Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

PËR

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARIT ZAMIR PODA

PËR

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT DHE TË MANDATIT TË KRYETARIT TË GJYKATËS, PËR SHKAK DORËHEQJEJE, TË GJYQTARIT GENCI SINJARI

PËR KOMANDIMIN PRANË GJYKATËS SË LARTË TË GJYQTARIT DURIM KADIU

PËR

KOMANDIMIN PËRKOHËSISHT NË DETYRËN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJË

PËR DHËNIEN E LEJEVE TË PAPAGUARA GJYQTARËVE

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

PËR

KONTRIBUTIN E KLD-SË NË PËRSHPEJTIMIN E PROCESIT TË RIVLERËSIMIT KALIMTAR TË GJYQTARËVE

MBI

INSPEKTIMIN TEMATIK TË VEPRIMTARISË SË GJYQTARIT ERGYS SELMANI

PËR

MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PUNËS PËR PËRFUNDIMIN E VLERËSIMEVE PROFESIONALE DHE ETIKE TË GJYQTARËVE TË SHKALLËS SË PARË DHE TË APELIT PËR VITET 2010-2012

MBI

CAKTIMIN E NJË ANËTARI NË PËRBËRJE TË KOMISIONIT SHTETËROR PËR NDIHMËN JURIDIK

MBI

MIRATIMIN E LEJES PËR SHKËPUTJE TË PËRKOHSHME NGA PUNA PËR EFEKT SPECIALIZIMI GJYQTARES MANJOLA XHAXHO