Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për Shtyp datë 07 Maj 2024

Sot, në datë 07.05.2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi Mbledhjen Plenare të radhës në të cilën shqyrtoi çështjet si më poshtë:

Për shkak të mungesës së kuorumit, Këshilli vendosi të shtyjë shqyrtimin e projektvendimeve:

• “Për pranimin/refuzimin e kërkesës së z. {…} “Për përjashtimin e relatorit dhe të anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, nga procedurat për të cilat ai ka kandiduar për lëvizje paralele në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {…}”;

• “Për pranimin/refuzimin e kërkesës së gjyqtarit z. {…} “Për përjashtimin e relatores znj. {…} nga procedura e vlerësimit etik dhe profesional, për periudhën 2017-2019””.

Back to top