Deklarate per shtyp 27.01.2017

Në përgjigje të interesimit të mediave, për pretendimin e ngritur nga përfaqësuesit e Kuvendit, lidhur me procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve për të qenë anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, sqaron se me marrjen e kërkesës nga Kuvendi i Shqipërisë, për inicimin e procedurës përzgjedhëse të anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ka ndërmarrë hapa të menjëhershëm për hartimin e listës së kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet e parashikuarnë ligjin nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, për të qenë anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Si kurdoherë, administrata e KLD, në zbatim rigoroz të ligjit, nga lista e gjyqtarëve të gjykatave të apelit dhe të gjykatave administrative, gjithsej 128 gjyqtarë, ka përzgjedhur kandidatët të cilët plotësonin kushtet për të qenë anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, gjithsej 28 kandidatë. Lista e plotë e kandidatëve që plotësojnë kushtet për të qenë anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i janë përcjellë zyrtarisht Kuvendit të Shqipërisë, së bashku me listën me të dhënat e të gjithë gjyqtarëve të gjykatave të apelit si dhe të gjykatave administrative, në të cilën pasqyrohen plotësimi ose jo i kritereve të gjyqtarëve për të qenë anëtarë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Gjithë diskutimet e bëra, nga një deputet i Kuvendit, gjatë hedhjes së shortit për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, se KLD nuk ka bërë publike nëfaqen zyrtare të listave me kandidatët qëiplotësojnëkushtetsi dhe nuk ka njoftuarmeshkrim,individualishtkandidatët e përjashtuar, nuk qëndron dhe nuk ka asnjë bazë ligjore. Dispozitat kalimtare në asnjë moment nuk parashikojnë që në këtë fazë kalimtare Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të bëjë publike në faqen zyrtare të listave me kandidatët qëiplotësojnëkushtetdhelistamekandidatëtqënukplotësojnë kushtet bëhen publike. Gjithashtu, këto dispozita kalimtare nuk parashikojnë që kandidatëtepërjashtuar të njoftohenmeshkrim,individualishtdhenëmënyrëtëarsyetuar përshkaqet epërjashtimit. Të dy këto kompetenca, të parashikuara respektivisht në pikën 4 dhe 5 të nenit 221 të ligjit nr.115/2016, janë detyrime të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si organ i cili verifikon plotësimin e kushteve të kandidatëve dhe paraqitjen e listës së kandidatëveqëplotësojnëkushtet, Presidentit të Republikës.

Edhe pretendimi se KLD, ka përjashtuar nga lista kandidatët që kanë përfunduar Shkollën e Magjistraturës, nuk qëndron. Është e vërtetë për një moment se nga lista e kandidatëve janë përjashtuar disa gjyqtarë të cilët kanë përfunduar Shkollën e Magjistraturës, por ato, janë përjashtuar sepse, ose kanë ushtruar funksionin e gjyqtarit në më pak se 10 vite, ose nuk kanë 2 vlerësime profesionale dhe etike “shumë mirë”, ose nuk kanë  përfunduar ciklin eplotëkatërosepesëvjeçartëstudimevenëdrejtësi. Procedura e ndjekur nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Drejtësisë nuk ka pasur asnjë qëllim tjetër veçse zbatimi rigoroz i detyrimeve që burojnë nga ligji, duke i dërguar Kuvendit të Shqipërisë të gjithë gjyqtarët e gjykatave të apelit dhe të gjykatave administrative të cilët njëkohësisht plotësojnë kushtet e mëposhtme:

a) ushtrim funksionipër të paktën10vjet;

b)nuk kamasëdisiplinorenë fuqi;

c)nuk ka filluarnjëprocedim disiplinorparakandidimit;

ç)magjistrati kapërfunduar ciklin eplotëkatërosepesëvjeçartëstudimevenëdrejtësi;

d)magjistrati kapërfunduarShkollën eMagjistratus;

dh) magjistratiështë vlesuar të paktënshumëmi” në 2vlerësimete funditetikdhe profesional.