Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp datë 26 Tetor 2023

Sot, në datë 26.10.2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi Mbledhjen Plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi çështjet si më poshtë:

Në kuadër të përgjegjësive që ka lidhur me rekrutimin e gjyqtarëve të rinj, Këshilli, në vijim të procedurave të verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore përfshirë dhe pasurinë e figurën, të kandidatëve për pranimin në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2023-2024, profili gjyqtar, vendosi kualifikimin e 17 (shtatëmbëdhjetë) kandidatëve:

• Znj. Ornela Troplini;
• Z. Elvis Tosuni;
• Znj. Enxhi Bushi;
• Znj. Marena Panda;
• Z. Ilmi Leka;
• Znj. Denisa Laçi;
• Znj. Elona Musai;
• Znj. Enxhi Tamburi;
• Znj. Marinela Prifti;
• Znj. Miglena Tabaku;
• Z. Brikel Toma;
• Znj. Valmira Fejza;
• Znj. Elsa Gjini;
• Znj. Malbora Selgjeka;
• Znj. Elsona Fezollari;
• Znj. Anisa Likaj;
• Znj. Zoica Strora.

Pas shqyrtimit të kërkesës për dorëheqje nga detyra të gjyqtares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {…}, Këshilli vendosi mbarimin e statusit të magjistrates znj. {…}.

Në vijim, Këshilli miratoi vendimin mbi rishpërndarjen (transferimin) e fondeve buxhetore në programin 03310, në shpenzime korrente, për vitin 2023.

Në përfundim, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi nxjerrjen nga përdorimi të disa aktiveve në dy gjykata.

 

Back to top