Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Vende Vakante Në Pushtetin Gjyqësor

Vende Vakante Në Pushtetin Gjyqësor

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 41 datë 11.04.2016 vendosi të shpallë 1 (një) vend vakant, për inspektor në Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë;

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 12 dhe nr. 17, datë 15.01.2016 vendosi:

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 113 datë 22.12.2015 vendosi:  

- Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se në mbledhjen e datës 22.12.2015 vendosi:
- Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se në mbledhjen e datës 22.12.2015 vendosi:

- Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

V E N D I M
Nr. 107, datë 13.11.2015

PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR FUNKSIONIN DREJTUES TË KRYETARIT TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se në mbledhjen e datës 18.09.2015 vendosi:


- Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet
Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendin vakant, të parashikuar në në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 227/2, datë 28.03.2008, "Për funksionin drejtuese në gjykata", të paraqesin brenda datës 19 tetor 2015, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse.
Të gjithë të interesuarit, për më tepër informacion lidhur me procedurat, dokumentacionin dhe kriteret e pranimit, mund të vizitojnë faqen zyrtare të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në adresën www.kld.al , në rubrikën "Korniza ligjore", si dhe rubrikën "Vende vakante".

KLD, 18.09.2015

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

- Shpalljen e 1 (një) vendi vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë;

- Shpalljen e 1 (një) vendi vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 82, datë 16.07.2015, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kldNjoftim i Këshillit të Lartë të Drejtësisë
Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:
- Shpalljen e 3 (tre) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda;

Faqe 3 nga 4