Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

MANJOLA XHAXHO PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

TEREZA LANI PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

KOSTIKA ÇOBANAQI PERIUDHËN 2010 – 2012

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

ZETA TËRPOLLARI PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

PËR

DHËNIEN E LEJEVE TË PAPAGUARA GJYQTARËVE

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

ANTONELA PRENDI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

PËR

MIRATIMIN E DOKUMENTEVE PËR ECURINË E PROCESIT TË RIVLERËSIMIT KALIMTAR TË SUBJEKTEVE TË RIVLERËSIMIT

Faqe 10 nga 10