Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 19 Shtator 2019

Sot, më datë 19.09.2019, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, së bashku me një përfaqësi gjyqtarësh nga gjykatat e Rretheve Gjyqësore, Apeleve dhe anëtarë të KLGJ-së, pritën në takim delegacionin e Komisionit të Venecias, të ngarkuar për dhënien e opinionit për projektligjin “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, kryesuar nga shefja e divizionit të të drejtave themelore dhe institucioneve demokratike në sekretariatin e Komisionit të Venecias, znj. Silvia Grundman.

Pasi i uroi mirëseardhjen, znj. Llagami i njohu përfaqësuesit e Komisionit të Venecias, me problematikat e konstatuara nga gjykatat në lidhje me çështjet e pronësisë. Diskutimi u përqëndrua në zgjidhjet e nevojshme si për unifikimin e dokumenteve të hartografisë, regjistrimin e akteve të pronësisë dhe në unifikimin e legjislacionit.

Në fund të takimit, znj. Llagami, shprehu gatishmërinë e përfaqësuesve të pushtetit gjyqësor, për të kontribuar me ekspertizën e tyre në ngritjen e një mekanizmi funksional që i  jep zgjidhje konflikteve të pronësisë.

Back to top