Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 20 Maj 2019

Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, sot më datë 20.05.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi dhe miratoi disa vendime me rëndësi. Këshilli miratoi rregullat që rregullojnë në mënyrë më të detajuar sesi do të funksionojë mbledhja e Këshillit të Gjykatës, organ i cili që do të ngrihet pranë çdo gjykate në Republikën e Shqipërisë. Pas miratimit të këtyre rregullave i hapet rruga funksionimit të Këshillit të Gjykatës që përbën një mënyrë të re të administrimi të gjykatave. Në vijim të mbledhjes plenare, anëtarët e KLGJ shqyrtuan dhe miratuan rregulla të hollësishme lidhur me kriteret dhe procedurat për dhënien nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të lejeve të papaguara, për të gjithë gjyqtarët që ushtrojnë funksionin si pjesë e sistemit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Duke mbajtur në konsideratë shqyrtimin e çështjeve brenda afateve të arsyeshme kohore, KLGJ vendosi të caktoi 91 gjyqtarë për gjykimin e 70 (shtatëdhjetë) çështjeve të akumuluara në gjykata, si pasojë e heqjes dorë nga gjyqtarë të caktuar, pranimit të kërkesave për përjashtim nga Kryetarët e Gjykatave, si dhe vendimmarrjet e mëparshme apo konfliktet e interesit.

Back to top