Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Njoftim 13.01.2017

 

 

                                                                                                                ikona1

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë

Bulevardi “Zog I”, Tiranë,              Tel: +355 4 2259817,    Fax: +355 4 2259822                                     www.kld.al

Shpallje

e

 listës së  fituesve.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil” dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kreu IV, pika 14,shpall listën e  fituesve, në përfundim të konkurimit nëpërmjet konkursit të hapur sipas procedurës së pranimit në shërbimin civil, si më poshtë;

  1. Aurora Ndreu,     
  2. Lorena Këpucka, 

për 1 (një) vënd të lirë, në pozicionin Specialist Jurist në Sektorin Juridik dhe Dokumentacionit,në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit,  pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Këshilli  i  Lartë  i  Drejtësisë