Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U ngri në prill 2019si një domosdoshmëri për të rregulluar situatën e krijuar për inspektorët e ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në kushtet kur ende nuk është krijuar institucioni i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Komisioni është përgjegjës për evidentimin se cilët nga inspektorët e Inspektoratit të ish-KLD-së kanë statusin e gjyqtarit dhe cilët nuk e kanë një status të tillë. Komisioni paraqet në Këshill raportin me evidentimet përkatëse si dhe propozimet konkrete.

Anëtare: Fatmira Luli

Anëtar: Maksim Qoku

Anëtar: Medi Bici

Back to top