Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 14 Shkurt 2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 14.02.2019, me propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, miratoi rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër. Miratimi i këtij vendimi erdhi si një domosdoshmëri, në kushtet kur skema e delegimit dhe transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave aktuale të gjykatave, si dhe në detyrimin Kushtetues që Këshilli ka për të siguruar pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor.

Për të adresuar situatën e krijuar nga depozitimi i një numri të madh ankimesh kundër vendimeve të Kryeinspektorit të ish-KLD-së, për arkivimin e ankesës ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi ngritjen e  Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari.

Back to top