Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË KRYEINSPEKTORIT DHE INSPEKTORËVE TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në mbledhjen e tij të datës 19.03.2003, pasi shqyrtoi dhe diskutoi problemin
e rasteve kur kërkohen leje jo të zakonshme, afatmesme apo afatgjata, nga ana e gjyqtarëve,

PËR FUNKSIONIN DREJTUES NË GJYKATA (1)

PËR SOLEMNITETIN E GJYKIMIT DHE VESHJEN E POSAÇME TË GJYQTARIT

PËR PROCEDURAT E NDARJES ME SHORT TË ÇËSHTJEVE GJYQËSORE

SISTEMI I VLERËSIMIT TË GJYQTARËVE

PËR RREGULLAT E HOLLËSISHME PËR SISTEMIN E PIKËZIMIT TË DETYRUESHËM PËR ZBATIM, NË RASTIN E PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE PËR PLOTËSIMIN E
VENDEVE VAKANTE NË GJYKATAT E APELIT DHE GJYKATAT PËR KRIME TË RËNDA

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË SHQYRTIMIT TË KANDIDATËVE PËR GJYQTARË

PËR VEPRIMTARINË AKADEMIKE TË GJYQTARËVE KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË (Ndryshuar me vendimin nr. 43, date 29.04.2015)

PËR PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE PËR GJYQTARË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DHE TË APELIT KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË

PËR KRITERET DHE MËNYRËN E DELEGIMIT TË GJYQTARËVE PËR SHQYRTIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE