Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 12 Mars 2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi sot më datë 12.03.2019, mbledhjen e radhës në të cilën miratoi listën emërore të kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020. Në respektim të procedurës së përcaktuar në ligj, Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë ka kryer verifikimin e plotësimit të kritereve, bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga çdo kandidat.Në përfundim të procesit u miratua lista me 16 (gjashtëmbëdhjetë) kandidatë që plotësojnë kriteret për Këshilltarë Ligjorë dhe lista me 93 (nëntëdhjetë e tre) kandidatë, që plotësojnë kriteret për Ndihmës Ligjorë.

Bazuar në vendimin e Kuvendit, anëtarët e Keshillit miratuan strukturën organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor e cila përbehet nga 125 punonjës.

Me qëllim mirëfunksionimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Këshilli miratoi deklarimin e përfundimit të periudhës së transferimit të përkohshëm dhe kthimin në pozicionin e mëparshëm të gjyqtarit Erjon Çela.

Back to top