Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 17 Tetor 2019

Sot më datë 17.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi dy vendime të rëndësishme. Më konkretisht Këshilli, bazuar në kërkesat e dërguara nga Gjykata e Lartë, deri më datë 16.10.2019, caktoi 4 gjyqtarë për gjykimin në përputhje me afatet ligjore, të pesë çështjeve gjyqësore me objekt: Ekstradimin, miratimin e ekstradimit dhe lejimin e ekstradimit. Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, Këshilli është angazhuar seriozisht për të trajtuar në një kohë sa më të shpejtë, çdo kërkesë për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme.

Gjithashtu, Këshilli miratoi vendimin për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për në Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, për kandidaten znj. Gladiola Bregu.

Back to top