Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Rregullore

Rregullore

RREGULLORE PËR PROCEDIMIN DISIPLINOR TË GJYQTARËVE

Shtuar dhe ndryshuar me Vendimin Nr.207/1, datë 07.02.2007, si dhe Vendimin Nr.55 datë 28.05.2014, të KLD.

RREGULLORE E ORGANIZMIT DHE FUNKSIONIMIT TË QENDRËS SË DOKUMENTACIONIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHME TË ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË