Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VENDIM Nr. 491, datë 19.10.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 20-10-2021

VENDIM Nr. 425, datë 29.09.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 424, datë 29.09.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 280, DATË 10.12.2019, “PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT”, I NDRYSHUARPostuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 418, datë 29.09.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 258, DATË 17.06.2021 “PËR CAKTIMIN E TRE ANËTARËVE NË BORDIN DREJTUES TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË”Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 361, datë 14.09.2021 PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI NË KOMISIONIN PËR MBROJTJEN E GJYQTARËVE NGRITUR PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 343, datë 26.08.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR FONDE BUXHETORE (PBA 2022-2024), PËR SISTEMIN GJYQËSOR, FAZA E DYTË Postuar Më : 26-08-2021

VENDIM Nr. 327, datë 22.07.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 27-07-2021

VENDIM Nr. 326, datë 22.07.2021 PËR TRANSFERIMIN E FONDEVE, NGA SHPENZIME PERSONELI, NË SHPENZIME PËR MALLRA DHE SHËRBIME TË TJERA, NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI GJYQËSOR”, PËR VITIN 2021. Postuar Më :21-09-2021

VENDIM Nr. 325, datë 22.07.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR. 643, DATË 23.12.2020 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN, PËRSHKRIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË KATEGORIVE PUNONJËSVE TË GJYKATËS SË LARTË”. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 324, datë 22.07.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 7, DATË 21.12.2018 “RREGULLORE PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARËVE TË GJYKATAVE”. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 323, datë 22.07.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 338, DATË 24.09.2020 “PËR CAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E STATUSIT TË NËPUNËSIT CIVIL GJYQËSOR, PUNONJËSVE NË DETYRË NË GJYKATA”. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 310, datë 16.07.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË  GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 294, datë 06.07.2021 MBIRISHPËRNDARJEN E FONDEVE PËR SHPENZIME KORENTE DHE SHPENZIME KAPITALE (INVESTIME), NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI GJYQËSOR”. Postuar Më : 08-07-2021

VENDIM Nr. 278, datë 01.07.2021 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 276, datë 01.07.2021 MBI PAKËSIMIN E FONDEVE NË SHPENZIME PERSONELI, NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI GJYQËSOR” PËR VITIN 2021 Postuar Më : 22-09-2021

 
Postuar Më : 8-04-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to top