Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim Konsultativ date 14.04.2020

Bazuar ne ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhim e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 26, Udhëzimin nr. 7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe në Udhëzimin nr. 9, datë 28.02.2020 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021 – 2023” të Ministrit së Financave dhe Ekonomisë, ju njoftojmë se; Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvillon takim konsultativ në ambjetet e institucionit, me datën 28.4.2020, ora 10.00, me shoqërinë civile dhe grupet e interest, për kërkesat e PBA 2021 – 2023.

 

Back to top