Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM MBI EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE GJYQËSORE NGA KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

 Në zbatim të udhëzimit nr. 1, të Kryeministrit,  datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”,  njoftojmë që ekzekutimi i vendimeve gjyqësore, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, sipas rradhës së paraqitjes zyrtare të tyre, do të kryhet sipas grafikut si më poshtë:

 

Nr. Emërtimi i Kreditorit Periudha dhe mënyra e shlyerjes së detyrimit
1. Përmbarues gjyqësor privat  – Ermir Godaj Likujdim pjesor në vitin 2021 dhe 2022
2. Përmbarues gjyqësor privat – Euglent Osmanaj Likujdim në vitin 2022
Back to top