Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 6 Dhjetor 2019

Në vijim të njoftimit të datës 26 nëntor, për shkak të situatës së krijuar si rrjedhojë e lëkundjeve sizmike, pas komunikimit të vazhdueshëm me drejtuesit e gjykatave, Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas zhvillimit të disa mbledhjeve, vendosi rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore gjykatat të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre në qarkun Tiranë, Durrës dhe Lezhë.

Më konkretisht, me vendimin nr. 271, datë 04.12.2019, KLGJ vendosi rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në datën 05.12.2019 për disa gjykata, si më poshtë:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (dhoma penale dhe civile);

Gjykata e Apelit Tiranë;

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë;

Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë;

Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë;

Gjykata e Rrethi Gjyqësor Durrës;

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë;

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë;                                                                                     

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin.

Me vendimin nr. 273, datë 05.12.2019, KLGJ vendosi rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në datën 05.12.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit. Gjithashtu me vendimin nr. 274, datë 06.12.2019, KLGJ vendosi rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në datën 06.12.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

Në kushtet kur godina e Gjykatës së Apelit Durrës është e papërshtatshme për ushtrimin e veprimtarisë së saj, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 275, datë 06.12.2019, vendosi si më poshtë vijon:

  1. Rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore të Gjykatës së Apelit Durrës.

2.Transferimin e përkohshëm të selisë së Gjykatës së Apelit Durrës pranë godinës ku ushtron veprimtarinë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë.

3.Kryetari i Gjykatës së Apelit Durrës dhe kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë të marrin masa për krijimin e kushteve të duhura në zbatim të pikës 2 të këtij vendimi.

4.Kryetarët e gjykatave nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Durrës, në zbatim të pikës 2 të këtij vendimi të dërgojnë dosjet gjyqësore në selinë e re të përkohshme të Gjykatës së Apelit Durrës, si dhe të marrin masa për të garantuar aksesin në gjykatë duke informuar publikun për transferimin e përkohshëm të selisë së Gjykatës së Apelit Durrës.

Back to top