Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp datë 28 Janar 2021

Sot në datën 28.01.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi çështjet si vijon:

Në vijim të procesit të nisur tashmë për vlerësimin e punës së gjyqtarëve si dhe në funksion të ngritjes në detyrë të tyre, Këshilli vendosi miratimin e raportit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit z. Sandër Simoni, për periudhën 2013-2016 dhe për vitin 2019.

Në vijim, me qëllim nisjen e funksionimit të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë, Këshilli vendosi caktimin e znj. Naureda Llagami, njëkohësisht anëtare dhe kryetare të Bordit Drejtues të këtij institucioni.

Më tej, pas vlerësimit të situatës aktuale të sistemit gjyqësor, ndikimit në vazhdim nga implementimi i reformës në drejtësi, kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës, në përputhje me vizionin afatmesëm dhe afatgjatë të sistemit gjyqësor, Këshilli vendosi caktimin e numrit të kandidatëve për magjistratë, ndihmës dhe këshilltarë ligjorë, që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022.

Në përfundim, pas shqyrtimit të kërkesave të disa gjykatave, Këshilli vendosi caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta.

Back to top