Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detyrat

U ngrit në janar 2019 në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe të subjekteve të tjera të rivlerësimit. Komisioni është përgjegjës për koordinimin e punës me institucionet e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve (Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjin e Posaçëm të Apelimit) për planifikimin e shorteve sipas kalendarit të caktuar me KPK-në, mbledhjen e statistikave, caktimin e inspektorëve përgjegjës, marrjen e masave për zhvillimin e shortit si dhe gjurmimin e mbledhjen e dosjeve të përzgjedhura me short. Komisioni harton raportin, inventarizimin dhe dorëzimin e raportit pranë KPK-së.

 

Kryetar: Gentiana Mucaj

Anëtar: Ilir Rusi

Anëtar: Klodian Kurushi

Anëtare: Yllka Rupa

Anëtar: Ridvan Hado

Back to top