Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detyrat

Komisioni është përgjegjës për planifikimin, hartimin, zbatimin dhe administrimin e buxhetit. Komisioni merr pjesë në hartimin e politikave buxhetore, planeve strategjike e dokumenteve të tjerë të nevojshëm për një administrim të mirë e efikas të sistemit gjyqësor shqiptar. Komisioni zhvillon kërkime dhe bën propozime për të siguruar një mirëfunksionim të sistemit të menaxhimit financiar. Komisioni i raporton Këshillit problematikat e evidentuara. Komisioni harton projektvendime, rregullore apo udhëzime të cilat i paraqiten Këshillit për miratim.

Anëtare:  Znj. Naureda Llagami

Anëtare : Znj. Gentiana Muçaj

Anëtare : Znj. Fatmira Luli

Anëtare Zëvendësuese:  Znj. Emona Muçi

Anëtare Zëvendësuese: Znj.Yllka Rupa

Back to top