Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 7 Shkurt 2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi sot më datë 07.02.2019, mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi dhe miratoi disa vendime të cilat përcaktojnë rregulla të detajuara në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor në vend.

Më konkretisht, Këshilli miratoi rregulloren “Për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, dhe rregulloren “Për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, duke i dhënë zgjidhje në këtë mënyrë problematikave të konstatuara në gjykata.

Duke mbajtur parasysh rëndësinë e procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, Këshilli miratoi rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në Kuadër të Procesit të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve”, në të cilën përcaktohen rregulla të hollësishme për mirëfunksionimin e këtij procesi.

Në përfundim Këshilli miratoi vendimin mbi dhënien e informacionit periodik nga kryetarët e gjykatave për gjithë veprimtarinë gjyqësore të tyre.

Back to top