Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 13 Nëntor 2019

Sot më datë 13.11.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi fillimin e procedurës së përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur (jo-gjyqtarë), për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr.108, 109, 110 datë 09.07.2019 dhe vendimit nr. 172 datë 11.09.2019, të KLGJ-së. Pas kësaj vendimmarrje, Këshilli përmes një shorti transparent dhe në prani të mediave, caktoi relatorët për secilin vend vakant të shpallur me vendimet nr.108, 109, 110 datë 09.07.2019 dhe vendimit nr. 172 datë 11.09.2019, të KLGJ-së.

Pas hedhjes së shortit u vendos si më poshtë vijon:

Caktimi i z. Alban Toro, si relator për procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur (jo-gjyqtarë), për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.108, datë 09.07.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Caktimi i znj. Marcela Shehu, si relator për procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur (jo-gjyqtarë), për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.109, datë 09.07.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Caktimi i z. Ilir Toska, si relator për procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur (jo-gjyqtarë), për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.110, datë 09.07.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Caktimi i z. Dritan Hallunaj, si relator për procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur (jo-gjyqtarë), për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr.172, datë 11.09.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Back to top