Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 19 Korrik 2019

Sot më datë 19.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen e radhës e cila nisi me miratimin e “Planit Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë  (2019-2020)”. 

Në cilësinë e Kryetares së Komisionit të Planifikimit Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit, Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Naureda Llagami, prezantoi përpara Këshillit dokumentin e parë  strategjik të  institucionit i cili do të  shërbejë  si  udhërrëfyes jo vetëm për veprimtarinë e KLGJ-së, por për të gjithë sistemin gjyqësor. Në  të  shpaloset vizioni dhe vlerat në të cilat KLGJ-ja mbështetet në realizimin e misionit të saj “për ndërtimin, udhëheqjen dhe qeverisjen e një gjyqësori me performancë të lartë, që synon ekselencën dhe meriton besimin e publikut”.  

Në këtë kontekst, hartimi i Planit Strategjik dhe atij të  veprimit shkon përtej detyrimit ligjor.  Këto instrumente planifikimi synojnë  të prioritizojnë objektivat dhe sistematizojnë veprimet në të cilat do të investohet Këshilli duke maksimizuar burimet financiare dhe njerëzore, si dhe duke adresuar strategjikisht problemet dhe nevojat me akute të gjykatave. Planit Strategjik dhe ai i veprimit i janë  nënshtruar konsultimit me të  gjithë  kryetarët e gjykatave, organizatat e shoqërisë  civile dhe bashkërenduar me Strategjinë  Ndërsektoriale të  Drejtësisë, në  bashkë punim të  ngushtë   me Ministrinë  e Drejtësisë. Në  përfundim të  relatimit nga ana e kryetares, Këshilli i Lartë Gjyqësor, miratoi unanimisht  Planin Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë  (2019-2020)” 

Puna disa mujore e Këshillit për hartimin e Planin Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor u mbështet nga ekspertiza e vyer e projektit “Drejtësi për të  Gjithë”, të  USAID. 

Një  tjetër vendimarrje e rëndësishme e KLGJ-së,  në  mbledhjen e sotme, ishte ajo e emërimit si gjyqtarë e 10 magjistratëve, përkatësisht: znj. Suela Dashi, znj. Afërdita Caco, znj. Merita Karaj, z. Ardit Kuka, znj. Amarilda Sulaj, z. Ervin Sulaj, z. Olti Skrame, znj. Enkeleda Dalipi, znj. Lorena Çabej dhe znj. Suela Xhani.  Ky emërim u krye duke mbajtur në konsideratë përfundimin procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar, të  kandidatëve të  sipër përmendur e të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2017-2018. 

Back to top