Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Memorandume

Memorandume

Bashkëlidhur mund të gjeni marrëveshjen e nënshkruar mes KLD, Save dhe Children dhe Fondacionin për Zgjidhjen e Konflikteve me Ndërmjetësim