Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 3 Maj 2019

Sot më datë 03.05.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi dhe miratoi dy vendime me rëndësi,mes të cilëve, raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2018.

Në raportin e përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit,

pasqyrohet një analizë e thellë e problemeve të sistemit të drejtësisë, të trashëguara nga viti i kaluar, si dhe evidentohet qartësisht puna dhe masat e ndërmarra nga KLGJ, menjëherë pas konstituimit, pavarësisht kohës së shkurtër nga momenti i ngritjes së institucionit deri në miratimin e këtij raporti. 

Në zbatim të nenit 82 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, raporti i miratuar në Këshill, do i dërgohet Kuvendit të Shqipërisë, si dhe do botohet në faqen e internetit të KLGJ.

Gjithashtu, Këshilli bazuar në nevojat e parashtruara nga Gjykatat, miratoi shpërndarjen e 20 punonjësve të miratuar nga buxheti i shtetit për vitin 2019, në numrin e përgjithshëm, të punonjësve të sistemit gjyqësor.  Kjo shpërndarje u bë, duke mbajtur në konsideratë, nevojat që ka administrata e gjykatave për punonjës.

Back to top