Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 30 Maj 2019

Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, sot më datë 30.05.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi dhe miratoi udhëzime dhe akte nënligjore, ndër të tjera, si më poshtë vijon:

Në respektim të parashikimeve të përcaktuara në nenin 460 të Kodit të Procedurës Civile, u miratuan rregulla të hollësishme për kalendarin e gjykimit të çështjeve në gjykatat e Apelit. Me miratimin e këtij akti normativ nënligjor, krijohen standarde uniforme për sa i përket shortimit, njoftimit dhe veçanërisht kritereve të përshpejtimin e çështjeve gjyqësore në këto gjykata. Kjo do të kontribuojë në rritjen e efiçencës dhe cilësisë së dhënies së drejtësisë.

Në përputhje me rendin e ditës, anëtarët e KLGJ-së, shqyrtuan dhe miratuan projekt-udhëzimin për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të drejtësisë për të mitur. Ky udhëzimdo zbatohet përgjykatat e shkallës së parë dhe ato të apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe synon rritjen e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në administrimin e çështjeve për të mitur.

Back to top