Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 23 Maj 2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 23.05.2019, me propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, diskutoi dhe miratoi rregulla të hollësishme lidhur me procedurat për verifikimin e kushteve dhe kritereve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për emërimin dhe ngritjen në detyrë të kandidatëve gjyqtarë, për riemërimin e kandidatëve ish-gjyqtarë dhe për emërimin e kandidatëve gjyqtarë dhe jogjyqtarë në Gjykatën e Lartë, si dhe për verifikimin e pasurisë dhe të figurës së këtyre kandidatëve.

Kontribut të çmuar në hartimin e kësaj rregulloreje të rëndësishme, kanë dhënë edhe misionet partnere EURALIUS dhe USAID.

Back to top