Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detyrat

Komisioni harton propozime për përcaktimin dhe përditësimin e sistemit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve; kërkesat për ushtrimin e veprimtarisë akademike si dheorganizimin e trajnimeve për formimin profesional pranë Shkollës së Magjistraturës. Komisioni përgatit raporte për ngarkesën e punës në gjykata, kohëzgjatjen e proceseve, për mosfunksionimin e punës dhe shkaqet e tyre. Raportet përkatëse hartohen dhe paraqiten për miratim në mbledhjen plenare. Komisioni harton projektvendime, rregullore apo udhëzime të cilat i paraqiten Këshillit për miratim.

Anëtare:  Znj. Emona Muçi

Anëtare : Znj.Irena Plaku

Anëtare : Znj.Yllka Rupa

Anëtare Zëvendësuese: Znj. Gentiana Mucaj

Anëtar Zëvendësues: Znj.Fatmira Luli

Back to top