Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Njoftim - 28.07.2015

logo-kldNjoftim për shpalljen e listës së verifikimit të kandidatëve.

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 242, datë 18.03.2015 "Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe te mesme drejtuese", kreu II, pika 16, bëjmë shpalljen e listës së verifikimit të kandidatëve, për 1 (një) vend, në pozicionin Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Dokumentacionit (kategoria e nivelit të ulët drejtues), në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, si mëposhtë;

1. Znj.Aljona Mansaku

Këshilli i Lartë i Drejtësisë