Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp, datë 14 Prill 2023

Sot, në datë 14.04.2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi Mbledhjen Plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi çështjen si më poshtë:

Në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse, pas procedurës të shortit, Këshilli vendosi caktimin e z. Ridvan Hado, si relator për zhvillimin e procedimit disiplinor nr. 3/2023, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në ngarkim të magjistratëve {…} dhe {…}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {…}.

Back to top