Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 

Njoftim për shpallje vendi pune_ Sekretare gjyqesore_Gjykata e Posaçme e Apelit

Njoftimi – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile (3)

Njoftimi – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile (2)

Njoftimi – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile (-1)

Njoftimi – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative (3)

Njoftimi – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative (2)

Njoftimi – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative (-1)

Njoftimi – Për shpalljen e procedurës së komandimit në Shkollën e Magjistraturës (-2)

Njoftimi – Për shpalljen e procedurës së komandimit në Inspektorin e Lartë  të Drejtësisë

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (5)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (4)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (3)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (2)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (-1)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (5)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (4)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (3)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (2)

Njoftim – Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (-1)

Njoftim – Për rishpalljen e kërkeses për komandim gjyqtari në Ministrinë e Drejtësisë

Back to top