 07.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 08-10-2021

VENDIM Nr. 440, datë 04.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 439, datë 04.10.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE TË SKEMËS SË DELEGIMIT PËR GJYKIMIN E DISA ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 05-10-2021

 

VENDIM Nr. 437, datë 04.10.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMITPostuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 404, datë 23.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 24-09-2021

VENDIM Nr. 403, datë 22.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 394, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 119 DHE NR. 120, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 393, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 392, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 391, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 132, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 390, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 390, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR.

Postuar Më : 23-01-2024

VENDIM Nr. 389, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 223, DATË 02.07.2020 DHE 125, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 388, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN 545, DATË 05.11.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 387, datë 22.09.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN 389, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 367, datë 14.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më :14-09-2021

VENDIM Nr. 366, datë 14.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. IGERTA HYSI, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më :14-09-2021

VENDIM Nr. 362, datë 14.09.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURAPostuar Më :14-09-2021

VENDIM Nr. 346, datë 09.09.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË Postuar Më :21-09-2021

VENDIM Nr. 345, datë 09.09.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…} Postuar Më :21-09-2021

VENDIM Nr. 344, datë 02.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më :03-09-2021

VENDIM Nr. 342, datë 05.08.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më :06-08-2021

VENDIM Nr. 334, datë 28.07.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 333, datë 28.07.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 287, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 332, datë 27.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME  Postuar Më :28-07-2021

VENDIM Nr. 331, datë 27.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më :28-07-2021

VENDIM Nr. 330, datë 26.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më :27-07-2021

VENDIM Nr. 329, datë 23.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më :27-07-2021

VENDIM Nr. 328, datë 22.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më :27-07-2021

VENDIM Nr. 319, datë 22.07.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA  Postuar Më :10-09-2021

VENDIM Nr. 316, datë 22.07.2021 PËR CAKTIMIN E TRUPËS SË GJYQTARËVE UDHËHEQËS PËR PERIUDHËN 2021-2024Postuar Më :23-07-2021

VENDIM Nr.315, datë 22.07.2021 Nryshuar me vendimin nr. 521 datë 03.11.2021 dhe vendimin nr. 86 datë 09.03.2022PËR CAKTIMIN E GJYKATAVE DHE GJYQTARËVE UDHËHEQËS GJATË PRAKTIKËS PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, VITI AKADEMIK 2021-2022Postuar Më :23-07-2021

VENDIM Nr. 306, datë 13.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më :23-07-2021

VENDIM Nr. 305, datë 13.07.2021 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}   Postuar Më :14-07-2021

VENDIM PARAPRAK Nr. 304, datë 13.07.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  Postuar Më :14-07-2021

VENDIM Nr. 296, datë 09.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më :13-07-2021

VENDIM Nr.293, datë 06.07.2021 PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E UDHËZUESIT STANDARD TË SHTYPIT Postuar Më :9-07-2021

VENDIM Nr. 292, datë 06.07.2021 PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 280, DATË 10.12.2019, “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIATPostuar Më :9-07-2021

VENDIM Nr. 291, datë 06.07.2021 PËR SHPËRNDARJEN E PAJISJEVE IT, DHURATË NGA PROJEKTIT EURALIUS V, NË GJYKATAT E TË GJITHA NIVELEVE Postuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 290, datë 06.07.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 289, datë 06.07.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 288, datë 06.07.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 287, datë 06.07.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  Postuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 286, datë 06.07.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 285, datë 06.07.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA   Postuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 284, datë 06.07.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA  Postuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 283, datë 06.07.2021 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.138, DATË 02.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më :7-07-2021

VENDIM Nr. 279, datë 01.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më :22-07-2021

VENDIM Nr. 263, datë 25.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më :24-05-2022

VENDIM Nr. 259, datë 17.06.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT  (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT Postuar Më :22-06-2021

VENDIM Nr. 258, datë 17.06.2021 PËR CAKTIMIN E TRE ANËTARËVE NË BORDIN DREJTUES TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË Postuar Më : 18-06-2021

VENDIM Nr. 254, datë 15.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 30-06-2021

VENDIM Nr. 253, datë 15.06.2021 PËR ANULIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.210, DATË 20.05.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 30-06-2021

VENDIM Nr. 252, datë 10.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 250, datë 09.06.2021 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…} Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 241, datë 07.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 8-06-2021

VENDIM Nr. 239, datë 02.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 234, datë 02.06.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR POZICIONET E LIRA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 233, datë 02.06.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 232 datë 02.06.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 394 DHE NR. 395, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 231 datë 02.06.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.174 DATË 28.05.2020 DATË 28.05.2020 DHE NR. 392, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 221, datë 28.05.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 220, datë 26.05.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 26-05-2021

 

VENDIM Nr. 211, datë 24.05.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 24.05.2021

VENDIM Nr. 210, datë 20.05.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 21.05.2021

VENDIM Nr. 207, datë 20.05.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT Postuar Më : 21.05.2021

VENDIM Nr. 201, datë 12.05.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 14.05.2021

VENDIM Nr.199, datë 12.05.2021 PËR MBYLLJEN E PROCEDIMIT PA ZHVILLUAR SEANCË DËGJIMORE PËR ISH MAGJISTRATËT {…} DHE {…}DHE CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E APELIT DURRËS Postuar Më : 14.05.2021

VENDIM Nr. 192, datë 07.05.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 10.05.2021

VENDIM Nr. 183, datë 29.04.2021 PËR CAKTIM GJYQTARI PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 29.04.2021

VENDIM Nr. 180, datë 29.04.2021PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT DURRËS, KORÇË DHE VLORË, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 129, NR. 132 DHE NR. 135, DATË 01.04.2021,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
Postuar Më : 29.04.2021

VENDIM Nr. 179, datë 29.04.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORETË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 123, NR. 125, NR. 127 DHE NR. 128, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 29.04.2021

VENDIM Nr. 178, datë 29.04.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 117, NR. 118, NR. 119 DHE NR. 120, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 29.04.2021

VENDIM Nr. 177, datë 29.04.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2017-2019, PËR GJYQTARËT PJESË E PROGRAMIT TË VLERËSIMEVE PËR VITIN 2021 Postuar Më : 29.04.2021

VENDIM Nr. 175 datë 26.04.2021 PËRCAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR 1 2021 TË FILLUAR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË Postuar Më : 27.04.2021

VENDIM Nr. 173, datë 22.04.2021 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 23.04.2021

VENDIM Nr.164, datë 14.04.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 16.04.2021

 

VENDIM Nr. 163, datë 14.04.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT(GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT Postuar Më : 15.04.2021

VENDIM Nr. 158, datë 14.04.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA Postuar Më : 15.04.2021

VENDIM Nr. 157, datë 14.04.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA Postuar Më : 15.04.2021

VENDIM Nr. 156, datë 14.04.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 15.04.2021

VENDIM Nr. 155, datë 14.04.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.ERJON ÇELA, PËR GJYKIMIN E DISA ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 152, datë 08.04.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 9.04.2021

VENDIM Nr. 151, datë 08.04.2021 PËR USHTRIMIN E REKURSIT NDAJ VENDIMIT GJYQËSOR NR. 12 DATË 08.02.2021 TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT TIRANË Postuar Më : 8.04.2021

VENDIM Nr. 150, datë 08.04.2021 PËR MIRATIMIN E “RAPORT MBI VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS PËR VITIN 2020” Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 143, datë 06.04.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 142, datë 02.04.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 141, datë 02.04.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.ERJON ÇELA PËR GJYKIMIN  E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 139, Datë 02.04.2021 PËR MIRATIMIN E “KOMENTE DHE SUGJERIME MBI REZULTATET E VLERËSIMIT PARAPRAK NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS TË KANDIDATEVEË KANDIDATEVE
QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022”
Postuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 138 Datë 02.04.2021 PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022, PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 135, Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 134, Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 133 Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 132, Datë 01.04.2021PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 131, Datë 01.04.2021 PËRPËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.186 DATË 28.05.2020Postuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 130, Datë 01.04.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 129, Datë 01.04.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 128, Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,PËR NJË POZICION TË LIRË, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 127, Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr 126 Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 125, Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 124 Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 123, Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 122, Datë 01.04.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 121, Datë 01.04.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 120, Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 119, Datë 01.04.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 118, Datë 01.04.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 117, Datë 01.04.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 2.04.2021

VENDIM Nr. 113, Datë 29.03.2021 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 97, DATË 17.03.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30.03.2021

VENDIM Nr. 112, Datë 29.03.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30.03.2021

VENDIM Nr. 111, Datë 29.03.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.89, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 110, Datë 29.03.2021 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONINDHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.88, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30.03.2021

VENDIM Nr. 109, Datë 29.03.2021 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA, NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 30.03.2021

VENDIM Nr. 108, Datë 29.03.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30.03.2021

VENDIM Nr. 107, Datë 29.03.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PËR POZICIONIN E LIRËNË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 176, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 30.03.2021

VENDIM Nr. 106, datë 26.03.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 06.04.2021

VENDIM Nr. 103 datë 18.03.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATËN E APELIT KORÇË Postuar Më : 18.03.2021

VENDIM Nr. 100, datë 18.03.2021 PËR LEHTËSIMIN E NGARKESËS SË GJYQTARËVE TË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, ZNJ. {…} DHE Z. {…} Postuar Më : 18.03.2021

VENDIM Nr. 97, datë 17.03.2021 PËR MIRATIMIN E PJESËMARRJES SË GJYQTARËVE NË TRAJNIMIN VAZHDUES PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN PRILL – KORRIK 2021 Postuar Më : 18.03.2021

VENDIM Nr. 87, datë 11.03.2021 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 11.03.2021

VENDIM PARAPRAK Nr. 83, datë 09.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.244, DATË 09.07.2020, Postuar Më : 9.03.2021

VENDIM PARAPRAK Nr. 82, datë 09.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURTË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.243, DATË 09.07.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 9.03.2021

VENDIM PARAPRAK Nr. 81, datë 09.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURME VENDIMIN NR.242, DATË 09.07.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 9.03.2021

VENDIM PARAPRAK Nr. 80, datë 09.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURME VENDIMIN NR.241, DATË 09.07.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 9.03.2021

VENDIM NR.75 DATË 04.03.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMITPostuar Më : 06.04.2021

VENDIM Nr. 73, datë 03.03.2021 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE QË DO TË CAKTOHEN PËR TË GJYKUAR ÇËSHTJE GJYQËSORE URGJENTE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC Postuar Më : 3.03.2021

Vendimi 72, date 03.03.2021 Për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.30, datë 14.02.2019, “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”, në lidhje me nevojat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, Postuar Më : 3.03.2021

VENDIM Nr. 71, datë 02.03.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 2.03.2021

VENDIM Nr. 64, datë 24.02.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 24.02.2021

VENDIM Nr. 63, datë 24.02.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më : 24.02.2021

VENDIM Nr. 59, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TRE POZICIONET E LIRA TË SHPALLURAME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 16-02-2021

VENDIM Nr. 58, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 16-02-2021

VENDIM Nr. 57, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 173, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 16-02-2021

VENDIM Nr. 56, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR SHTATË POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA,ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, TË DATËS 28.05.2020Postuar Më : 16-02-2021

VENDIM Nr. 55, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM NËGJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATËVE NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJËMBËDHJETË POZICIONET E SHPALLURA TË LIRA Postuar Më : 16-02-2021

VENDIM NR 45, DATË 08.02.2021 PËR MIRATIMIN E LISTAVE TË GJYQTARËVE QË DO TË CAKTOHEN PËR TË GJYKUAR ÇËSHTJE GJYQËSORE URGJENTE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËSPostuar Më : 08-02-2021

VENDIM NR. 44, DATË 08.02.2021 PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.30, DATË 14.02.2019, “PËR RREGULLAT DHE PROCEDURËN E CAKTIMIT TË GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË NJË GJYKATË TJETËR,    TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME”, NË LIDHJE ME NEVOJAT E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KUKËS Postuar Më : 08-02-2021

VENDIM NR. 43, DATË 08.02.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU.  USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME  Postuar Më : 08-02-2021

VENDIM NR. 42, DATË 04.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRËPostuar Më : 05-02-2021

VENDIM NR. 41, DATË 04.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN)   TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT
Postuar Më : 05-02-2021

VENDIM NR. 35, DATË 28.01.2021 PËR NUMRIN E KANDIDATËVE QË DO TË PRANOHEN NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022Postuar Më : 29-01-2021

VENDIM NR. 33, DATË 28.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 29-01-2021

VENDIM NR. 32, DATË 25.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 25-01-2021

VENDIM NR. 30, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 29, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 28, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 27, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR  PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 26, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,  PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 25, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 24, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 23, DATË 25.01.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 22, DATË 25.01.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR NJË POZICION TË LIRË ,Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 21, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 20, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 19, DATË 25.01.2021PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 17, DATË 21.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 21-01-2021

VENDIM NR. 16, DATË 21.01.2021 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR. 11, DATË 14.01.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 21-01-2021

VENDIM NR. 14, DATË 21.01.2021 KUNDËR VENDIMEVE TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR ARKIVIMIN E ANKIMIT OSE PUSHIMIN E HETIMIT NDAJ NJË GJYQTARI, PËR VITIN 2021Postuar Më : 21-01-2021

VENDIM NR. 11, DATË 14.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 14-01-2021

VENDIM NR. 10, DATË 14.01.2021PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANCELARËVE NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 19-01-2021

VENDIM Nr. 4, datë 11.01.2021 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 19-01-2021

VENDIM Nr.2 datë 07.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 08-01-2021

VENDIM Nr. 1, datë 07.01.2021 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.599, DATË 02.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 08-01-2021

VENDIM NR.647, DATË 23.12.2020 PËR MIRATIMIN E PJESËMARRJES SË GJYQTARËVE NË TRAJNIMIN VAZHDUES PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN JANAR – MARS 2021 Postuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR.646, DATË 23.12.2020 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJËPostuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR.645, DATË 23.12.2020 PËR MIRATIMIN E “PROGRAMI I VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE PËR VITIN 2021” Postuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR. 640, DATË 21.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE  TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 21-12-2020 

VENDIM NR. 639, DATË 16.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,   TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 17-12-2020 

VENDIM NR. 638, DATË 16.12.2020 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.632, DATË 10.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 17-12-2020 

VENDIM NR. 637, DATË 16.12.2020PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.599, DATË 02.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 17-12-2020 

VENDIM NR. 634, DATË 16.12.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR
KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË
Postuar Më : 16-12-2020 

VENDIM NR. 632, DATË 10.12.2020PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 621, DATË 10.12.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT  PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE Postuar Më : 10-12-2020  

VENDIM NR. 620, DATË 10.12.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT    PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 10-12-2020  

VENDIM NR. 619, DATË 10.12.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 10-12-2020    

VENDIM Nr. 608, datë 04.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

VENDIM NR. 599, DATË 02.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 03-12-2020

VENDIM Nr. 597, datë 02.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 02-12-2020

VENDIM Nr. 596, datë 01.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 01-12-2020

VENDIM NR.592 date 26.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN”Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 591 date 26.11.2020 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË HARTIMIT TË “PROJEKTRAPORTIT TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL-TË-GJYQTARIT”Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 590 date 26.11.2020 PËR MIRATIMIN E “PLANIT STRATEGJIK TËKOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR”Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 588, DATË 20.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,   TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 29-12-2020

VENDIM NR. 586 DATË 20.11.2020 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJORPostuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 569, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 568, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 567, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË   NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 566, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË   NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,    PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 565, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 20-11-2020   

VENDIM NR. 564, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 20-11-2020    

VENDIM NR. 563, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË
Postuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 562, DATË 20.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË   PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.91, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 20-11-2020 

VENDIM Nr.559-datë 12.11.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE KANDIDAT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI-PËR-VITIN-2021Postuar Më : 13-11-2020

VENDIM Nr. 553, datë 12.11.2020 PËR DETAJIMIN E POZICIONEVE AKTUALË TË NDIHMËSAVE LIGJORË NGA GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË PRANË GJYKATAVE TË APELITPostuar Më : 13-11-2020

VENDIM NR. 548, DATË 05.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,   TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 06-11-2020

VENDIM Nr. 545, datë 05.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Publikuar me datë 05.11.2020

VENDIM Nr. 544, datë 05.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Publikuar me datë 05.11.2020

VENDIM Nr. 543, datë 05.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

Publikuar me datë 05.11.2020

VENDIM Nr. 542, datë 05.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Publikuar me datë 05.11.2020

VENDIM Nr. 541, datë 05.11.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR TË DATËS 07.10.2020

Publikuar me datë 06.11.2020

VENDIM Nr. 540, datë 05.11.2020 PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE NË GJYKATËN E LARTË DHE DHËNIE AUTORIZIMI PËR AKSES NË SISTEMET E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE GJYQËSORE

Publikuar me datë 06.11.2020

Vendim Nr.502.Datë 26.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.501 Datë 26.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 500, DATË 21.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 12-11-2020

VENDIM NR.498, DATË 21.10.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS

VENDIM NR.497, DATË 21.10.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL  GJYQËSOR, PROFILI KËSHILLTAR LIGJOR DHE NDIHMËS LIGJOR

VENDIM NR. 496, DATË 21.10.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANCELARËVE NË DETYRË

1-VENDIM-NR.494-DATË-21.10.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PJESËMARRJES-SË-GJYQTARËVE-NË-TRAJNIMIN-VAZHDUES PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN TETOR-DHJETOR2020

VENDIM Nr. 485, datë 20.10.2020 PËR SHPALLJEN E POZICIONEVE TË LIRA PËR GJYQTARËT E EMËRUAR MË DATË 20.10.2020, TË DIPLOMUAR NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT DYVJEÇAR TË TRAJNIMIT

VENDIM Nr. 484, datë 20.10.2020 PËR SHPALLJEN E POZICIONEVE TË LIRA PËR GJYQTARËT E EMËRUAR MË DATË 20.10.2020, TË DIPLOMUAR NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TREVJEÇAR TË FORMIMIT FILLESTAR

VENDIM NR. 449, DATË 15.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,    TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 448, DATË 15.10.2020 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 5, DATË 20.12.2018,  TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “MBI CAKTIMIN ME SHORT TË MANDATIT 3-VJEÇAR TË ANËTARËVE GJYQTARË DHE ANËTARËVE JOGJYQTARËPostuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 441, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,  PËR NJË POZICION TË LIRË
 

VENDIM NR. 440, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,   PËR NJË POZICION TË LIRË    

VENDIM NR. 439, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË  PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,      PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 438, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 437, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 436, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 427, DATË 13.10.2020 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,  TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME  

VENDIM NR. 426, DATË 12.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 423, DATË 09.10.2020 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.405, DATË 07.10.2020  

VENDIM NR. 422, DATË 09.10.2020 PËR ANULIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.405, DATË 07.10.2020 DHE CAKTIMIN E NJË GJYQTARI NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË, PËR GJYKIMIN E DY ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA

VENDIM NR. 405, DATË 07.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

VENDIM NR. 400, DATË 07.10.2020 PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR,   KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROCEDURËN E KOMANDIMIT 

VENDIM NR. 399, DATË 07.10.2020 PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË KANË PLOTËSUAR KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMIN  E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË

VENDIM NR. 398, DATË 07.10.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.188, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR   

VENDIM Nr. 397, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 396, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 395, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 394, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 393, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 392, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 391, datë 07.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 390, datë 07.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 389, datë 07.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM NR. 376, DATË 01.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,  TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

VENDIM NR. 375, DATË 30.09.2020 MBI DËRGIMIN E EMRAVE TË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT PRANË GJYKATËS SË LARTË

VENDIM NR. 337, DATË 24.09.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË

VENDIM NR. 336, DATË 24.09.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) 

VENDIM NR. 335, DATË 18.09.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 322, DATË 17.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE   

VENDIM NR. 314, DATË 14.09.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË

VENDIM NR.313 DATË 11.09.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

 

VENDIM NR 312 VENDIM NR. 312, DATË 11.09.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE QË DO TË CAKTOHEN PËR TË GJYKUAR ÇËSHTJE GJYQËSORE URGJENTE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 

VENDIM NR.311 DATË 11.09.2020 PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.30, DATË 14.02.2019, “PËR RREGULLAT DHE PROCEDURËN E CAKTIMIT TË GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME”, NË LIDHJE ME NEVOJAT E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KURBIN   

VENDIM NR. 306, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E  POSAÇME  TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË    

VENDIM NR. 305, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 304, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 303, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË 

VENDIM NR. 302, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇMETË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 301, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 300, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE    

VENDIM NR. 299, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM NR. 298, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE
 

VENDIM NR. 293, DATË 09.09.2020 PËR MIRATIMIN E ZGJEDHJES SË TETË ANËTARËVE TË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR

VENDIM NR. 275, DATË 08.09.2020 MBI MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË GJYQTARËVE QË DO TË MARRIN PJESË NË HEDHJEN E SHORTIT PËR PËRZGJEDHJEN E KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR  

VENDIM NR. 274, DATË 04.09.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM Nr. 273, Datë 26.08.2020PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.12020, TË FILLUAR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT

VENDIM Nr. 272, datë 26.08.2020PËR CAKTIM GJYQTARI PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR

VENDIM Nr.271,datë 26.08.2020 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.268, DATË 07.08.2020,

VENDIM NR. 269, DATË 07.08.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË  PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 223, DATË 02.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.268 DATË 07.08.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE  TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATËT NGA RADHËT E GJYQTARËVE,  PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.84 DHE NR.87, DATË 26.02.2020, SI DHE VENDIMET NR.241, NR.242, NR.243, NR.244 DHE NR.245, DATË 09.07.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

VENDIM NR.258, DATË 23.07.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE

VENDI NR. 257, DATË 20.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR,NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021   

VENDIM Nr.256, datë 16.07.2020 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERATË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.255,datë 09.07.2020 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERATË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

 

Vendim Nr.250,datë 09.07.2020 PËR RISHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË MINISTRINË E DREJTËSISË, KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROÇEDURAT E KOMANDIMIT

Vendim Nr.249,datë 09.07.2020 PËR RIHAPJEN EPROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE

Vendim Nr.247 date 09.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË

Vendim Nr.245,datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE

Vendim Nr.244,datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.243, datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.242, datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.241, datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.240, datë 09.07.2020 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 238, DATË 07.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE T Ë KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DHE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR TË DATËS 28.05.2020

VENDIM NR.237, DATË 02.07.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 233, DATË 02.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT KALIMTAR

VENDIM NR.232, DATË 02.07.2020 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË PROCESVERBALIT “PËR PASQYRIMIN E VEPRIMEVE QË KRYHEN GJATË PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES ME SHORT TË ÇËSHTJEVE NË PROCESIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT”

VENDIM NR. 231, DATË 02.07.2020 PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…}  PËR PËRJASHTIMIN E SAJ NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 229, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM NR. 228, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE 

VENDIM NR. 227,DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM NR. 226, DATË 02.07.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT  PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 225, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 224, DATË 02.07.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 223, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 222, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR.221, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR.220, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR.219 DATË 23.06.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN E POSAÇME

VENDIM NR.218, DATË 18.06.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIMNr. 201, datë 11.06.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË PËR KANDIDATËT NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR.83, DATË 26.02.2020 DHE VENDIMIN NR.86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 199 datë 11.06.2020 PËR MIRATIMIN E “KOMENTE DHE SUGJERIME NDAJ RAPORTIT TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS MBI REZULTATET E VLERËSIMIT PARAPRAKTË KANDIDATEVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PROFILI GJYQTAR”

VENDIM NR. 198, datë 11.06.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN)E GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT

VENDIM NR.195, DATË 04.06.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR POZICIONE TE LIRA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQESOR KAVAJË

VENDIM NR.194, DATË 04.06.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

VENDIM NR.193 DATË 04.06.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

VENDIM NR.192, DATË 04.06.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.85, DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}

VENDIM NR.191, DATË 04.06.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.91, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.190 DATË 04.06.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.189. DATË 28.05.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NE GJYKATA TE TJERA

VENDIM Nr. 188 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT

VENDIM  Nr. 187, DATË 28.05.2020PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT

VENDIM Nr. 186, DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM  Nr. 185, DATË  28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 184 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRAN Ë PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 183, DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 182 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 181, DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 180 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 179 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 178 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 177 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 176 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr.175,DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM NR.174,DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 173, DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 167 datë 28.05.2020 PËR MIRATIMIN E PJESËMARRJES SË GJYQTARËVE NË TRAJNIMIN VAZHDUES PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN PRILL – QERSHOR 2020

VENDIM Nr.166,DATË 28.05.2020 PËR PEZULLIMIN E PROCEDURAVE TË LËVIZJES PARALELE, NGRITJES NË DETYRË DHE EMËRIMIT LIDHUR ME PUNONJËSIT E GJYKATAVESTATUSI I TË CILËVE RREGULLOHET NGA LIGJI NR.98/2016 “PER ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VENDIM NR.165. DATË 28.05.2020 PËR PËRMBUSHJEN NGA KANDIDATI TË  KUSHTEVE DHE  KRITEREVE PËR T’U KOMANDUAR SI PETAGOG I BRENDSHËM NË DEPARTAMENTIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS {…}

VENDIM Nr. 164, DATË 28.05.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 163, DATË 28.05.2020PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM Nr. 162, DATË 28.05.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM-Nr.-161-datë-18.05.2020-PËR-CAKTIMIN-E-GJYQTARËVE-PËR-GJYKIMIN-E-ÇËSHTJEVE-GJYQËSORE-TË-VEÇANTA-NË-GJYKATA-TË-TJERA(1)

Vendim Nr.159 datë 15.05.2020 vendim per miratimin e opinionit per Teuta Hoxhen

Vendim Nr.157 datë 15.05.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.89, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

MENDIM I PAKICËS LISTA E KANDIDATËVE PËR KËSHILLTAR DHE NDIHMËS LIGJOR BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR. 156 DATË 15.05.2020

Vendim Nr.156 datë 15.05.2020 PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË

Vendim Nr.153 datë  06.05.2020, PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.152 datë 06.05.2020 ,PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.88, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.151 datë 06.05.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATËT NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR.82, DATË 26.02.2020 DHE VENDIMIN NR.85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr.147 date 28.04.2020 PËR NDRYSHIMIN E PIKËS 2 TË VENDIMIT NR.131 DATË 30.03.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 145, datë 27.04.2020 PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË PROGRAMIT KOMPJUTERIK “MICROSOFT TEAMS” QË MUNDËSON NDËRLIDHJE AUDIOVIZIVE  NË DISTANCË PËR ZHVILLIMET E SEANCAVE GJYQËSORE, GJATË KOHËZGJATJES SË EPIDEMISË

VENDIM Nr. 144, datë 24.04.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA

 

 

 

Vendim Nr.276 date 10.12.2019 PËR MIRATIMIN E “PROGRAMI I VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE PËR VITIN 2020”

 
 
 

Back to top