Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Udhezime

Udhezime

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR MBAJTJEN, RUAJTJEN DHE ARKIVIMIN E PROCESVERBALIT TË SEANCËS GJYQËSORE ME MJETE AUDIO