Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 19 Prill 2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi sot, më datë 19.04.2019, mbledhjen e radhës në të cilën shqyrtoi, diskutoi dhe miratoi disa vendime.

Këshilli, me qëllim zbatimin e normave ligjore dhe procedurale të gjykimit brenda afateve të arsyeshme kohore, bazuar në kërkesat e gjykatave të ndryshme, vendosi caktimin e 106 gjyqtarëve për gjykimin e 75 çështjeve gjyqësore të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ajo e origjinës. Këto vendime, u morën në kushtet e pamundësisë së Gjykatave ku janë regjistruar çështjet për ti shqyrtuar në afat ato, për shkak të heqjes dorë së gjyqtarëve apo konfliktit të interesit.

Gjithashtu, Këshilli miratoi një shtesë në vendimin e KLGJ për miratimin e listës emërore të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, si dhe miratoi procesverbalet e mbledhjeve të datave 18.03.2019 dhe 27.03.2019.

Back to top