Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktivitet për shkëmbimin e përvojës mbi cilësinë e sistemit të drejtësisë dhe sfidat e përbashkëta midis Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor të Shqipërisë.

Në datat 8 dhe 9 nëntor 2022, anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor të Shqipërisë dhe të Këshillit të Lartë Gjyqësor të Kosovës u takuan në Tiranë për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta në lidhje me funksionimin e sistemeve të tyre të drejtësisë.

Diskutimet u fokusuan në statistikat gjyqësore për të vlerësuar efikasitetin, cilësinë dhe reformat gjyqësore, vlerësimin e performancës së gjyqtarit, dixhitalizimin e drejtësisë, përdorimin e mekanizmave alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, menaxhimin e kohës gjyqësore dhe veprimet për të reduktuar çështjet e mbartura, me prezantime nga ekspertë të nivelit të lartë të CEPEJ mbi mjetet, treguesit dhe praktikat e mira të CEPEJ-it.

Gjithashtu, në këtë aktivitet u prezantuan dhe rezultatet e raportit të tretë të Panelit të Ballkanit Perëndimor për vitin 2021.

Ky aktivitet u organizua bashkërisht nga projektet e CEPEJ-it në rajon, përkatësisht KoSEJ II “Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Kosovë”, projekti rajonal “Drejt një vlerësimi më të mirë të rezultateve të reformave gjyqësore në Ballkanin Perëndimor – Paneli Ballkani Perëndimor” dhe projekti SEJ III “Forcimi i Cilësisë dhe Efiçencës së Drejtësisë në Shqipëri”, pjesë të programit të përbashkët të titulluar “Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë – faza II”, të bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës dhe të zbatuara nga Këshilli i Evropës.

Back to top