Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Njoftim për shpalljen e listës së fituesve

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, bazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", kreu IV, pika 17, shpall listën e fituesve, të konkurimit nëpërmjet konkursit të hapur, si më poshtë:

 

1. Aida Ndreu,
2. Ermira Lleshi

 

për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist Jurist (kategorisë ekzekutive), në Sektorin Juridik dhe Dokumentacionit, në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë