Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Njoftim - 23.07.2015

logo-kldShpallje e listës paraprake të verifikimit të kandidatëve.

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 242, datë 18.03.2015 "Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe te mesme drejtuese", kreu II, pika 13/b, bëjmë shpalljen e listës paraprake të verifikimit të kandidatëve, për 1 (një) vend, në pozicionin Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Dokumentacionit (kategoria e nivelit të ulët drejtues), në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, si mëposhtë;

 

1. Znj.Aljona Mansaku, Drejtore e Menaxhimit të Strehimit dhe Kujdesit Social, pranë Bashkisë Tiranë.

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë