Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, dhe me mbështetjen e vyer tëProjektit “Drejtësi për të Gjithë” të USAID, po zhvillojnë programin trajnues për kancelarët në detyrë.

Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, dhe me mbështetjen e vyer të

Projektit “Drejtësi për të Gjithë” të USAID, po zhvillojnë programin trajnues për kancelarët në detyrë.

Ky program përmban 9 (nëntë) module dhe do të shtrihet në periudhën kohore 6 qershor – 26 korrik 2019.

Sesioni i parë trajtues u organizua në datat 6-7 Qershor 2019 me pjesëmarrjen e Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, e cila ndër të tjera ofroi ekspertizë në lidhje me miradministrimin e Gjykatës.

Trajnimi është konceptuar në formën e një aktiviteti gjithëpërfshirës, ku kancelarëve u ofrohen njohuri teorike dhe praktike mbi parimet kryesore të administrimit gjyqësor, efektivitetin dhe risitë në fushën e menaxhimit gjyqësor- duke mbajtur në vëmendje rolin e veçantë të kancelarit në këtë proces. Në qëllimin e këtij trajnimi është dhe njohja me standardet dhe praktikat ndërkombëtare të administrimit gjyqësor. Këto njohuri do t’u shërbejnë kancelarëve për testimin në Shkollën e Magjistraturës lidhur me kualifikimin e tyre profesional pas procesit të verifikimit të kritereve dhe kushteve emërimit, pasurisë dhe figurës nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.

Trajnimi i kancelarëve do të përmirësojë dhe unifikojë proceset e menaxhimit në gjykatat e vendit, duke promovuar një veprimtari efikase dhe transparente, si një nga synimet parësore të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Back to top