Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM I DATËS 06.06.2022 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

NJOFTIM I DATËS 11.05.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, PËR SHKAK TË PËRFUNDIMIT TË MANDATIT TË Z.{…}

NJOFTIM I DATËS 21.12.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

NJOFTIM I DATËS 17.11.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

NJOFTIM I DATËS 17.11.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE

NJOFTIM DATË 03.08.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

Njoftim datë 09.07.2020 për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë për katër pozicione të lira në fushën e të drejtës Penale 

Njoftim datë 09.07.2020. shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës Administrative 

NJOFTIM I DATËS 01.06.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

NJOFTIM DATË 05.05.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË DHE KOMANDIMIT TË GJYQTARËVE

Njoftimi  datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative (-1)

Njoftimi datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative (2)

Njoftimi datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative (3)

Njoftimi datë 28.02.2020  Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile (-1)

Njoftimi datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile (2)

Njoftimi datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile (3)

Back to top