Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp, datë 29 Shtator 2022

Sot, në datën 29.09.2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi çështjen si vijon:

Këshilli vendosi për caktimin me short të relatorit të procedimit disiplinor nr. 2/2022, të filluar ndaj magjistratit z. {…}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {…}.

Back to top